DutchVideo 2018

Een zee van onbegrijpelijke liefde en gena, uw schuld is verzoend op het kruis van Golgotha!

Tja, daar wordt satan niet blij van; hij haat het feit dat men vergiffenis schenkt! Hij zal u altijd op uw overtredingen willen wijzen en u willen aanklagen, zelfs door anderen heen. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 1 aug 2018 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hartelijk welkom! Dit is een boodschap van God, op 31 juli 2018 overgeleverd door een engel van God aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, 

Mattheüs 18, vers 12 tot en met 14  Wat dunkt u? Indien een mens in het bezit is gekomen van honderd schapen en één ervan raakt verdwaald, zal hij dan niet de negenennegentig op de bergen laten en heengaan om het dwalende te zoeken? En gebeurt het, dat hij het vindt, voorwaar, Ik zeg u, dat hij zich over dat ene meer verblijdt dan over de negenennegentig, die niet verdwaald waren. Zó bestaat bij uw Vader, die in de hemelen is, de wil niet, dat één dezer kleinen verloren gaat.

Voorwaar, mijn naam is Blesía, en ben een bode engel Gods.
Zo is God. God is liefde, en Hij verblijdt zich over dat schaap, dat Hij terugbracht, toen het even verdwaald was.

Mattheüs 18, vers 21 en 22  Toen kwam Petrus bij Hem en zeide: Here, hoeveel maal zal mijn broeder tegen mij zondigen en moet ik hem vergeven? Tot zevenmaal toe? Jezus zeide tot hem: Ik zeg u, niet tot zevenmaal toe, maar tot zeventig maal zevenmaal.

Voorwaar, 

Johannes 10, vers 10 en 11  De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed. Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen.
Johannes 13, vers 34 en 35  Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat gij ook elkander liefhebt. Hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen van Mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkander.

Voorwaar, hoe hoog waren uw overtredingen niet! 

Mattheüs 18, vers 24  Toen hij begon te rekenen, werd een voor hem geleid, die tienduizend talenten schuldig was.
Vers 26 en 27  De slaaf wierp zich neder als smekeling en zeide: Heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. De heer van die slaaf kreeg medelijden met hem en hij liet hem vrij en schold hem de schuld kwijt.

Voorwaar, de Koning der koningen kreeg medelijden, en vergaf hem.
Tja, daar wordt satan niet blij van; hij haat dat, dat men vergiffenis schenkt!

Mattheüs 18, vers 33 tot en met 35  Hadt ook gij geen medelijden moeten hebben met uw medeslaaf, zoals ook ik medelijden had met u? En zijn meester werd toornig en gaf hem in handen van de folteraars, totdat hij hem al het verschuldigde zou betaald hebben. Alzo zal ook mijn hemelse Vader u doen, indien gij niet, een ieder zijn broeder “of zuster”, van harte vergeeft.

Voorwaar, een zee van onbegrijpelijke liefde en gena; uw schuld is verzoend op het kruis van Golgotha!
Satan zal u echter altijd op uw overtredingen willen wijzen en u willen aanklagen, zelfs door anderen heen.

Efeziërs 5, vers 1 en 2  Weest dan navolgers Gods, als geliefde kinderen, en wandelt in de liefde, zoals ook Christus u heeft liefgehad en Zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk.

En Galaten 5, vers 22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.
Vers 25  Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden.

Voorwaar, laat de liefde en gena, en alle kenmerken van de Goede Herder, ook in u gezien worden!

Johannes 8, vers 4  Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel.
Vers 7  Doch toen zij Hem bleven vragen, richtte Hij Zich op en zeide tot hen: Wie van u zonder zonde is, werpe het eerst een steen naar haar.
Vers 10 en 11  En Jezus richtte Zich op en zeide tot haar: Vrouw, waar zijn zij? Heeft niemand u veroordeeld? En zij zeide: Niemand, Here. En Jezus zeide: Ook Ik veroordeel u niet. Ga heen, zondig van nu af niet meer!

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

God is liefde!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com