DutchVideo 2015

En Mijn naam is Yeshua HaMasiach, Isa de Messias, Jezus Christus!

Boodschap Gods: Alleen in Hem is de volle waarheid! En buiten Hem, Jezus Christus, zijn vele dwaalwegen die velen doen ondergaan! Yeshua HaMasiach betekent Jezus de Messias in het Hebreeuws/Aramees, en Isa de Messias, dat ook Jezus Christus betekent in het Arabisch.

Gepubliceerd op 8 mei 2015 door Evangelical Endtime Machine International en Heiscoming12

Please share and do not change © BC

King of kings

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 8 mei 2015 bracht een engel des Heren, een bode engel van God, woord voor woord de volgende boodschap Gods over, in opdracht van JHWH, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom, Israël! Ruacha, Yeshu, Shalom!
Ik begroet u in de naam boven alle koningen, en boven Israël en alle landen. Zijn krachtige en wonderbare, almachtige naam is Yeshua HaMashiach, de levende opgestane Heer, ook Isa genoemd, Jezus Christus de Messias, de Koning der koningen! Voorwaar, mijn naam is Kirannes en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, alleen in Hem is de waarheid, de volle waarheid.
En buiten Hem zijn vele dwaalwegen, die velen doen ten ondergaan. Alleen Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, Isa, de Zoon van God, is kadosh, heilig!

Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.
En vers 14 en 15  Indien gij Mij iets vraagt in mijn naam, Ik zal het doen. Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren.
En Johannes 15, vers 16  Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in mijn naam.

En Mijn naam is Yeshua HaMashiach, Isa de Messias, Jezus Christus van Nazareth, de enige Weg, die voor velen tot vloek op de lippen is!
Men volgt niet de waarheid, maar de leugen, door te ontkennen dat Ik de Koning der koningen ben!

Johannes 12, vers 48  Wie Mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft een, die hem oordeelt: het woord, dat Ik heb gesproken, dat zal hem oordelen ten jongsten dage.
En Johannes 10, vers 26 tot en met 30  Maar gij gelooft niet, omdat gij niet tot mijn schapen behoort. Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders. Ik en de Vader zijn één.
En Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com