DutchVideo 2022

En zo, houdt satan iedereen bezig!

De oorlog in Oekraïne en de overige geweld, de energiecrisis, de gevolgen en opdringen van de Covid-19 vaccines dat de mens totaal overneemt, en de beslissingen van de Nieuwe Wereld Orde en van de politiek, en klimaatleugens, en het dagelijks leven die onbetaalbaar wordt voor iedereen, houdt iedereen dagelijks bezig.

Gepubliceerd op 31 oktober 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 30 oktober 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, voorwaar,

Mattheüs 18, vers 7 Wee de wereld om de verleidingen tot zonde. Want er moeten verleidingen komen, maar wee die mens, door wie de verleiding komt.
En Mattheüs 19, vers 23 en 24 Jezus zeide tot zijn discipelen: Voorwaar, Ik zeg u, een rijke zal moeilijk het Koninkrijk der hemelen binnengaan. Wederom zeg Ik u, het is gemakkelijker, dat een kameel gaat door het oog van een naald dan dat een rijke het Koninkrijk Gods binnengaat.
En vers 29 en 30 En een ieder, die huizen of broeders of zusters of vader of moeder of kinderen of akkers heeft prijsgegeven om mijn naam, zal vele malen meer terugontvangen en het eeuwige leven erven. Maar vele eersten zullen de laatsten zijn, en vele laatsten de eersten.

Voorwaar, en dan zijn er sommigen die klagen als de Here, de Koning der koningen het volgende van u vraagt.

Maleachi 3, vers 10 Breng de gehele tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijze zij in mijn huis; beproeft Mij toch daarmede, zegt de Here der heerscharen, of Ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u uitgieten.

Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel Gods.
De oorlog in Oekraïne en het overige geweld, de energiecrisis, de gevolgen en opdringen van de Covid-19 vaccinaties dat de mens totaal overneemt, de beslissingen van de Nieuwe Wereld Orde en van de politiek, en de klimaatleugens, en het dagelijks leven onbetaalbaar wordt voor iedereen, houdt allen iedere dag bezig.

Mattheüs 19, vers 21 en 22 Jezus zeide tot hem: Indien gij volmaakt wilt zijn, ga heen, verkoop uw bezit en geef het aan de armen, en gij zult een schat in de hemelen hebben, en kom hier, volg Mij. Toen de jongeling dit woord hoorde, ging hij bedroefd heen, want hij bezat vele goederen.
En vers 25 Toen de discipelen dit hoorden, waren zij zeer verslagen en zeiden: Wie kan dan behouden worden?

Voorwaar, steeds meer mensen zijn angstig voor wat zou kunnen gaan gebeuren; of het nu de schuld van Poetin is of niet.

Efeziërs 6, vers 10 tot en met 13 Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.
En vers 16 Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven.
En vers 18 En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen.

Voorwaar, velen negeren of kijken weg van de gebeurtenissen waar de regeringen wereldwijd mee bezig zijn, zoals bij alle duivelse plannen gebeurd.
Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen had u reeds voorzegd dat men een geheime dossier heeft een uitgewerkte stappenplan dat destijds door Barack Obama en de wereldleiders ondertekend is. Hoe dan ook de overheden en machten dezer duisternis van satan drukken alles door wat de Bijbelse profetieën doet vervullen wat in Openbaring van uw Bijbel staat. De gevallen engelen van satan met hun fatalistische houding maken één van de grootste en domste misrekeningen vanwege dat men wegkijkt van de volle waarheid. En vanwege deze misrekening kijkt men zelfs juist weg van wat er staat te gebeuren.

Mattheüs 24, vers 39 En zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.
En vers 27 Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.

Voorwaar, zo vreemd behoren de boodschappen Gods niet te zijn die u worden overgebracht door Profeet Benjamin Cousijnsen.
Wij, de engelen Gods, hebben ons best wel vaak verbaast over mensen die er trots op menen te zijn dat ze nog exact hetzelfde denken en precies dezelfde eigen overtuigingen hebben als vele, vele jaren geleden, alsof ze altijd op de kleuterschool van hun innerlijke leven zijn blijven hangen en niet verder zijn gegroeid, maar liever naar hun eigen verlangens en behoeften bleven kijken. Voorwaar, dit jaar waren wij, de engelen Gods, ook verbijsterd over hoe ongelooflijk veel eigenwijze mensen er zijn blijven hangen in een soort ‘baby zuigelingen modus’ zowel ook onder degene die zich ‘Christen’ noemen en reeds geacht zouden worden om bewust en wakker te zijn, blijken die helaas inwendig niet veel meer verder ontwikkeld te zijn dan een baby, en naar hun eigen hand nemen en het liefst ook nog voorop lopen en de Here tot hun slaaf willen maken. Alles draait om hen; de ‘ik, ik, ik’ – gemoedstoestand, terwijl ze nog in de luiers zitten.

Voorwaar, deel deze boodschap ook met anderen.

Hebreeën 5, vers 13 en 14 Want ieder, die nog van melk leeft, heeft geen weet van de rechte prediking: hij is nog een zuigeling. Maar de vaste spijs is voor de volwassenen, die door het gebruik hun zinnen geoefend hebben in het onderscheiden van goed en kwaad.

Voorwaar, de satan houd u dus liever aan de melk en zo wil hij u weghouden van de volle waarheid, de boodschappen Gods om te groeien.

1 Johannes 2, vers 18 Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan, en daaraan onderkennen wij, dat het de laatste ure is.
En vers 24 en 25 Wat u betreft, wat gij van den beginne gehoord hebt, moet in u blijven. Indien in u blijft, wat gij van den beginne gehoord hebt, dan zult gij ook in de Zoon en in de Vader blijven. En dit is de belofte, die Hij zelf ons beloofd heeft: het eeuwige leven.

Tot slot,

Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com