DutchVideo 2020

Eindtijd Warriors!

U weet de teken van de eindtijd zijn zeer zichtbaar. Daarom juist nu verlies de moed niet, maar zet u in echter nu meer in deze moeilijke tijd dat ook leid naar meer zielen die openstaan voor het evangelie.

Gepubliceerd op 5 Augustus 2020 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 5 Augustus 2020, bracht een bode engel Gods de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, Heilige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Sichea en ben een bode engel Gods.

Voorwaar,

Zacharia 8, vers 9 Zo zegt de HERE der heerscharen: “Laten uw handen sterk zijn, gij, die in deze dagen uit de mond der Profeten deze woorden hoort, uit de tijd toen het huis van de HERE der heerscharen, de tempel, gegrondvest werd, om te worden gebouwd.”
En Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: “Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.”
En Zacharia 8, vers 16 Dit moet gij doen: spreekt waarheid onder elkander, oefent eerlijke en heilzame rechtspraak uit in uw poorten.

Voorwaar, kadosh, heilig en almachtig, en trouw is de Here.
Toon respect en wees eerbiedig, en nederig in uw gebed en hart en ziel voor zijn aangezicht.

Mattheüs 5, vers 8 en 9 Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.
En vers 17 Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de Profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen.

Voorwaar, let op wat de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus hier tot u zegt.

Mattheüs 5, vers 14 tot en met 16 Gij zijt het licht der wereld. Een stad, die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Ook steekt men geen lamp aan en zet haar onder de korenmaat, maar op de standaard, en zij schijnt voor allen, die in het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.

En Mattheüs 6, vers 1 tot en met 8 Ziet toe, dat gij uw gerechtigheid niet doet voor de mensen, om door hen opgemerkt te worden; want dan hebt gij geen loon bij uw Vader, die in de hemelen is. Wanneer gij dan aalmoezen geeft, laat het niet voor u uitbazuinen, zoals de huichelaars doen in de synagogen en op de straten, om door de mensen geroemd te worden. Voorwaar, Ik zeg u, zij hebben hun loon reeds. Maar laat, als gij aalmoezen geeft, uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet, opdat uw aalmoes in het verborgene zij, en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. En wanneer gij bidt, zult gij niet zijn als de huichelaars, want zij staan gaarne in de synagogen en op de hoeken der pleinen te bidden, om zich aan de mensen te vertonen. Voorwaar, Ik zeg u, zij hebben hun loon reeds. Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden. Wordt hun dan niet gelijk, want God uw Vader weet, wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt.

Voorwaar, word nuchter en waakzaam, en overdenk zijn woorden, de Heilige Geest zal het u duidelijk maken.
Voorwaar, wees krachtig warriors en standvastig in de Heer. Maak u geen zorgen.

1 Petrus 4, vers 7 Het einde aller dingen is nabijgekomen. Komt dus tot bezinning en wordt nuchter, opdat gij kunt bidden.
En vers 11 Spreekt iemand, laten het woorden zijn als van God; dient iemand, laat het zijn als uit kracht, door God verleend, opdat in alles God verheerlijkt worde door Jezus Christus, aan wie de heerlijkheid is en de kracht, in alle eeuwigheid! Amen.
En vers 12 Geliefden, laat de vuurgloed, die tot beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwame.
En vers 17 Want het is nu de tijd, dat het oordeel begint bij het huis Gods; als het bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen, die ongehoorzaam blijven aan het evangelie Gods?

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus is de warriors dankbaar die zich zo inzetten voor zijn glorie en eer en zegt: “Hou voll!”

1 Johannes 2, vers 15 Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem.
En vers 20 Gij echter hebt een zalving van de Heilige en gij weet dat allen.

Voorwaar, zet u volledig in en doe het met vreugde.

1 Johannes 2, vers 24 Wat u betreft, wat gij van den beginne gehoord hebt, moet in u blijven. Indien in u blijft, wat gij van den beginne gehoord hebt, dan zult gij ook in de Zoon en in de Vader blijven.
En vers 25 En dit is de belofte, die Hij zelf ons beloofd heeft: het eeuwige leven.
En vers 27 En wat u betreft, de zalving, die gij van Hem ontvangen hebt, blijft op u, en gij hebt niet van node, dat iemand u lere; maar, gelijk zijn zalving u leert over alle dingen, en waarachtig is en geen leugen, blijft in Hem, gelijk zij u geleerd heeft.

Voorwaar, u weet de teken van de eindtijd zijn zeer zichtbaar.
Daarom juist nu verlies de moed niet, maar zet u in echter nu meer in deze moeilijke tijd dat ook leid naar meer zielen die openstaan voor het evangelie.

1 Johannes 5, vers 11 en 12 En dit is het getuigenis: God heeft ons eeuwig leven gegeven en dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij ‘of zij’ niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn ‘of haar’ werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn ‘of haar’ werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Wees een warrior voor God, zoals Hij bedoeld heeft.
Ook u die, luisterd!

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com