DutchVideo 2022

Eind-tijd en het morele verval ook in de christenheid

Voorwaar, in de Bijbel en evenzo de boodschappen Gods kan men een zekere ontwikkeling ontdekken van de gebeurtenissen die nu al en later plaatsvinden. De eind-tijd begint niet plotseling, maar komt steeds duidelijker naar voren.

Gepubliceerd op 4 october 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 3 oktober 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Koning der koningen. Voorwaar, mijn naam is Revorme, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, wij leven in de eindtijd dat vooral voor de achterblijvers grote gevolgen zal hebben na de Opname.
Denk ééns aan een boemerangeffect, men werpt het op de ongevaccineerde christenen, zie dit geestelijk, maar tenslotte krijgt de satan de boemerang terug op zijn lelijke kop! Voorwaar, misschien vraagt u zich toch ook wel af zoals sommigen hoe men nu echt te weten kan komen of men in de eindtijd leeft of niet. Voorwaar daar is maar één duidelijk antwoord voor; als u de boodschappen Gods trouw volgt en leest en beluistert zal de Heilige Geest u overtuigen. U kunt de profetieën van de Bijbel erop nalezen en stel u vooral open voor de Heilige Geest van God.

Voorwaar, zo zijn er ook velen die de boodschappen Gods altijd gevolgd hebben en gehoor eraan gegeven hebben om zich niet te vaccineren.
Hiermee heeft men zich gered van het beest die velen verleidde, die hen een merkteken gaf. Voorwaar, met de eindtijd bedoelen we ook wanneer u die vele profetieën aan het vervullen ziet gaan worden voor uw ogen. Voorwaar, kijk maar ééns naar het nieuws, onder andere, naar de gebeurtenissen in de wereld, daaraan zou u echt moeten zien dat men in de eindtijd leeft. Voorwaar, veel christenen die beïnvloed gemaakt zijn via de vaccine, onder andere, en geestelijk blind geslagen zijn, zijn de profetieën een gesloten boek geworden en daarom nemen zij de gebeurtenissen in de wereld dan ook niet serieus net als de boodschappen Gods van die vervelende en irritante eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, waar satan voor waarschuwt. Zij begrijpen er ook niet echt wat van allemaal vanwege dat ze reeds overgenomen zijn en verblind. En daar komt bij dat ook zij vastzitten aan de wereld en kiezen voor meer genot in allerlei dingen van de wereld. Voorwaar, er zijn veel christenen die zichzelf daardoor vaak echter schromelijk veel geestelijk tekort doen.

Voorwaar, de Bijbel draagt een profetisch karakter dat men serieus moet nemen.
De Schrijver en Uitgever is God! Als men deze profetieën gaat lezen en bestuderen zowel de boodschappen Gods waar satan u van wil afhouden in de evangelicalendtimemachine.com, begrijpt u ook vast wel dat men in de eindtijd leeft. Helaas zijn er ook velen die hun tijd doorbrengen met wereldse activiteiten maar niet met God. Voorwaar, in de Bijbel en evenzo de boodschappen Gods kan men een zekere ontwikkeling ontdekken van de gebeurtenissen die nu al en later plaatsvinden. De eind-tijd begint niet plotseling, maar komt steeds duidelijker naar voren.

1 Timotheüs 4, vers 1 tot en met 3 Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen, door de huichelarij van leugensprekers, die in hun eigen geweten gebrandmerkt zijn, het huwelijk verbieden en het genot van spijzen, welke God toch geschapen heeft om met dankzegging te worden gebruikt door de gelovigen, die tot erkentenis der waarheid gekomen zijn.
En 2 Timotheüs 3, vers 1 tot en met 5 Ik betuig u nadrukkelijk voor God en Christus Jezus, die levenden en doden zal oordelen, met beroep zowel op zijn verschijning als op zijn koningschap: verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren. Blijf gij echter nuchter onder alles, aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist, verricht uw dienst ten volle.
En 2 Petrus 3, vers 1 tot en met 3 Dit is reeds de tweede brief, geliefden, die ik u schrijf; in beide tracht ik uw zuiver besef door herinnering wakker te houden, om aan de woorden te denken, die door de heilige profeten tevoren gesproken zijn, en aan het gebod uwer apostelen van de Here en Heiland. Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen.

En Openbaring 22, vers 11 tot en met 14 Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd. Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is. Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad.

Voorwaar, het morele verval is reeds algemeen geworden ook in de christenheid zoals echtscheidingen, fraude, manipulatie enzovoorts.
Voor de gelovigen is dit het teken dat we in de laatste dagen leven en dat de wederkomst van Christus nabij is. Dit is een blij vooruitzicht maar voor de ongelovigen, echter niet met wat hen te wachten staat.

Tot slot,

Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com