DutchVideo 2021

Er staat iets groots te gebeuren!

Zijn bliksemen verlichten de wereld, de aarde ziet het en beeft. De Here God zeide, Zie, Ik kom spoedig!

Gepubliceerd op 27 juli 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 26 juli 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam boven alle namen, de Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is Leach, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, zelfs vele vogels in de lucht, al het gevogelte des hemels en al het gedierte dat op de Aarde kruipt en zwemt in de zee, onder andere, voelt dat er iets groots staat te gebeuren.

Genesis 6, vers 11 en 12 De aarde nu was verdorven voor Gods aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij. En God zag de aarde aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de aarde verdorven.

Voorwaar, voorwaar,

Genesis 18, vers 20 en 21 Daarop zeide de Here: Het geroep over Sodom en Gomorra is voorwaar groot, en haar zonde is voorwaar zeer zwaar. Ik wil nederdalen om te zien, of zij inderdaad gedaan hebben naar het geroep, dat tot Mij gekomen is, of niet; Ik wil het weten.
En 2 Samuël 22, vers 7 Toen het mij bang te moede was, riep ik de HERE aan; tot mijn God riep ik.
En vers 10 Hij neigde de hemel en daalde neder, donkerheid was onder zijn voeten.
En vers 14 De HERE deed de donder uit de hemel weerklinken, de Allerhoogste verhief zijn stem.
En vers 18 Hij ontrukte mij aan mijn machtige vijand, aan mijn haters. Tot zover.
En vers 26 tot en met 29 Jegens de getrouwe toont Gij U getrouw, jegens de onberispelijke toont Gij U onberispelijk, jegens de reine toont Gij U rein, maar jegens de verkeerde toont Gij U een tegenstander. Het ellendige volk verlost Gij, en uw ogen zijn tegen de hovaardigen; Gij vernedert hen. Want Gij, o HERE, zijt mijn lamp, en de HERE doet mijn duisternis opklaren.

Voorwaar, geprezen is de Here, JHWH, El Elohim, Adonai, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!
Voorwaar, vrees niet maar wees krachtig in de Here, en vertrouw op Hem. Er gaat iets groots gebeuren. Zelfs onder de engelen is het erg voelbaar en ook bij de vijand van God.

Psalm 96, vers 6 Majesteit en luister zijn voor zijn aangezicht, sterkte en glorie in zijn heiligdom.
En vers 8 en 9 Geeft de HERE de heerlijkheid van zijn naam, brengt offer en komt in zijn voorhoven. Buigt u neder voor de HERE in heilige feestdos, beef voor zijn aangezicht, gij ganse aarde.
En Psalm 97, vers 4 Zijn bliksemen verlichten de wereld, de aarde ziet het en beeft.
En vers 10 tot en met 12 Gij, die de HERE liefhebt, haat het kwade; Hij, die de zielen van zijn gunstgenoten bewaart, redt hen uit der goddelozen hand. Het licht is voor de rechtvaardige gezaaid, en vreugde voor de oprechten van hart. Gij rechtvaardigen, verheugt u in de HERE en looft zijn heilige naam.

Voorwaar,

Jeremia 25, vers 32 en 33 Zo zegt de Here der heerscharen: Zie, rampspoed gaat van volk tot volk, een zware storm steekt op van de uithoeken der aarde, en zij die door de Here geveld zijn, zullen te dien dage liggen van het ene einde der aarde tot het andere, zij zullen niet beklaagd, noch bijeengezameld, noch begraven worden; tot mest op de akker zullen zij wezen.

En Johannes 12, vers 36 Gelooft in het licht zolang gij het licht hebt, opdat gij kinderen des lichts moogt zijn. Tot zover.

En 2 Petrus 3, vers 3 Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen.
En vers 10 tot en met 13 Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden. Daar al deze dingen aldus vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht, vol verwachting u spoedende naar de komst van de dag Gods, ter wille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan en de elementen in vuur zullen wegsmelten. Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.

En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij met allen.

Zie, Ik kom spoedig!, zegt de Here.
Geprezen zij de Here voor eeuwig!

Voorwaar, gelovigen en ongelovigen voelen dat er iets groots staat te gebeuren!
Voorwaar, ook in Israël zijn er velen die het aanvoelen de wederkomst van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Amen!

Wees klaar voor de Opname!
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com