DutchVideo 2019

Eindtijd tekenen

Vele zijn de tekenen van het einde der dagen, zoals de totale overname van de mens! Voorwaar, zoals is voorspeld en geopenbaard, hebben velen, evenzo zogenaamde Christenen, zich laten overnemen door de gevallen engelen. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 9 oktober 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 9 oktober 2019 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Revelado, een bode engel Gods.

Voorwaar, 

Mattheüs 26, vers 56  Doch dit alles is geschied, opdat de schriften der Profeten in vervulling zouden gaan. Tot zover.

Romeinen 8, vers 27  En Hij, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit.

1 Korinthiërs 8, vers 3  Maar heeft iemand God lief, dan is deze door Hem gekend.

En Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.

Voorwaar, er zijn reeds zo vele tekenen van het einde der dagen, zoals de totale overname van de mens.
Velen hebben geen liefde, en kunnen ook geen liefde geven, en zijn afgunstig en opgeblazen en verbitterd, en rekenen het kwade toe, en zijn eigenwijs! Voorwaar, en dit is hen overgekomen, en zij hebben de gedaante van een mens, maar van binnen zijn ze gevoelloos en overgenomen. Hun blik is koel, en zij stralen geen blijdschap en vreugde uit op hun gezichten!

Romeinen 12, vers 21  Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.
Romeinen 13, vers 8  Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld.
En vers 10 en 12  De liefde doet de naaste geen kwaad; daarom is de liefde de vervulling der wet. De nacht is ver gevorderd, de dag is nabij. Laten wij dan de werken der duisternis afleggen en aandoen de wapenen des lichts!
Romeinen 12, vers 2  En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.
En vers 6  Wij hebben nu gaven, onderscheiden naar de genade, die ons gegeven is.
Romeinen 15, vers 7  Daarom, aanvaardt elkander, zoals ook Christus ons aanvaard heeft tot heerlijkheid Gods.
En Romeinen 14, vers 13  Laten wij dan niet langer elkander oordelen, maar komt liever tot dit oordeel: uw broeder “of zuster” geen aanstoot of ergernis te geven.

Voorwaar, sommigen zitten vol haat en geweld, en luisteren zelfs niet naar God of gebod! 

Spreuken 31, vers 30  Bedrieglijk is de bevalligheid en ijdel de schoonheid, maar een vrouw, “evenzo de man”, die de Here vreest, die is te prijzen.

Voorwaar, zoals is voorspeld en geopenbaard, hebben velen, evenzo zogenaamde Christenen, zich laten overnemen door de gevallen engelen. 

Prediker 1, vers 14  Ik nam in ogenschouw alle daden, die onder de zon verricht worden, en zie: alles is ijdelheid en najagen van wind!

Jesaja 2, vers 11 en 12  De verwaten ogen der mensen worden vernederd en de trots der mannen wordt neergebogen en de Here alleen is te dien dage verheven. Want er is een dag van de Here der heerscharen tegen al wat hoogmoedig is en trots en tegen al wat zich verheft, opdat het vernederd worde.
Jesaja 3, vers 10 en 11  Zegt van de rechtvaardige, dat het hem zal welgaan, want hij zal de vrucht zijner daden eten. Wee de goddeloze, het zal hem slecht gaan, want het werk zijner handen zal hem worden vergolden.
Jesaja 9, vers 17 tot en met 19  Want goddeloosheid brandt als een vuur, dat dorens en distels verteert en de dichte takken van het woud aansteekt, zodat zij in rookwolken opgaan. Door de verbolgenheid van de Here der heerscharen wordt het land in brand gezet, zodat het volk tot een prooi van het vuur wordt; de ene mens spaart de ander niet, men bijt naar rechts en toch hongert men, en men verslindt naar links en toch wordt men niet verzadigd, ieder verslindt het vlees van zijn eigen arm.
En Jesaja 10, vers 27  En het zal te dien dage geschieden, dat hun last van uw schouder afglijden zal en hun juk van uw hals, ja, het juk zal vernietigd worden op uw schouder.

Voorwaar, 

Efeziërs 6, vers 11  Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels.
En vers 16 tot en met 18  Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God. En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen.

Laat u niet overnemen door het kwaad in het einde der dagen! 

Micha 3, vers 2 en 3  Gij die het goede haat en het kwade liefhebt, die de lieden de huid afstroopt en het vlees van hun gebeente; ja, die het vlees van mijn volk eet, en hun de huid aftrekt, en hun beenderen breekt en ze uiteenlegt als vlees in een pot of in een ketel.

Bekeer u, voordat het te laat is!
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com