DutchVideo 2022

Eenheid in liefde

Zo spreekt de Heer: Dit heb Ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld worde.

Gepubliceerd op 17 november 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 16 november 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar,

Prediker 4, vers 9 tot en met 12 Twee zijn beter dan één, omdat zij een goede beloning hebben bij hun zwoegen. Want, indien zij vallen, dan richt de een de ander weer op; maar wee de éne, die valt zonder dat een metgezel hem opricht! Ook indien er twee nederliggen, zullen zij warm worden, maar hoe zal één alleen warm worden? Kan iemand er één overweldigen, twee zullen tegenover hem kunnen standhouden; en een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken.
En Hooglied 8, vers 7 Vele wateren kunnen de liefde niet blussen en rivieren spoelen haar niet weg. Al bood iemand alles wat hij bezit voor de liefde, smadelijk zou men hem afwijzen.
En Jeremia 17, vers 10 Ik, de Here, doorgrond het hart en toets de nieren, en dat, om aan een ieder te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner daden.
En Zacharia 7, vers 9 Zo zegt de Here der heerscharen: spreekt eerlijk recht en bewijst elkander liefde en barmhartigheid.
En Spreuken 3, vers 3 Dat liefde en trouw u niet verlaten! Bind ze om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart.
En vers 5 Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet.
En Spreuken 19, vers 22 Het aantrekkelijke van de mens is zijn welwillendheid; beter is een arme dan een leugenachtig man.
En Spreuken 27, vers 14 Wie zijn naaste in de vroege morgen op luidruchtige wijze groet, het wordt hem als een vloek aangerekend.
En Spreuken 31, vers 11 Op haar vertrouwt het hart van haar man, het zal hem aan voordeel niet ontbreken.
En vers 25 en 26 Kracht en luister is haar gewaad, de komende dag lacht zij toe. Met wijsheid opent zij haar mond, vriendelijke onderwijzing ligt op haar tong.

Voorwaar, mijn naam is Lovesadai, en ben een bode engel Gods.
Voorwaar, zo spreekt de Heer:

Johannes 15, vers 11 Dit heb Ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld worde.
En Romeinen 12, vers 12 Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed.
En Romeinen 13, vers 8 Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld.
En vers 10 De liefde doet de naaste geen kwaad; daarom is de liefde de vervulling der wet.
En Romeinen 14, vers 19 Zo laten wij dan najagen hetgeen de vrede en de onderlinge opbouwing bevordert.
En Romeinen 15, vers 2 Ieder onzer trachte zijn naaste te behagen, ten goede, tot opbouwing.
En vers 7 Daarom, aanvaardt elkander, zoals ook Christus ons aanvaard heeft tot heerlijkheid Gods.

En 1 Korintiërs 7, vers 3 en 4 De man kome jegens de vrouw zijn echtelijke verplichtingen na en evenzo de vrouw jegens haar man. De vrouw heeft niet zelf over haar lichaam te beschikken, doch haar man; en eveneens heeft de man niet zelf over zijn lichaam te beschikken, doch zijn vrouw.
En vers 6 Dit zeg ik om u tegemoet te komen, niet om u te bevelen.
En vers 9 Indien zij zich echter niet kunnen beheersen, laten zij dan trouwen. Want het is beter te trouwen dan van begeerte te branden.
En 1 Korintiërs 13, vers 4 tot en met 7 De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij.
En Galaten 5, vers 18 Indien gij u echter door de Geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet.
En vers 22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.
En vers 25 Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden.
En 1 Petrus 3, vers 7 Desgelijks gij, mannen, leeft verstandig met uw vrouwen, als met brozer vaatwerk, en bewijst haar eer, daar zij ook medeërfgenamen zijn van de genade des levens, opdat uw gebeden niet belemmerd worden.

En tot slot,

Openbaring 22, vers 21 De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.
 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com