DutchVideo 2019

Een kus of een stevige knuffel doet wonderen!

Sommige echtparen laten maar weinig, of helemaal niets van hun liefde naar elkaar toe zien. Laat de liefde niet verkillen, maar onderhoud het, zoals God het bedoeld heeft! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 4 juni 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Van harte welkom! Op 4 juni 2019 bracht de bode de volgende boodschap Gods over aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, 

Genesis 27, vers 26 en 27  Daarna zeide zijn vader Isaak tot hem: Kom toch dichterbij en kus mij, mijn zoon. En hij kwam dichterbij en kuste hem. Toen hij de geur van zijn klederen rook, zegende hij hem en zeide: Zie, de geur van mijn zoon is als de geur van het veld, dat de Here gezegend heeft.

Hooglied 1, vers 2  Hij kusse mij met de kussen van zijn mond! Want kostelijker dan wijn is uw liefde.
En Hooglied 4, vers 7  Alles is schoon aan u, mijn liefste, zonder enig gebrek zijt gij.

Spreuken 22, vers 18 tot en met 20  Want het is liefelijk, dat gij ze in uw binnenste bewaart, dat zij alle bestendig op uw lippen zijn. Opdat uw betrouwen op de Here zij, onderricht ik u heden, ja u. Heb ik niet kernspreuken voor u opgeschreven met raadgevingen en kennis?
Spreuken 24, vers 25 en 26  Maar hun die recht oordelen, gaat het goed, over hen komt de zegen van de voorspoed. Wie juiste antwoorden geeft, kust de lippen.
En Spreuken 7, vers 13  en zij grijpt hem aan en kust hem. Tot zover.
En vers 18  Kom, laat ons zwelgen in minne tot de morgen toe, en genieten van liefde.

2 Samuël 15, vers 5  Wanneer iemand naderde om zich voor hem neer te buigen, dan strekte hij zijn hand uit, greep hem en kuste hem.
En 2 Samuël 19, vers 39  En al het volk trok de Jordaan over. Ook de koning trok over. Toen kuste de koning Barzillai en zegende hem, en deze keerde naar zijn woonplaats terug.

1 Samuël 10, vers 1  Toen nam Samuël de oliekruik, goot haar uit over zijn hoofd, kuste hem en zeide: Heeft de Here u niet tot vorst over zijn erfdeel gezalfd?

Exodus 4, vers 27  En de Here zeide tot Aäron: Ga Mozes in de woestijn tegemoet. Hij ging en ontmoette hem bij de berg Gods en kuste hem.

1 Samuël 20, vers 41 vanaf: Zij kusten elkander en weenden met elkander. Tot zover.

Genesis 48, vers 10 vanaf: Jozef bracht hen dichter bij hem; en hij kuste en omhelsde hen.

En Ruth 1, vers 9 vanaf: Hierop kuste zij ze… tot zover.

Voorwaar, mijn naam is Hetrick; er werd vroeger heel wat afgekust, hè?
Voorwaar, ook in sommige kerken onder de Christenen gaat het heel ver!

Mattheüs 5, vers 47  En indien gij alleen uw broeders “of zusters” groet, waarin doet gij meer dan het gewone? Doen ook de heidenen niet hetzelfde?

Voorwaar, 

Mattheüs 6, vers 22 en 23  De lamp van het lichaam is het oog. Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn; maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis!

1 Korinthiërs 2, vers 10  Want óns heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods.
En 1 Korinthiërs 14, vers 33  Want God is geen God van wanorde, maar van vrede.

Voorwaar, natuurlijk, God is liefde, maar niet gelijkvormig aan de wereld, heidens! 

Galaten 5, vers 13  Want gij zijt geroepen, broeders, “maar ook zusters”, om vrij te zijn; gebruikt echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkander door de liefde.
En vers 22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

Voor de man en vrouw, die gehuwd zijn, mag er best wel gekust worden, hoor.
Sommige echtparen laten maar weinig, of helemaal niets van hun liefde naar elkaar toe zien! Laat de liefde niet verkillen, maar onderhoud het, zoals God het bedoeld heeft… “Goedemorgen, schat… smak!” of een stevige knuffel doet wonderen!

1 Korinthiërs 13, vers 4 tot en met 8  De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij. De liefde vergaat nimmermeer; maar profetieën, zij zullen afgedaan hebben; tongen, zij zullen verstommen; kennis, zij zal afgedaan hebben.

En Romeinen 12, vers 9 tot en met 11  De liefde zij ongeveinsd. Weest afkerig van het kwade, gehecht aan het goede. Weest in broeder- “en zuster-” liefde elkander genegen, in eerbetoon elkander ten voorbeeld, in ijver onverdroten, vurig van geest, dient de Here.

Daarboven achter de sterren zal ik mijn geliefde Marion kussen.
Voorwaar, sommigen kussen meer hun huisdier dan hun partner, en geven het meer liefde.
Ik ga nu, sprak Hetrick, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com