DutchVideo 2019

Ernstige waarschuwing Gods voor Israël en Benjamin Netanyahu

Voorwaar, Premier Benjamin Netanyahu, hoe vaak heeft de enige levende God van Abraham, Izaäk en Jakob Israël beschermd? Denkt u echt, door al die religies en afgoderijen en vereringen van al die afgoden, dat Israël kadosh, heilig is? Israël zal kennismaken met de Twee Getuigen! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 27 mrt 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Van harte welkom! Op 27 maart 2019 bracht de bode engel de volgende waarschuwende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Caruela, een bode engel Gods.

Voorwaar, hoor aandachtig naar de enige Koning der koningen, de enige God van al wat leeft! 

Openbaring 17, vers 16  En de tien horens, die gij zaagt, en het beest, dezen zullen de hoer haten, en zij zullen haar berooid maken en naakt, haar vlees eten en haar met vuur verbranden.

Voorwaar, Kadosh, Heilig is Yeshua HaMashiach, JHWH, Isa, Jezus Christus!
Waarom verwerpt u meer en meer de enige weg en de waarheid en het leven?

Johannes 14, vers 15  Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren.
Vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.
En Johannes 12, vers 46 tot en met 50  Ik ben als een licht in de wereld gekomen, opdat een ieder, die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijve. En indien iemand naar mijn woorden hoort, maar ze niet bewaart, Ik oordeel hem niet, want Ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen, doch om de wereld te behouden. Wie Mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft een, die hem oordeelt: het woord, dat Ik heb gesproken, dat zal hem oordelen ten jongsten dage. Want Ik heb niet uit Mijzelf gesproken, maar de Vader, die Mij heeft gezonden, heeft zelf Mij een gebod gegeven, wat Ik zeggen en spreken moet. En Ik weet, dat zijn gebod eeuwig leven is. Wat Ik dan spreek, spreek Ik zó, als de Vader Mij gezegd heeft.

Voorwaar, luister ook naar de boodschap: ‘Israël heeft een luchtaanval moeten uitvoeren!’ van 28 oktober 2012.
Voorwaar, Premier Benjamin Netanyahu, hoe vaak heeft de enige levende God van Abraham, Izaäk en Jakob Israël beschermd? Voorwaar, denkt u echt, door al die religies en afgoderijen en vereringen van al die afgoden, dat Israël kadosh, heilig is? Voorwaar, ik benoem u de twee olijfbomen:

Openbaring 11, vers 4  Dit zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren, die voor het aangezicht van de Here der aarde staan.

Israël zal kennismaken met de Twee Getuigen, die men zal haten en reeds nu al door sommigen worden gehaat.
En wie hen schade wil toebrengen, heeft zijn toegangsbewijs voor het dodenrijk getekend en zal in de poel des vuurs geworpen worden, omdat men geschrapt is uit het Boek des eeuwigen Levens!

De Twee Getuigen zullen Israël op de kop zetten met vuur en vlam, en al uw onheilige shops en valse religies straffen!
Voorwaar, wanneer u denkt dat het vrede is, zal het chaos worden, vanwege de Rapture, ook in Israël. Voorwaar, bekeer u van uw handel en wandel! Denkt u echt dat Donald Trump, de Amerikaanse President, zuiver is en betrouwbaar? Voorwaar, Benjamin Netanyahu, u bent en wordt verantwoordelijk gehouden voor de Troon van God. Voorwaar, richt u, Israël, op de enige hoop en redding: Yeshua HaMashiach, JHWH, Isa, Jezus Christus!

Johannes 16, vers 12  Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen.
En Johannes 15, vers 16  Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in mijn naam.

Voorwaar, de Twee Getuigen zijn Benjamin en Theresa Cousijnsen.
Wanneer de Grote Dag aanbreekt, zult u bemerken dat de twee olijfbomen reeds elders geworteld zijn op Aarde, en zullen verschijnen in Israël. De media zal de wereld tonen, wie ze gehaat hebben en zich op de borst slaan. En er zal een groot geween en gejammer zijn over de gehele wereld, en diep berouw!

Jeremia 25, vers 33  En zij die door de Here geveld zijn, zullen te dien dage liggen van het ene einde der aarde tot het andere, zij zullen niet beklaagd, noch bijeengezameld, noch begraven worden; tot mest op de akker zullen zij wezen.

Voorwaar, Israël, wees niet schijnheilig, maar heilig, kadosh voor de Here! 

Jeremia 51, vers 15 en 16  Hij maakt de aarde door zijn kracht, bereidt de wereld toe door zijn wijsheid en breidt de hemel uit door zijn verstand. Als Hij zijn stem doet horen, is er een geruis van water aan de hemel en doet Hij dampen opstijgen van het einde der aarde; bliksemen maakt Hij bij de regen en wind doet Hij voortkomen uit zijn voorraadkamers.

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Wees de Here heilig! Shalom.
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com