DutchVideo 2019

Er is genade voor u!

Wees niet gelijkvormig aan de wereld, zoals met roddel en kwaadsprekerij en toverij, en al het kwaad wat u verricht hebt. Ga voor vergeving en zegeningen, en bid dit gebed mee. Deze boodschap redt vele zielen, die er gehoor aan geven vandaag! Er is vergeving, alleen als men zich na het beluisteren van deze boodschap dan ook echt bekeert. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 4 oktober 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 4 oktober 2019 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Blesía, een bode engel Gods.

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.

En Efeziërs 4, vers 17 en 18  Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken, verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid, die in hen heerst, om de verharding van hun hart.

Voorwaar, God wil uw bekering, dat u zich heiligt en niet zoals de heidenen wandelt. 

1 Thessalonicenzen 4, vers 6  En dat men zijn broeder “of zuster” niet slecht behandele of bedriege in deze zaak, want de Here is een wreker van dit alles, zoals wij u ook vroeger gezegd en nadrukkelijk betuigd hebben.
En vers 8  Daarom, wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, die u immers ook zijn heilige Geest geeft.

Wees niet gelijkvormig aan de wereld, zoals met roddel en kwaadsprekerij en toverij, en al het kwaad wat u verricht hebt.

Zeg:
“Abba, Vader, die in de Hemelen zijt, verlos mij van de boze, en raak mij aan om mijzelf schuldig te verklaren. Uw Koninkrijk kome. Vergeef mij, wat ik anderen heb aangedaan! Reinig mij, en werp al mijn overtredingen in de diepte van de zee, en al het kwaad, wat schade bracht aan mijn naasten en Gods gezalfde Profeet. Zoals U vergeving schonk aan velen die zich bekeerden, en het nimmermeer boven water bracht, zo vraag ik U, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, om ook mij te veranderen!”

Mattheüs 6, vers 14 en 15  Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven; maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven.

Zeg:
“Bescherm mijn gedachten. Ik draag al het boze en kwade, wat ik heb gedaan, aan U over.”

Efeziërs 3, vers 14 en 15  Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader, naar wie alle geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt.
En Efeziërs 6, vers 18  En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen.

Mattheüs 16, vers 27  Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid zijns Vaders, met zijn engelen, en dan zal Hij een ieder vergelden naar zijn “of haar” daden.

Johannes 8, vers 10 en 11  En Jezus richtte Zich op en zeide tot haar: Vrouw, waar zijn zij? Heeft niemand u veroordeeld? En zij zeide: Niemand, Here. En Jezus zeide: Ook Ik veroordeel u niet. Ga heen, zondig van nu af niet meer!
Johannes 15, vers 16 tot en met 19  Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in mijn naam. Dit gebied Ik u, dat gij elkander liefhebt. Indien de wereld u haat, weet dan, dat zij Mij eer dan u gehaat heeft. Indien gij van de wereld waart, zou de wereld het hare liefhebben, doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld uitgekozen heb, daarom haat u de wereld.
En Johannes 17, vers 20 tot en met 23  En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen, die door hun woord in Mij geloven, opdat zij allen één zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt. En de heerlijkheid, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, opdat zij één zijn, gelijk Wij één zijn: Ik in hen en Gij in Mij, dat zij volmaakt zijn tot één, opdat de wereld erkenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en dat Gij hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt.

En Galaten 5, vers 22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.
En vers 16 en 17  Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat gij niet doet wat gij maar wenst.

Voorwaar, wees onderworpen, geliefden, en bekeer u!
En laat uw overtredingen liggen in de diepte van de zee.

Galaten 5, vers 5  Wij immers verwachten door de Geest uit het geloof de gerechtigheid, waarop wij hopen.
En Galaten 6, vers 8 en 9  Want wie op de akker van zijn vlees zaait, zal uit zijn “of haar” vlees verderf oogsten, maar wie op de akker van de Geest zaait, zal uit de Geest eeuwig leven oogsten. Laten wij niet moede worden goed te doen, want, wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten, als wij niet verslappen.

Voorwaar, hoe meer u in de kracht en liefde wandelt, en u gereinigd hebt, en uzelf durft te vernederen tegenover God, hoe meer u zult veranderen en de Here ervaren, vanwege uw gehoorzaamheid.
Ga voor vergeving en zegeningen!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Voorwaar!
Als u uw overtredingen gebracht hebt bij Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en u hebt u laten reinigen met Zijn Bloed, dan is er vergeving. En ook mag u nimmermeer uw afgelegde overtredingen opgraven, ook niet die van anderen, uit de diepte van de zee van Gods genade! Want die worden die overtredingen dan aangerekend. Zo spreekt de Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!

Voorwaar, vraag om vergeving nu, en bekeer u!
Er zijn velen, die u na moeten volgen en moeten stoppen met hun kwade gedachten en roddel en kwaadsprekerij, onder andere. Want uw deel, en dat van de anderen, die u besmet hebt, is de poel die brandt van het vuur der hel! Aan u de keus vandaag! Deze boodschap redt vele zielen, die er gehoor aan geven vandaag! Kies heden Hemel of hel, zegen of vloek!

Romeinen 6, vers 6 tot en met 8  Dit weten wij immers, dat onze oude mens medegekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn; want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Indien wij dan met Christus gestorven zijn, geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven. “Amen!

Er is genade voor wie luistert en zich bekeert.
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com