DutchVideo 2018

Een van de interventies van Profeten

Een van de taken van een Profeet of Profetes is vaak het optreden in crisissituaties. Zo roept Profeet Benjamin, zowel als Profetes Theresa, alle mannen en vrouwen op om tot berouw te komen. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 4 apr 2018 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 4 april 2018 bracht de bode engel van God woord voor woord de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, hij is het over wie gesproken wordt, zowel op de Aarde als wel in de Hemel, en zowel onder de ongelovigen als wel onder de gelovigen.
Voorwaar, ik zeg u, Mijn naam is Michaël, een bode engel Gods.

Profeet Benjamin en zijn vrouw, Profetes Theresa, wandelen met God,
en zijn samen uitgekozen en geroepen dus door God, en ingezegend, om Gods wil en woorden over te brengen aan de mensen. De boodschappen, die Profeet Benjamin Cousijnsen ontvangen heeft, worden ook in liefde aan Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, ondersteund en gedeeld door de trouwe dienstknechten en warriors.

2 Petrus 1, vers 18 tot en met 21  En deze stem hebben ook wij uit de hemel horen komen, toen wij met Hem op de heilige berg waren. En wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet wèl, er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat; want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken.

Voorwaar, een Profeet of Profetes wordt ook beschreven als ‘ziener’:
hij of zij, die ziet en onderscheidt, wat God aan hem of haar geopenbaard heeft, wat er in een ander leeft. Een Profeet, of Profetes, treedt vaak op in crisissituaties. Zo roept Profeet Benjamin, zowel Profetes Theresa, alle mannen en vrouwen op om tot berouw te komen, om geen onheilig werktuig van God te zijn! Voorwaar, God is Heilig; daarom, veracht Zijn boodschappen niet, doorgegeven via Zijn gezalfden!

Mattheüs 6, vers 22 tot en met 24  De lamp van het lichaam is het oog. Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn; maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis! Niemand kan twee heren dienen, want hij zal òf de ene haten en de andere liefhebben, òf zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen èn Mammon.

Voorwaar, zegen de Twee Getuigen! 

Mattheüs 12, vers 31 tot en met 32  Daarom zeg Ik u: Alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden, maar de lastering van de Geest zal niet vergeven worden. Spreekt iemand een woord tegen de Zoon des mensen, het zal hem “of haar” vergeven worden; maar spreekt iemand tegen de heilige Geest, het zal hem “of haar” niet vergeven worden, noch in deze eeuw, noch in de toekomende.
En Mattheüs 13, vers 40  Zoals nu het onkruid verzameld wordt en met vuur verbrand, zo zal het gaan bij de voleinding der wereld.
En vers 51  Hebt gij dit alles verstaan? Zij zeiden tot Hem: Ja.

Ik ga nu, sprak God bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com