DutchVideo 2019

Een verstandig mens versus een dwaas 

Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus, laat u in deze boodschap Gods heel goed zien, dat er toen, maar ook nu, velen dwaas zijn en ongehoorzaam, en dat vandaag de dag weinig is veranderd! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 1 apr 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 1 april 2019 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, 

Sirach 21, vers 1 tot en met 3  Mijn kind, als je gezondigd hebt, ga er niet mee door, bid om vergeving voor je zonden. Vlucht voor zonden als voor een slang, want als de zonde naderbij komt grijpt ze je. Haar tanden zijn als die van een leeuw, ze rukken mensenlevens weg. Wetteloosheid is als een tweesnijdend zwaard, van haar slag genees je niet.

Voorwaar, mijn naam is Selsadai, en ben een bode engel Gods. 

Sirach 21, vers 6  Wie berispingen afwijst gaat de weg van een zondaar, maar wie ontzag heeft voor de Heer komt tot inkeer.

Ziet u het?
Natuurlijk ziet u het; het is overduidelijk!

Sirach 21, vers 14 tot en met 16  Het innerlijk van een dwaas is als een gebroken kruik, het kan geen enkele kennis vasthouden. Als een verstandig mens een wijs woord hoort, prijst hij het en voegt hij er een aan toe. Hoort een losbol het, dan bevalt het hem niet en werpt hij het ver van zich af. Het betoog van een dwaas is als een zware last op reis, op de lippen van een verstandig mens ligt vriendelijkheid.

1 Korinthiërs 13, vers 4 en 5  De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe.

En Sirach 21, vers 22 tot en met 28  Een dwaas rent overhaast een huis in, een mens met levenservaring wacht bescheiden. Een onverstandig mens gluurt door de deur naar binnen, een welopgevoed mens blijft buiten wachten. Luisteren aan de deur getuigt van gebrek aan opvoeding, een verstandig mens schaamt zich daarvoor. Praatjesmakers vertellen van alles, maar een verstandig mens legt zijn woorden op een weegschaal. Een dwaas spreekt voordat hij denkt, een wijze denkt voordat hij spreekt. Als een goddeloze zijn tegenstander vervloekt, vervloekt hij zichzelf. Wie roddelt bezoedelt zichzelf, hij “of zij” wordt door zijn omgeving gehaat.

Voorwaar!
Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus, laat u het heel goed zien dat er toen, maar ook nu, velen dwaas zijn en ongehoorzaam, en dat vandaag de dag weinig is veranderd!

Sirach 22, vers 9 en 10  Wie een dwaas onderricht, is als iemand die de scherven van een pot aaneenlijmt, of een slaper uit een diepe slaap wekt. Redeneren tegen een dwaas is als redeneren tegen iemand die doezelt en die ten slotte vraagt: ‘Wat is er?’

Voorwaar, ga niet om met een roddelaar of kwaadspreker!
Voordat je het weet, wordt ook voor u de Hemelpoort voor eeuwig gesloten.

Sirach 22, vers 13  Spreek niet te veel met een dwaas, ga niet naar een onverstandig mens, want in zijn kortzichtigheid minacht hij je volledig. Wees voor hem op je hoede, dan kom je niet in de problemen en word je niet besmeurd door de praatjes die hij rondstrooit. Ga hem uit de weg, dan heb je rust en ergert zijn “of haar” waanzin je niet.
En vers 27  Wie zet een wachter voor mijn mond, plaatst een zegel van behoedzaamheid op mijn lippen, zodat ik niet ten val kom en mijn tong mij niet te gronde richt?

Sirach 23, vers 7 en 8  Kinderen, leer hoe je je mond moet gebruiken, wie daarop let, raakt niet in zijn woorden verstrikt. Een zondaar komt in de greep van zijn “of haar” lippen, een lasteraar en een hoogmoedige lopen daardoor in de val.
Vers 12 en 13  Er is een manier van spreken zo gevaarlijk als de dood, laat die onder het volk van Jakob niet voorkomen. Vrome mensen houden zich er verre van, ze wentelen zich niet in zonden. Wen jezelf geen smerige taal aan, want zulke taal is zondig.
En vers 15  Een mens die voortdurend schampere taal spreekt, wordt zijn leven lang niet beschaafd.

Sirach 25, vers 9 tot en met 12  Gelukkig is wie inzicht heeft gekregen en wie spreekt voor een aandachtig gehoor. Hoe groot is hij die wijsheid heeft gevonden, maar niemand is groter dan wie ontzag heeft voor de Heer. Ontzag voor de Heer gaat boven alles; wie daarnaar leeft is met niemand te vergelijken. Liefde voor de Heer begint met ontzag voor hem, verbondenheid met de Heer begint met trouw aan hem.
En vers 25  Laat water niet de vrije loop, laat een kwaadaardige vrouw niet vrijuit spreken.

Sirach 26, vers 26 en 27  Een onbeschaamde vrouw zal geacht worden als een hond, maar die schaamte heeft, zal de Here vrezen. Een vrouw, die haar eigen man eert, zal door allen voor wijs gehouden worden, maar die de man onteert, zal van allen gekend worden, dat zij door hovaardigheid goddeloos is.

Sirach 27, vers 4 tot en met 6  Als men een zeef schudt, zo blijft de vuiligheid daarin; zo blijft des mensen vuiligheid in zijn uitspraak. De oven proeft de vaten van de pottenbakker, maar de mens wordt beproefd in zijn samenspreking. Gelijk de vrucht van de boom doet blijken hoe men die heeft verpleegd, zo doet ook de uitspraak der gedachten blijken wat in het hart des mensen is.
Vers 12 en 13  Neem onder de onverstandigen de tijd waar, maar houd u steeds onder de bedachtzamen. Het verhaal der zotten is verdriet, en hun lachen bestaat in dartelheid der zonde.
En vers 15  De twist der hovaardigen brengt bloedvergieting, en hun schelden is moeilijk om te horen.

Sirach 28, vers 13  Indien gij in een vonk blaast, zo zal zij branden, maar indien gij daarop spuwt, zo zal zij uitgaan; en dit komt beide uit uw mond.
Vers 19 en 20  De slag van de gesel maakt striemen, maar de slag der tong vermorzelt het gebeente. Velen zijn gevallen door de scherpte des zwaards, doch niet zo velen als er gevallen zijn door de tong.
En vers 23  Want haar juk is een ijzeren juk, en haar banden zijn metalen banden.

En Sirach 32, vers 20 en 21  Ga niet over een moeilijk begaanbare weg, je zou over stenen kunnen struikelen. Waag je niet op een onbekende weg.

Voorwaar, wie terechtwijzing haat, is dom en blijft blind, keihard, meedogenloos en hopeloos en voor eeuwig verloren!
Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here, en heb respect voor Zijn woorden. Heb ontzag, en belijd uw zonden en bekeer u. Wees de Here kadosh, heilig!

2 Korinthiërs 11, vers 13 tot en met 15  Want zulke lieden zijn schijn-apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken.

Galaten 5, vers 14  Want de gehele wet is in één woord vervuld, in dit: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.
En vers 24 en 25  Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden.

En Efeziërs 4, vers 20 tot en met 24  Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen. Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt in Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus, dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn misleidende begeerten, dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken, en de nieuwe mens aandoet, die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid.

Amen!
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com