Donatie/TiendenDutchVideo 2016

En aan U dragen ook wij het in blijdschap op!

Alles in de hemel en op aarde behoort U toe, JHWH. Alles is van U afkomstig. En wat wij U schenken, komt uit Uw hand en aan U dragen wij het op!

Gepubliceerd op 13 mei 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

tithing - giving

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 13 mei 2016 bracht de bode engel van God woord voor woord deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, er was eens een hele volle kerk met zielen, en zowel een huiskring.
Maar toen men aandacht gaf aan tienden en de giften, werd het vele trouwe volgelingen al snel te veel, al was het een vreugde en een grote zegen om te geven!

Lukas 20, vers 23 tot en met 26  Maar Jezus doorzag hun sluwe opzet en antwoordde: ‘Laat mij eens een denarie zien. Van wie zijn de afbeelding en het opschrift op deze munt?’ ‘Van de keizer,’ antwoordden ze. Daarop zei hij tegen hen: ‘Geef wat van de keizer is aan de keizer, en geef aan God wat God toebehoort.’ Ze slaagden er dus niet in om hem ten overstaan van het volk te betrappen op een onwettige uitspraak, en omdat ze geen raad wisten met zijn antwoord, deden ze er het zwijgen toe.

Aan de vrucht herkent men de geest. 

Leviticus 27, vers 9  Wanneer iemand een of ander dier dat als offer geschikt is aan JHWH belooft, is het heilig.

Voorwaar, maar sommigen konden geen offergave brengen, vanwege dat men niet nederig en heilig kon zijn.

Mattheüs 6, vers 20  Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen.

Voorwaar!
Bij het woord tienden of gift verzuren vele gezichten, en gaan velen om deze reden niet meer naar de kerk of huiskring.

Leviticus 27, vers 30  Van de opbrengst van het land, zowel de gewassen op de akkers als de vruchten aan de bomen, is een tiende als heilige gave voor JHWH bestemd.

En Numeri 18, vers 25 tot en met 31  JHWH zei tegen Mozes: ‘Zeg tegen de Levieten: “Wanneer jullie van de Israëlieten de tienden in ontvangst nemen, die ik jullie in eigendom geef, moeten jullie van die tienden een tiende aan JHWH afdragen. Dat wordt dan beschouwd als jullie bijdrage, alsof het graan was van jullie dorsvloer en wijn en olijfolie uit jullie perskuip. Ook jullie moeten dus van alle tienden die je van de Israëlieten ontvangt, een vast deel aan JHWH afstaan en aan de priester Aäron geven. Houd van alles wat je geschonken wordt een deel apart als bijdrage voor JHWH, het beste deel, als een heilige gave.” Zeg hun ook: “Wanneer jullie, Levieten, het beste deel afstaan, wordt dat beschouwd als de opbrengst van jullie dorsvloer en perskuip. Jullie mogen met je familieleden op elke willekeurige plaats van de tienden eten, want het is je loon, het is een vergoeding voor je werkzaamheden bij de ontmoetingstent.

En 1 Korinthiërs 16, vers 2  Laat ieder van u elke eerste dag van de week naar vermogen iets opzijleggen. Dan hoeft er bij mijn komst geen geld meer te worden ingezameld.

Paulus stelt de gelovigen voor,
om een gedeelte van hun inkomen opzij te leggen, om zo te ondersteunen in het werk Gods en trouw te zijn. Over tienden en giften praten, is één van de gevoeligste onderwerpen, omdat velen onderworpen zijn aan Mammon, de god van het geld!

1 Kronieken 29, vers 11 tot en met 14  U, JHWH, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort u toe, JHWH, u bezit het koningschap en de heerschappij. Roem en rijkdom zijn van u afkomstig, u heerst over alles. In uw hand liggen macht en kracht besloten, u beslist wie groot en machtig is. Daarom danken wij u, onze God, en prijzen wij uw luisterrijke naam. Wat ben ik, en wat is mijn volk, dat wij in staat zijn gebleken zo veel kostbaarheden af te staan? Alles is van u afkomstig, en wat wij u schenken komt uit uw hand.
En vers 16  JHWH, onze God, al deze rijkdom die we bijeengebracht hebben om voor u een tempel te bouwen voor uw heilige naam, komt uit uw hand en aan u dragen wij die op.

Jakobus 1, vers 5  Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven.

En 2 Korinthiërs 9, vers 7  Laat ieder zo veel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft.

Voorwaar, mijn naam is Blesiach en ben een bode engel Gods. 

Mattheüs 22, vers 36 en 37  ‘Meester, wat is het grootste gebod in de wet?’ Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand.
En vers 40  ‘Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.’

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com