DutchVideo 2014

Een nieuw hart zal Ik u geven!

PROFETISCHE, BEMOEDIGENDE BOODSCHAP GODS, O.A.: IK ZAL U WEGHALEN UIT DE VOLKEN EN U BIJEENVERGADEREN UIT ALLE LANDEN, EN IK ZAL U BRENGEN NAAR UW EIGEN LAND; IK ZAL REIN WATER OVER U SPRENGEN!

Gepubliceerd op 9 mei 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Jeremia 29 vers 11 hoopvolle toekomst

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 9 mei 2014, in de namiddag, werd deze boodschap Gods woord voor woord overgebracht door een bode engel van God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Ruebeah. Voorwaar, kadosh, kadosh, kadosh! Heilig is Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus.

Voorwaar, gij luistert wederom naar een boodschap van Profeet Benjamin Cousijnsen, Gods geliefde eindtijdprofeet.

Voorwaar, zou dan dit uw boodschap zijn?

Psalm 94, vers 17 tot en met 19, en vers 21 en 22  Indien de HERE mijn hulp niet was geweest, mijn ziel zou bijna in de stilte gewoond hebben. Als ik dacht: Mijn voet wankelt – dan ondersteunde mij uw goedertierenheid, o HERE. Bij de veelheid van mijn gedachten in mijn binnenste verkwikten uw vertroostingen mijn ziel.

Zij maken jacht op het leven van de rechtvaardige, en onschuldig bloed verklaren zij schuldig. Maar de HERE was mij tot een burcht, en mijn God de rots mijner toevlucht.

Voorwaar, laat uw tranen maar vloeien.

Ik ben een bode engel Gods, hoor aandachtig! Want zo spreekt de Heer tot u.

Jeremia 29, vers 11, 12 en 13  Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des HEREN, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven. Dan zult gij Mij aanroepen en heengaan en tot Mij bidden, en Ik zal naar u horen; dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart.

Voorwaar, ga met uw hart naar de Koning van uw hart, Jahweh, Elohím, Adonai, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus.

Lees voor: Ezechiël 36, vers 24 tot en met 27  Hier staat geschreven: Ik zal u weghalen uit de volken en u bijeenvergaderen uit alle landen, en Ik zal u brengen naar uw eigen land; Ik zal rein water over u sprengen, en gij zult rein worden; van al uw onreinheden en van al uw afgoden zal Ik u reinigen; een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven. Mijn Geest zal Ik in uw binnenste geven en maken, dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naarstig mijn verordeningen onderhoudt.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, God is liefde en bewogen over u!

Geen probleem is te groot, en Hij wil uw hart vullen met Zijn vrede, en wil u nieuwe hoop geven en kracht en liefde. Voorwaar, richt u op! Hij, die in uw hart is, is groter dan wie in de wereld is.

Lees voor: Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

De bode engel Gods sprak, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME           

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com