DutchVideo 2020

Er is een gebed dat God niet mist

Want de Here is trouw aan wie Hem vrezen, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij doet recht aan de kinderen en kleinkinderen van wie zich houdt aan Zijn verbond en naar Zijn geboden leeft.

Gepubliceerd op 1 juni 2020 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC


Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 1 juni 2020 bracht een bode engel de volgende boodschap Gods over aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige, en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Mireambres, een bode engel Gods.

Er is geen gebed, dat God mist…
wanneer het vanuit het hart tot Hem gebracht wordt, in nederigheid en respect en openheid en eerbied en overgave en liefde, onder andere.

Psalm 102, vers 2  Here, hoor mijn gebed, laat mijn hulpgeroep tot U komen.

Psalm 97, vers 4  Zijn bliksemen verlichten de wereld, de aarde ziet het en beeft.

Psalm 95, vers 1  Komt, laat ons jubelen voor de Here, juichen ter ere van de rots onzes heils.
En vers 6  Treedt toe, laten wij ons nederwerpen en ons buigen, knielen voor de Here, onze Maker.

En Psalm 96, vers 6  Majesteit en luister zijn voor zijn aangezicht, sterkte en glorie in zijn heiligdom.
En vers 8  Geeft de Here de heerlijkheid van zijn naam, brengt offer en komt in zijn voorhoven.

Kadosh, Heilig is de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de enige ware Koning en Heerser van al wat leeft!
Voorwaar,

Psalm 97, vers 7  Alle beeldendienaars zullen beschaamd worden, zij die zich op afgoden beroemen; buigt u voor Hem neder, alle gij goden.
En vers 9 tot en met 12  Want Gij, Here, zijt de Allerhoogste over de ganse aarde, Gij zijt zeer hoog verheven boven alle goden. Gij, die de Here liefhebt, haat het kwade; Hij, die de zielen van zijn gunstgenoten bewaart, redt hen uit der goddelozen hand. Het licht is voor de rechtvaardige gezaaid, en vreugde voor de oprechten van hart. Gij rechtvaardigen, verheugt u in de Here en looft zijn heilige naam.

Psalm 99, vers 1  De Here is Koning. Dat de volken beven. Hij troont op de cherubs; de aarde siddere.
Vers 5  Verhoogt de Here, onze God, buigt u neder voor de voetbank zijner voeten; heilig is Hij.
En vers 9  Verhoogt de Here, onze God, buigt u neder voor zijn heilige berg, want: Heilig is de Here, onze God.

En Psalm 100, vers 3  Erkent, dat de Here God is; Hij heeft ons gemaakt, en Hem behoren wij toe, zijn volk, de schapen die Hij weidt.
En vers 5  Want de Here is goed, zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid, en zijn trouw tot in verre geslachten.

Voorwaar, zo spreekt de Koning der koningen, JHWH:

Psalm 101, vers 3 tot en met 8  Ik stel geen schandelijke dingen voor mijn ogen; ik haat het doen der afvalligen, het kleeft mij niet aan. Een verkeerd hart wijke verre van mij, de boze wil ik niet kennen. Wie zijn “of haar” naaste heimelijk lastert, die zal ik verdelgen; wie hoog van ogen en trots van hart is, die duld ik niet. Mijn ogen zijn op de getrouwen in den lande om bij mij te wonen; wie onberispelijk wandelt, die zal mij dienen. In mijn huis zal geen bedrieger wonen; de leugenspreker zal niet bestaan voor mijn ogen. Elke morgen zal ik verdelgen alle goddelozen des lands, en uit de stad des Heren uitroeien alle bedrijvers van ongerechtigheid.

Psalm 103, vers 17 en 18  Maar de goedertierenheid des Heren is van eeuwigheid tot eeuwigheid over wie Hem vrezen, en zijn gerechtigheid over kindskinderen, over hen die zijn verbond onderhouden, en aan zijn bevelen denken om die te doen.

Psalm 107, vers 30 en 31  Zij verheugden zich, omdat die tot rust kwamen, en Hij leidde hen naar de haven van hun begeerte. Dat zij de Here loven om zijn goedertierenheid en om zijn wonderen aan de mensenkinderen.
En vers 42 en 43  De oprechten zien het en verheugen zich; alle onrecht sluit de mond. Wie is wijs? Hij “of zij” lette op deze dingen; laat men acht slaan op de gunstbewijzen des Heren.

Psalm 111, vers 2  Groot zijn de werken des Heren, na te speuren door allen die er behagen in hebben.
En vers 7 en 8  De werken zijner handen zijn waarheid en recht, betrouwbaar zijn al zijn bevelen, vastgesteld voor immer en altoos, volbracht in waarheid en oprechtheid.

Psalm 112, vers 4  Voor de oprechten gaat het Licht in de duisternis op, genadig en barmhartig en rechtvaardig.

En Psalm 119, vers 50 tot en met 52  Dit is mijn troost in mijn ellende, dat uw belofte mij levend maakt. Hoezeer overmoedigen mij bespotten, van uw wet wijk ik niet. Als ik denk aan uw verordeningen van ouds, o Here, dan ben ik getroost.
En vers 57 tot en met 68  De Here is mijn deel, ik heb beloofd uw woorden te onderhouden. Van ganser harte zoek ik uw gunst, wees mij genadig naar uw belofte. Ik overdenk mijn wegen, ik wend mijn voeten naar uw getuigenissen. Ik haast mij en aarzel niet om uw geboden te onderhouden. Hoewel strikken der goddelozen mij omgeven, ik vergeet uw wet niet. Te middernacht sta ik op om U te loven wegens uw rechtvaardige verordeningen. Ik ben een metgezel van allen die U vrezen, en van hen die uw bevelen onderhouden. De aarde is vervuld van uw goedertierenheid, o Here, leer mij uw inzettingen. Gij hebt goedgedaan aan uw knecht, o Here, naar uw woord. Leer mij goed onderscheiden en kennen, want ik stel vertrouwen in uw geboden. Eer ik verdrukt werd, dwaalde ik, maar nu onderhoud ik uw woord. Gij zijt goed en goeddoende, leer mij uw inzettingen.
Vers 81  Mijn ziel smacht naar uw heil, op uw woord hoop ik.
En vers 105 en 106  Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Ik heb gezworen, en ik zal het gestand doen, dat ik uw rechtvaardige verordeningen zal onderhouden. 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!


Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com