DutchVideo 2021

Enkeltje rechtstreeks naar de hel

Profetische en waarschuwende boodschap Gods: Deze boodschap maakt duidelijk. Alléén een dwaze gevaccineerde zal tegen deze boodschap zijn, omdat men verloren zal gaan en op de borst zal slaan.

Gepubliceerd op 11 juli 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 9 juli 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige, en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!

Voorwaar, spits uw oren en hoor aandachtig!
Wie niet wil horen gaat verloren! Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, overdenkt deze boodschap.

Exodus 1, vers 15 tot en met 18 Ook beval de koning van Egypte de vroedvrouwen der Hebreeuwse vrouwen, van wie de een Sifra heette en de ander Pua: Wanneer gij de Hebreeuwse vrouwen bij de bevalling helpt, dan moet gij goed toezien bij de verlossing; indien het een zoon is, dan moet gij hem doden, maar indien het een dochter is, mag zij blijven leven. De vroedvrouwen echter vreesden God en deden niet wat de koning van Egypte haar gezegd had, maar lieten de jongens in leven. Toen ontbood de koning van Egypte de vroedvrouwen en zeide tot haar: Waarom hebt gij dit gedaan en de jongens laten leven?
En vers 22 Toen gebood Farao aan zijn gehele volk: Werpt alle jongens die geboren worden, in de Nijl, maar alle meisjes moogt gij laten leven.

Voorwaar, de listigste van alle dieren des velds, de slang, echter ook satan genoemd, heeft altijd al de komst van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus willen tegen houden.
Zo is het altijd geweest.

Mattheüs 13, vers 10 en 11 En de discipelen kwamen en zeiden tot Hem: Waarom spreekt Gij tot hen in gelijkenissen? Hij antwoordde hun en zeide: Omdat het u gegeven is de geheimenissen van het Koninkrijk der hemelen te kennen, maar hun is dat niet gegeven.
En vers 14 en 15 En aan hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt: Met het gehoor zult gij horen en gij zult het geenszins verstaan, en ziende zult gij zien en gij zult het geenszins opmerken; want het hart van dit volk is vet geworden, “zowel van zogenaamde christenen”, en hun oren zijn hardhorend geworden, en hun ogen hebben zij toegesloten, opdat zij niet zien met hun ogen, en met hun oren niet horen, en met hun hart niet verstaan. Tot zover.
En vers 16 Maar uw ogen zijn zalig, omdat zij zien en uw oren, omdat zij horen.

Voorwaar, ja, zalig zij die geestelijk zien en horen dat de vaccinaties uit de boze is, de satan.

Mattheüs 13, vers 19 Bij een ieder, “zowel christenen”, die het woord van het Koninkrijk hoort en het niet verstaat, komt de boze en rooft wat in zijn hart gezaaid is: dat is de langs de weg gezaaide.

De vaccinatie kunt u vergelijken met de doren.

En Mattheüs 13, vers 20 tot en met 23 De op steenachtige plaatsen gezaaide is hij, die het woord hoort en het terstond met blijdschap aanneemt; maar hij heeft geen wortel in zich, doch is iemand van het ogenblik; wanneer echter verdrukking of vervolging komt om der wille van het woord, komt hij terstond ten val. De in de dorens gezaaide is hij, die het woord hoort, en de zorg van de wereld en het bedrog van de rijkdom verstikt het woord en hij wordt onvruchtbaar. De in goede aarde gezaaide is hij, die het woord hoort en verstaat, die dan ook vrucht draagt en oplevert, deels honderd-, deels zestig-, deels dertigvoudig.

Voorwaar, hebt gij dit alles geestelijk verstaan?
Word wakker! Of gaat gij straks toekijken hoe de vaccinatie weigeraars die hun geloofs vertrouwen stelde op de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus hemel waards gaan.

Mattheüs 18, vers 6 en 7 Maar een ieder, die één dezer kleinen, die in Mij geloven, tot zonde verleidt, het zou beter voor hem zijn, dat een molensteen om zijn hals was gehangen en hij verzwolgen was in de diepte der zee. Wee de wereld om de verleidingen tot zonde. Want er moeten verleidingen komen, maar wee die mens, door wie de verleiding komt.

Voorwaar, deze boodschap is profetisch!

Mattheüs 24, vers 44 Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen.
En Marcus 13, vers 4 en 5 Zeg ons, wanneer zal dat geschieden en wat is het teken, wanneer al deze dingen in vervulling zullen gaan? Jezus begon tot hen te zeggen: Ziet toe, dat niemand u verleide.

Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel Gods.

Marcus 13, vers 8 Want volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk. Er zullen nu hier, dan daar, aardbevingen zijn en er zullen hongersnoden wezen. Dat is het begin der weeën.

Vele kerken zijn nu verdeeld en tegen de vaccinatie weigeraars, die mogen hun kerk niet binnen zonder een vaccinatiebewijs.
Voorwaar, het goede nieuws is, dat u, als een vaccinatie weigeraar, bij de Opname geen vaccinatie bewijs nodig hebt maar juist ontvangen word! En de gevaccineerden met hun vaccinatiebewijs die Gods heilige tempel hebben geschend, hebben alléén vanwege hun dwaasheid een enkeltje rechtstreeks naar de hel gekregen.

1 Korintiërs 3, vers 17 Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig!
En Mattheüs 2, vers 16 tot en met 18 Toen Herodes zag, dat hij door de wijzen misleid was, ontstak hij in hevige toorn en zond bevel om in Betlehem en het gehele gebied daarvan al de jongens van twee jaar oud en daar beneden om te brengen, in overeenstemming met de tijd, die hij bij de wijzen had uitgevorst. Toen werd vervuld het woord, gesproken door de profeet Jeremia, toen hij zeide: Een stem is te Rama gehoord, geween en veel geklaag: Rachel, wenend om haar kinderen, weigert zich te laten troosten, omdat zij niet meer zijn.

Voorwaar, ook nu wil de giftige slang dat de kinderen ook voorzien worden vanwege een kind zelf niet de keuze kan maken en dit alles begrijpt, zal het kind behouden worden.
Maar de verantwoordelijkheid naar God ligt bij de ouders als ze erbij achterstaan en beslissen voor hun kind! Voorwaar,

Handelingen 28, vers 3 En toen Paulus een bos dor hout bijeengehaald had en op het vuur legde, kwam er door de hitte een adder uit en beet zich vast aan zijn hand.
En vers 5 en 6 Maar hij schudde het dier af in het vuur, zonder enig letsel te ondervinden; zij echter verwachtten, dat hij zou opzwellen of plotseling dood neervallen. Doch toen zij na lang wachten zagen, dat zich niets ongewoons bij hem voordeed, sloeg hun mening om en zeiden zij, dat hij een god was.

Voorwaar,

En 1 Korintiërs 8, vers 3 Maar heeft iemand God lief, dan is deze door Hem gekend.
En Efeziërs 4, vers 27 En geeft de duivel geen voet.
En Efeziërs 5, vers 17 Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is.
En Efeziërs 6, vers 10 tot en met 12 Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

Voorwaar, dank de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus voor deze boodschap.
Alléén een dwaze gevaccineerde zal tegen deze boodschap zijn, omdat men verloren zal gaan en op de borst zal slaan.

Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij met allen.

Wie niet wil horen gaat verloren!
Zie het zo de gebeurtenissen versnellen de Opname!
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com