DutchVideo 2013

Er is kracht, wonderbare kracht in Zijn Naam!

BOODSCHAP GODS: DE BODE ENGEL GODS ZEI, IN DE NAAM VAN YESHUA HAMASIACH, ISA, JEZUS CHRISTUS, ZIT KRACHT, WONDERBARE KRACHT!

Gepubliceerd op 1 nov 2013 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

er is kracht in het Bloed van Jezus Christus2!

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 1 november 2013 bracht een bode engel Gods een bezoek bij Benjamin Cousijnsen.

Benjamin Cousijnsen schrijft, ik hoorde, toen ik in bed lag te slapen, de volgende woorden… Shalom, Benjamin! Kunt gij mij horen?

Benjamin antwoordde en zei, “Ja, ik hoor u, maar ver weg alsof ik nog slaap!”

Ontwaak nu, in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth! sprak de bode engel Gods. Bij deze woorden: ‘Ontwaak nu in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth’, voelde ik me meteen klaarwakker, en zei dit ook tegen de bode engel van God.

De bode engel Gods zei, In de naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, zit kracht, wonderbare kracht! 

Zo staan in Johannes 14, vers 12 de volgende woorden geschreven, waarin Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, zegt: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader. Tot zover.

Lukas 10, vers 19 en 20  Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen. Evenwel, verheugt u niet hierover, dat de geesten zich aan u onderwerpen, maar verheugt u, dat uw namen staan opgetekend in de hemelen.

Mattheüs 18, vers 18  Voorwaar, Ik zeg u, al wat gij op aarde bindt, zal gebonden zijn in de hemel, en al wat gij op aarde ontbindt, zal ontbonden zijn in de hemel.

Lees voor: Efeziërs 4, vers 17  Hier staat geschreven: Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken.

Efeziërs 6, vers 10 tot en met 13  Hier staat geschreven: Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.

Kolossenzen 2, vers 15  Hier staat geschreven: Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd.

Hebreeën 10, vers 24  Hier staat geschreven: En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken.

Romeinen 8, vers 37 tot en met 39  Hier staat geschreven: Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.

1 Korinthiërs 3, vers 13 tot en met 17  Ieders werk zal aan het licht komen. Want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt, en hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken. Indien het werk, dat hij erop gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen, maar indien iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden, doch hij zelf zal gered worden, maar als door vuur heen. Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig!

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, in het kostbare Bloed van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, is kracht, wonderbare kracht!

Lees voor: Psalm 18, vers 31  Hier staat geschreven: Gods weg is volmaakt; des HEREN woord is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen.

Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

De bode engel Gods sprak verder,

Mijn naam is Sireami, Gods bode engel; ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

SHALOM! De Here zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen…

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com