DutchVideo 2014

En… de Maan werd geheel als bloed!

BOODSCHAP GODS, O.A.: OPENBARING 6:12  EN IK ZAG, TOEN HIJ HET ZESDE ZEGEL OPENDE, EN DAAR GEDSCHIEDDE EEN GROTE AARDBEVING EN DE ZON WERD ZWART ALS EEN HAREN ZAK EN DE MAAN WERD GEHEEL ALS BLOED!

Gepubliceerd op 1 apr 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Joël 2, vers 31 bloedrode Maan

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 1 april 2014, ’s avonds, bracht een bode engel van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus.

Voorwaar, hoor aandachtig! 

Efeziërs 5, vers 8  Want gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in de Here; wandelt als kinderen des lichts.

Wijsheid 17, vers 1 tot en met 4  Hier staat geschreven: Machtig is uw oordeel en nauwelijks te beschrijven. Wie zich niet liet onderrichten, moest wel verdwalen. Daar lagen die zondaars, die meenden dat ze een heilig volk konden onderdrukken, nu zelf geketend door de duisternis, gevangen in een lange nacht, opgesloten in hun huizen, verstoken van de eeuwige voorzienigheid. Zij hadden gedacht dat ze met hun verborgen zonden onopgemerkt zouden blijven onder de donkere sluier van de vergetelheid, maar nu waren ze in verwarring, hevig ontsteld en gekweld door angstvisioenen. Zelfs de plaatsen waar ze zich schuilhielden boden geen bescherming tegen de angst: rondom hen klonken schrikwekkende geluiden en verschenen sombere geesten met dreigende blikken.

Voorwaar! zei de bode engel Gods, 

En vers 15  nu eens opgejaagd door geestverschijningen, dan weer verlamd door diepe vertwijfeling, doordat een plotselinge, onverwachte angst hen overviel.

En vers 20 en 21  De hele wereld baadde in helder licht en alles ging ongestoord zijn gang; alleen over hen spreidde zich een benauwende nacht uit, als voorbode van de duisternis die hun te wachten stond. Maar die benauwdheid kwam meer uit henzelf voort dan uit de duisternis.

1 Thessalonicenzen 5, vers 2  Hier staat geschreven: Immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zó komt, als een dief in de nacht.

De bode engel Gods sprak,

Voorwaar, mijn naam is Speedy en ben een bode engel Gods.

Lukas 21, vers 25  Hier staat geschreven: En er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, en op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van zee en branding.

Kolossenzen 2, vers 16 en 17  Hier staat geschreven: Laat dan niemand u blijven oordelen inzake eten en drinken of op het stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat, dingen, die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheid van Christus is.

Openbaring 6, vers 12  Hier staat geschreven: En ik zag, toen Hij het zesde zegel opende, en daar geschiedde een grote aardbeving en de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd geheel als bloed.

Openbaring 11, vers 12  En zij hoorden een luide stem uit de hemel tot hen zeggen: Klimt hierheen op! En zij klommen naar de hemel op in de wolk, en hun vijanden aanschouwden hen.

En vers 19  En de tempel Gods, die in de hemel is, ging open en de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel, en er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen en aardbeving en zware hagel.

Handelingen 2, vers 19 tot en met 21  En Ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden: bloed en vuur en rookwalm. De zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn, dat al wie de naam des Heren aanroept, behouden zal worden.

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

En vers 19  Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos.

En vers 36  Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.

De bode engel Gods sprak verder,

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com