DutchVideo 2018

Felicitatiegroeten van Hetrick en meer

Hetrick maakte vandaag van de gelegenheid gebruik als gezonden boodschapper, in opdracht van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, om ook zijn speciale, unieke roosje, Marion, te groeten en te feliciteren. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 23 febr 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Hallo, hartelijk welkom! Op 23 februari 2018 werd deze boodschap woord voor woord overgeleverd door Hetrick aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u en ik kom in de Naam boven alle namen, de Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Spreuken 26, vers 12  Ziet gij een man die wijs is in eigen oog, voor een dwaas is meer hoop dan voor hem.

Voorwaar, mijn naam is Hetrick. 

Spreuken 24, vers 32 en 33  Toen ik dit aanschouwde, nam ik het ter harte, toen ik het zag, trok ik een les daaruit: nog even slapen, nog even sluimeren, nog even liggen met gevouwen handen.

Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here, die ik vereer en aanbid, mijn Rabboeni en Goede Herder en Koning der koningen!
Ik, Hetrick, vertel nu meer over mijzelf, toen ik nog op Aarde leefde.

Handelingen 7, vers 55 tot en met 56  Maar hij, vol van de heilige Geest, sloeg de ogen ten hemel en zag de heerlijkheid Gods en Jezus, staande ter rechterhand Gods, En hij zeide: Zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des mensen, staande ter rechterhand Gods.

Ik, Hetrick, verwijs u ook naar de andere boodschappen met informatie over mij, in de Evangelicalendtimemachine.com.
Ik werd gedood in de Middeleeuwen, en deelde het Evangelie.

Handelingen 7, vers 60  En op de knieën vallende, riep hij met luider stem: Here, reken hun deze zonde niet toe! En met deze woorden ontsliep hij. Tot zover.

Voorwaar!
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, is niet alleen een licht in de Hemel, maar ook een licht in de duisternis, om u vanuit de duisternis naar Zijn licht, het licht van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, te trekken! Hij wil dat niemand verloren gaat, wat uw achtergrond ook is. Zijn licht klaart de duisternis op!

Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij “of zij” zal het licht des levens hebben.
En vers 23  En Hij zeide tot hen: Gij zijt van beneden, Ik ben van boven; gij zijt van deze wereld, Ik ben niet van deze wereld.
En vers 31 en 32  Jezus dan zeide tot de Joden, die in Hem geloofden: Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken.
En vers 10  En Jezus richtte Zich op en zeide tot haar: Vrouw, waar zijn zij? Heeft niemand u veroordeeld?
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.
En vers 33 en 34  Wie zijn getuigenis aanvaardt, heeft bezegeld, dat God waarachtig is. Want Hij, die God gezonden heeft, die spreekt de woorden Gods, want Hij geeft de Geest niet met mate.

Voorwaar, denk over het volgende eens na:
Wat heeft satan u te bieden, denkt u? En wat heeft Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, u te bieden, denkt u?

Maak uzelf niet wijs dat er geen hel is of bestaat, want dan zult u nog enorm verrast worden!
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, hoort uw vijand niet te zijn, maar de satan. Maak vandaag uw keus voor Hem, Jezus Christus van Nazareth, Yeshua HaMashiach, die voor de mens opkwam en uw straf droeg, om de weg naar het eeuwig leven vrij te maken.

Johannes 8, vers 35  En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis, de zoon blijft er eeuwig.
En Johannes 9, vers 5  Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het licht der wereld.

Voorwaar, ik, Hetrick, wil ook van de gelegenheid gebruikmaken om mijn jarige geliefde te groeten, Marion, en geef je deze woorden mee:
Zijn goedheid en genade zijn steeds mijn deel.

En Psalm 111, vers 7 en 8  De werken zijner handen zijn waarheid en recht, betrouwbaar zijn al zijn bevelen, vastgesteld voor immer en altoos, volbracht in waarheid en oprechtheid.
En Psalm 118, vers 24  Dit is de dag die de Here gemaakt heeft; laten wij juichen en ons daarover verheugen.

Ik, Hetrick, hou van jou voor eeuwig!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Hetrick, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Marion, van harte gefeliciteerd! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com