DutchVideo 2021

Er is in de Here geen vrees wat komen gaat!

En hij zeide tot mij: Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. Welzalig hij, die de God van Jakob tot zijn hulpe heeft, wiens verwachting is op de HERE, zijn God.

Gepubliceerd op 7 Januari 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 5 Januari 2021 bracht de bode engel Gods deze boodschap over, dat ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u,

Spreuken 15, vers 33 De vreze des HEREN voedt op tot wijsheid, en ootmoed gaat vooraf aan de eer.
En Psalm 21, vers 4 tot en met 6 Want Gij treedt hem tegemoet met rijke zegeningen. Gij zet een kroon van fijn goud op zijn hoofd. Leven vroeg hij van U; Gij gaaft het hem, lengte van dagen voor altoos en immer. Groot is zijn eer door uw heil, majesteit en luister hebt Gij hem toebedeeld.
En Psalm 145, vers 15 Aller ogen wachten op U, en Gij geeft hun te zijner tijd hun spijze.
En vers 19 Hij vervult de wens van wie Hem vrezen, Hij hoort hun hulpgeroep en verlost hen.
En Psalm 146, vers 5 Welzalig hij, die de God van Jakob tot zijn hulpe heeft, wiens verwachting is op de HERE, zijn God.

Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel Gods.
Zo spreekt de Here tot u.

Johannes 14, vers 17 en 18 De Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u.
En vers 29 En nu heb Ik het u gezegd, eer het geschiedt, opdat gij geloven moogt, wanneer het geschiedt.

Voorwaar,

En Spreuken 2, vers 11 Bedachtzaamheid zal over u waken, verstandigheid zal u behoeden.
En Spreuken 3, vers 5 Vertrouw op de HERE met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet.
En Spreuken 4, vers 25 Laten uw ogen voorwaarts blikken en uw oogopslag rechtuit zijn.
En vers 27 Wijk noch ter rechter-, noch ter linkerhand af, houd uw voet verwijderd van het kwade.
En Spreuken 6, vers 12 Een nietsnut, een onheilstichter is hij, die met bedrieglijke mond rondgaat.
En Spreuken 21, vers 29 De goddeloze zet een onbeschaamd gezicht, maar de oprechte, hij geeft vastheid aan zijn wandel.
En vers 31 Het paard wordt opgetuigd tegen de dag van de strijd, maar de zege is van de HERE.
En Spreuken 28, vers 26 Wie op eigen hart vertrouwt, is een dwaas; maar wie in wijsheid wandelt, zal ontkomen.
En Spreuken 11, vers 21 Voorwaar, de boze blijft niet ongestraft, maar het geslacht der rechtvaardigen wordt bevrijd.

Voorwaar, hoe meer men zich klaar maakt en hen gewaden wassen, hoe meer zekerheid men heeft dat Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus u zal wegnemen voordat het aller ergste komt!
Voorwaar, de gehele wereld zit nu in angst wat de gevolgen zijn van de vaccinatie en wat de bijwerkingen zijn. Voorwaar, men zal van de ene naar de andere vaccinatie gaan overstappen om de mensen over te nemen.

Voorwaar, de satan is erop uit om de tempel Gods te vernietigen en de mensen te voorzien van zijn eigendom’s merk, 666.
De mensen zullen zijn als zijn zombies, als de demonen van satan. Stap voor stap als hel wezens.

Openbaring 13, vers 6 En het beest opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen, die in de hemel wonen.
En vers 8 en 9 En allen, die op de aarde wonen, zullen het beest aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de grondlegging der wereld. Indien iemand een oor heeft, hij hore.
En vers 12 En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was.En vers 16 tot en met 18 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.
En Openbaring 14, vers 12 Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren.
En Openbaring 22, vers 13 tot en met 15 Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad. Buiten zijn de honden en de tovenaars, de hoereerders, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder, die de leugen liefheeft en doet.
En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij met allen.

Voorwaar, vrees niet maar verheugt u in de Here!
Laat niets binnen komen in uw gedachten wat onrein en onzuiver is. Voorwaar, volg niet wat slecht is, wat u probeert over te halen om het kwaad te doen.

Openbaring 22, vers 10 En hij zeide tot mij: Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij.
En vers 12 Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is.

Voorwaar, maakt u klaar om de bruidegom te ontmoeten!

1 Johannes 5, vers 4 en 5 Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft: ons geloof. Wie is het, die de wereld overwint, dan wie gelooft, dat Jezus de Zoon van God is?
En vers 10 tot en met 15 Wie in de Zoon van God gelooft, heeft het getuigenis in zich; wie God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft in het getuigenis, dat God getuigd heeft van zijn Zoon. En dit is het getuigenis: God heeft ons eeuwig leven gegeven en dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt. En dit is de vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem hebben, dat Hij, indien wij iets bidden naar zijn wil, ons verhoort. En indien wij weten, dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, weten wij, dat wij de beden verkregen hebben, die wij van Hem hebben gebeden. Amen!

Blijf standvastig in de liefde!

1 Johannes 4, vers 18 Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit; want de vrees houdt verband met straf en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde.

En tenslotte, zeg ik u,
in een boodschap is reeds jaren geleden geopenbaard dat men verlangt naar horror. Nu krijgt men horror! Men trekt het kwaad zelf aan, maar God trekt zijn kinderen aan! Hallelujah!

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com