DutchVideo 2014

En wat is uw bestemming?

WAT GAAT UW BESTEMMING WORDEN? IEDEREEN TREFT EEN ZELFDE LOT, ZOWEL MENS ALS DIER. ECHTER, DANKZIJ YESHUA HAMASIACH, DIE ‘DE PRIKKEL DES DOODS OVERWON’, IS ER EEUWIG LEVEN. KIES WAT UW BESTEMMING WORDT!

Gepubliceerd op 8 jul 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

what is your destination

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 8 juli 2014 bracht een engel des Heren, een bode engel Gods, woord voor woord aan Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods over.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Lovesadai en ik ben een bode engel Gods.

En terwijl ik u zag, sprak de Almachtige: Geef deze boodschap door!

Voor u die hoort, u mag zich onderzoeken.

Prediker 9, vers 1 tot en met 6  Voorzeker, dit alles nam ik ter harte en dit alles onderzocht ik: dat de rechtvaardigen en de wijzen met hun werken in Gods hand zijn, zowel liefde als haat; de mens weet niets van wat voor hem ligt. Alles is gelijk voor allen, eenzelfde lot treft de rechtvaardige en de goddeloze, de goede en de reine, alsook de onreine; hem die offert, en hem die niet offert; het gaat de goede evenals de zondaar, hem die zweert, als hem die de eed schuwt. Dit is het ergste, dat onder de zon geschiedt: dat allen eenzelfde lot treft; daarom is het hart der mensenkinderen vol boosheid en is er verdwaasdheid in hun hart hun leven lang; en daarna gaat het naar de doden. Want voor al wie tot de levenden behoort, is er hoop, immers een levende hond is beter dan een dode leeuw. De levenden weten tenminste, dat zij sterven moeten, maar de doden weten niets; zij hebben geen loon meer te wachten, zelfs hun nagedachtenis is vergeten. Zowel hun liefde als hun haat en hun naijver zijn reeds lang vergaan; en zij hebben nimmer deel aan iets, dat onder de zon geschiedt.

Voorwaar, er is één en hetzelfde lot dus, zowel voor de goddeloze als de Christen, de goede reine, en de onreine mens.

Dit lot is de dood, zowel voor het dier als wel de mens.

Johannes 3, vers 19 tot en met 21  Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

1 Korinthiërs 15, vers 51 tot en met 58  Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft, en dit sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het woord werkelijkheid worden, dat geschreven is: De dood is verzwolgen in de overwinning. Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? De prikkel des doods is de zonde en de kracht der zonde is de wet. Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde broeders, weest standvastig, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het werk des Heren, wetende, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here.

Voorwaar, ook zullen vele levenden niet sterven, maar weggenomen worden.

En ook zullen vele doden opgewekt worden en ook weggenomen worden. Dit zal geschieden! Dit noemt men de Opname, of de Wegrukking, of de Rapture. Zij, die Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, aangenomen en beleden hebben met hun hart en wandel, zullen eeuwig leven!

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Prediker 9, vers 7 tot en met 12  Welaan dan, eet uw brood met vreugde en drink uw wijn met een vrolijk hart, want als gij dit doet, dan heeft God dit reeds lang zo gewild. Laten uw klederen te allen tijde wit zijn en olie ontbreke niet op uw hoofd. Geniet het leven met de vrouw die gij liefhebt, al de dagen des ijdelen levens, die Hij u geeft onder de zon, al uw ijdele dagen, want dat is uw deel onder de levenden en bij het zwoegen, waarmee gij u aftobt onder de zon.Al wat uw hand vindt om naar uw vermogen te doen, doe dat, want er is geen werk of overleg of kennis of wijsheid in het dodenrijk, waarheen gij gaat. Wederom zag ik onder de zon, dat niet de snelsten de wedloop winnen, noch de sterksten de strijd, noch ook de wijzen het brood, noch ook de schranderen de rijkdom, noch ook de verstandigen de gunst, want tijd en toeval treffen hen allen. Want ook de mens kent zijn tijd niet, evenmin als de vissen, die in het verraderlijke net gevangen worden, evenmin als de vogels, die in het klapnet gevangen worden. Evenals zij worden de mensenkinderen verstrikt ten tijde des kwaads, als dit hen plotseling overvalt.

Voorwaar, het lot van allen is de dood.

Maar omdat de prikkel des doods overwonnen is door de Zoon van God, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zijn er voor elk mens maar twee wegen: de hemel of de hel! Kiest u voor of tegen?

De keuze is aan u!

Mattheüs 7, vers 13  Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan.

Mattheüs 10, vers 38 en 39  En wie zijn kruis niet opneemt en achter Mij gaat, is Mij niet waardig. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest om Mijnentwil, zal het vinden.

Zo spreekt de Heer tot u: En waar ligt uw lot, uw bestemming?

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com