DutchVideo 2020

Een verhaal over een Palestijnse soldaat genaamd Ruben

Hij hoorde een stem dat zei in hem, “Je bent waardeloos! Schiet je zelf maar dood!” Dit zei satan, de grootste leugenaar en manipulator.

Gepubliceerd op 31 Augustus 2020 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 28 Augustus 2020, bracht de bode engel Gods de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen, ik de bode engel Rafaël, deel het volgende.

Ruben woonde in Palestina en was een soldaat die zwaar depressief was,
en dat kwam door de economie en haat in zijn land, en zelfs de mensen van de plaatselijke kerk dachten meer aan hen zelf dan aan de mensen buiten de kerk.

1 Korintiërs 13, vers 2 tot en met 7 Al ware het, dat ik profetische gaven had, en alle geheimenissen en alles, wat te weten is, wist, en al het geloof had, zodat ik bergen verzette, maar ik had de liefde niet, ik ware niets. Al ware het, dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand, maar had de liefde niet, het baatte mij niets. De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij.

Voorwaar, Ruben had het zo moeilijk en het lijkt wel of iedereen aan zichzelf denkt.
Ruben had het gevoel dat niemand ervoor hem was. Iedereen had het te druk en bood zelfs niet een luisterend oor voor Ruben. “In wat voor wereld leef ik toch?!”, dacht Ruben. Zijn moeder en vader had altijd maar geen tijd voor hem, en als Ruben iets wou delen over zijn gevoelens, dat hij depressief was en gewond was in zijn hart, kreeg hij alleen maar onbegrip en kritiek op alles wat hij zei, en daar door werd alles alleen maar erger. Hij had het gevoel dat hij totaal niets waard was. Toen besloot hij een einde te maken aan zijn leven.

Op een avond, zag Ruben het echt niet meer zitten en een stem zei in hem,
“Je bent zo waardeloos! Je bent niets waard! Zelfs God wil niets van je weten. Schiet je zelf maar dood! Dat is de beste oplossing voor iedereen”, dit zei satan. Ruben laadde zijn pistool en hield de pistool tegen zijn hoofd, en telde af. Maar opeens zei iemand die iets van hem afstond, “Stop!”. De pistool leek wel uit zijn hand geslagen, op het moment dat de pistool afging. Ruben zag plotseling iemand daar staan die tegen hem zei, “Ik ben gestuurd in de Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.” Ruben kon zijn hart en gevoelens delen.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Die avond, werd Ruben gered.
Hij wou die persoon die bij hem in de straat was, bedanken voor de fijne gesprek over Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Niemand had over Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus verteld tot nu toe. De depressieve tijd was helemaal weg en Ruben gaf zijn leven aan Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en ervaarde zoveel vrede en liefde.

Toen anderen Ruben terug zagen, kende ze hem bijna niet meer terug.
Ruben was veranderd en weet dat niemand is waardeloos in de ogen van God. “Je ben waardeloos”. Dat is een leugen van satan. God heeft iedereen lief!

1 Johannes 4, vers 7 tot en met 16 Geliefden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde is uit God; en een ieder, die liefheeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden. Geliefden, indien God ons zó heeft liefgehad, behoren ook wij elkander lief te hebben. Niemand heeft ooit God aanschouwd; indien wij elkander liefhebben, blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt geworden. Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem blijven en Hij in ons, dat Hij ons van zijn Geest gegeven heeft. En wij hebben aanschouwd en getuigen, dat de Vader de Zoon gezonden heeft als Heiland der wereld. Al wie belijdt, dat Jezus de Zoon van God is – God blijft in hem en hij in God. En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft. God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem.

Overdenk deze boodschap en deel het met anderen tot glorie van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!

Psalm 119, vers 71 Het is mij goed, dat ik verdrukt men geweest, opdat ik uw inzettingen zou leren.
En vers 105 Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.
En vers 175 en 176 Mijn ziel leve, en love U, mogen uw verordeningen mij helpen. Ik heb gedwaald als een verloren schaap, zoek uw knecht, want uw geboden vergeet ik niet.

Amen!
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com