DutchVideo 2018

Ernstige waarschuwing van God voor kerken zoals Nehemia Ministries

Voorwaar, de Almachtige God, JHWH, waarschuwt u ernstig! Deze kerk heeft vele huwelijken kapot gemaakt, waar velen nog van verwond zijn en de kerk hebben verlaten. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 4 jun 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! De volgende boodschap is woord voor woord overgeleverd door een engel des Heren aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen op 4 juni 2018.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Almachtige, de God van al wat leeft!

Jakobus 1, vers 26  Indien iemand meent godsdienstig te zijn en daarbij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, diens godsdienst is waardeloos.

Voorwaar, dit is te vergelijken met de kerk Nehemia Ministries en vele andere kerken.
Ze menen godsdienstig te zijn, maar hun hart en daden misleiden velen! Voorwaar, laten we eens de loep op Nehemia Ministries houden in Nederland. Zet die naam maar eens in de zoekmachine, in de Evangelicalendtimemachine.com. Daar werden over de Nehemia Ministries reeds schokkende zaken geopenbaard. Voorwaar, mijn naam is Mirtha, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, de Almachtige God, JHWH, waarschuwt u ernstig!
Deze kerk heeft vele huwelijken kapot gemaakt, waar velen nog van verwond zijn en de kerk hebben verlaten. Ook is er in de jaren ’80 meerdere malen seksueel misbruik voorgekomen, en ook daarna is er weinig veranderd. Na B. de Haan is deze kerk, Nehemia, er niet beter op geworden! Ze leggen hun eigen regels op. Eerder waarschuwde de God van Abraham en Izaäk en Jakob u voor deze kerk.

Jesaja 21, vers 2  Een dreigend gezicht is mij geopenbaard: een verrader, die verraderlijk handelt en een verwoester, die verwoest. Trek op! Tot zover.

Handelingen 7, vers 51  Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij verzet u altijd tegen de heilige Geest; gelijk uw vaderen, zo ook gij.

2 Timotheüs 4, vers 3 en 4  Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren.

En Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.

Voorwaar, van Nehemia Ministries mag u niet naar de volle waarheid horen van God, die Zijn engelen zendt om Gods kinderen te waarschuwen via de Evangelical EndTime Machine.
U bent gewaarschuwd; waar je mee omgaat, word je door besmet! De Almachtige God heeft een speciale plek gereserveerd voor de vele valse kerken, die zich niet willen bekeren en maar doorgaan met hun toneeluitvoering, en de leugen meer voor lief hebben dan de waarheid, die te vinden is in Profeet Benjamin Cousijnsen.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com