11-08-2017  God wil dat deze wijde deur laat zien, hoe breed Zijn liefde is. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 11 aug 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! De volgende boodschap Gods werd woord voor woord overgeleverd aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, Kadosh, Kadosh, Kadosh, Heilig, Heilig, Heilig is de Koning der koningen!

Voorwaar, gij wilt wel Christen zijn…
en het lijkt heel erg mooi, maar het belangrijkste is om onbevlekt naast Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, te staan. Gij behoort niet gelijkvormig te zijn aan deze vuile wereld! Hoe kunt gij u Christen noemen, als gij geen schuld bekent? Kunt gij zo eerlijk zijn om uw schuld te erkennen?

Voorwaar, niemand is rechtvaardig, ook niet één! 

Romeinen 3, vers 10 tot en met 26  gelijk geschreven staat: Niemand is rechtvaardig, ook niet één, er is niemand, die verstandig is, niemand, die God ernstig zoekt; allen zijn afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die doet wat goed is, zelfs niet één. Hun keel is een open graf, met hun tong plegen zij bedrog, addergif is onder hun lippen; hun mond is van vloek en bitterheid vol; snel zijn hun voeten om bloed te vergieten, verwoesting en ellende zijn op hun wegen, en de weg des vredes kennen zij niet. De vreze Gods staat hun niet voor ogen. Nu weten wij, dat de wet, bij al wat zij zegt, tot hén spreekt, die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt en de gehele wereld strafwaardig worde voor God, daarom, dat uit werken der wet geen vlees voor Hem gerechtvaardigd zal worden, want wet doet zonde kennen. Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de Profeten getuigen, en wel gerechtigheid Gods door het geloof in Jezus Christus, voor allen, die geloven; want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof, in zijn bloed, om zijn rechtvaardigheid te tonen, daar Hij de zonden, die tevoren onder de verdraagzaamheid Gods gepleegd waren, had laten geworden – om zijn rechtvaardigheid te tonen, in de tegenwoordige tijd, zodat Hijzelf rechtvaardig is, ook als Hij hem rechtvaardigt, die uit het geloof in Jezus is.

Voorwaar, onderzoekt u.
De deur is wijd gemaakt, zo breed! Zo breed zijn niet vele deuren, omdat God wil dat deze wijde deur laat zien, hoe breed Zijn liefde is.

1 Timotheüs 2, vers 3 en 4  Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen.

Er is maar één deur, die niet van hout of staal is! 

Efeziërs 2, vers 18  Want door Hem hebben wij beiden in één Geest de toegang tot de Vader.
En Efeziërs 3, vers 12  In wie wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen hebben door het geloof in Hem.

En 1 Timotheüs 2, vers 5  Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus.

Hij alleen geeft een liefdevolle toegang tot Zijn Koninkrijk!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Mijn naam is Rafaël en ben een bode engel Gods.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com