DutchVideo 2019

Er ligt hoop in je tranen en kracht in je verdriet

Wees nederig en kom in Zijn stilte, van uw Abba, Vader. Buig u diep, vol ontzag voor uw Heelmeester, en belijd uw zonden. Werp uw bekommernissen op de Here! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 18 mrt 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 18 maart 2019 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de allermachtigste en wonderbaarlijkste Naam ooit, van Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, Kadosh, Kadosh, Kadosh, Heilig is Hij, de God van licht en kracht!
Zelfs de wind en de zee zijn vol van Zijn macht en majesteit en glorie. Voorwaar, werp uw bekommernissen op de Here! Er ligt hoop in je tranen en kracht in je verdriet.

Ontzagwekkend en liefdevol is uw Abba, Vader, uw Rabboeni.
Wees nederig en kom in Zijn stilte, en buig diep, vol ontzag voor uw Heelmeester, en belijd uw zonden. Houd vast aan Zijn woord en beloften! Strek uw handen uit naar de Hemel tot Zijn eer, en zeg:
“Wees welkom, Heilige, Kadosh Geest van God! Kom met Uw wind en ga mij niet voorbij. Vervul mij hier en nu, en doorstroom mij met Uw Bloed en kracht, die vele overwinningen bewezen heeft!”

Psalm 23, vers 4 en vers 6  Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven; ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen.
Psalm 27, vers 14  Wacht op de Here, wees sterk, uw hart zij onversaagd; ja wacht op de Here.
Psalm 28, vers 6 en 7  Geprezen zij de Here, want Hij heeft gehoord mijn luide smekingen. De Here is mijn kracht en mijn schild; op Hem vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen. Daarom juicht mijn hart en loof ik Hem met mijn lied.
Psalm 30, vers 12  Mijn rouwklacht hebt Gij veranderd in een reidans, mijn rouwkleed hebt Gij losgemaakt, met vreugde mij omgord.
Psalm 31, vers 15  Maar ik vertrouw op U, Here, ik zeg: Gij zijt mijn God.
Psalm 34, vers 5 tot en met 8  Ik zocht de Here en Hij antwoordde mij, Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen. Zij schouwen naar Hem en stralen van vreugde, en hun aangezicht zal niet schaamrood worden. Deze ellendige hier riep en de Here hoorde, Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. De Engel des Heren legert Zich rondom wie Hem vrezen, en redt hen.
En vers 10  Vreest de Here, gij, zijn heiligen, want wie Hem vrezen, hebben geen gebrek.

Voorwaar, mijn naam is Blesía, en ben een bode engel Gods.

Kom in Zijn kadosh, heilige rivier van vrede en herstel en blijdschap!
Waardig, Waardig, Waardig is Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus! Geef Hem ere en dank!

Psalm 107, vers 29  Hij maakte de storm tot een zacht suizen, zodat de golven stil werden.
En vers 42  De oprechten zien het en verheugen zich, alle onrecht sluit de mond.
Psalm 116, vers 1 en 2  Ik heb de Here lief, want Hij hoort mijn stem, mijn smekingen. Want Hij heeft zijn oor tot mij geneigd, daarom zal ik mijn leven lang tot Hem roepen.
Vers 5 tot en met 8  Genadig is de Here en rechtvaardig, onze God is een ontfermer. De Here bewaart de eenvoudigen; ik was verzwakt, maar Hij heeft mij verlost. Keer weder, mijn ziel, tot uw rust, omdat de Here u heeft welgedaan. Want Gij hebt mijn leven van de dood gered, mijn oog van tranen, mijn voet van aanstoot.
Vers 13 en 14  De beker der verlossing zal ik opheffen, ik zal de naam des Heren aanroepen. Mijn geloften zal ik de Here betalen, in de tegenwoordigheid van al zijn volk.
En vers 18 en 19  Mijn geloften zal ik de Here betalen in de tegenwoordigheid van al zijn volk, in de voorhoven van het huis des Heren in uw midden, o Jeruzalem. Halleluja.
Psalm 119, vers 32  Ik zal de weg uwer geboden lopen, want Gij verruimt mij het hart.
Vers 35  Doe mij het pad uwer geboden betreden, want daarin heb ik lust.
Vers 40 en 41  Zie, naar uw bevelen verlang ik, maak mij levend door uw gerechtigheid. Dat uw goedertierenheid over mij kome, o Here, uw heil naar uw belofte.
Vers 47 en 48  Ik toch verlustig mij in uw geboden, die ik liefheb; daarom hef ik mijn handen op naar uw geboden die ik liefheb, en overdenk ik uw inzettingen.
Vers 50 en 51  Dit is mijn troost in mijn ellende, dat uw belofte mij levend maakt. Hoezeer overmoedigen mij bespotten, van uw wet wijk ik niet.
Vers 55 tot en met 60  Des nachts gedenk ik uw naam, o Here, en onderhoud ik uw wet. Dit is mij ten deel geworden, omdat ik uw bevelen bewaar. De Here is mijn deel, ik heb beloofd uw woorden te onderhouden. Van ganser harte zoek ik uw gunst, wees mij genadig naar uw belofte. Ik overdenk mijn wegen, ik wend mijn voeten naar uw getuigenissen. Ik haast mij en aarzel niet om uw geboden te onderhouden.
En vers 71 en 72  Het is mij goed, dat ik verdrukt ben geweest, opdat ik uw inzettingen zou leren. De wet van uw mond is mij beter dan duizenden stukken goud en zilver.

Amen!
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com