DutchVideo 2014

Een kleine terugblik!

Dat de MERS-virus en de Ebola virus verspreiding ook gaat via de lucht, en, zonder direct contact, op mensen kan overspringen, werd reeds op 11 oktober 2014 geopenbaard aan Profeet Benjamin Cousijnsen. Hier volgt een kleine terugblik!

Gepubliceerd op 17 okt 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC 

Signs of the times

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Deze boodschap van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, werd in Zijn opdracht overgeleverd via een bode engel Gods aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! 

Ik begroet u, wereld, in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.
Ik ben een bode engel Gods. En Benjamin Cousijnsen, Gods dienstknecht en Profeet, geeft u alles 100% door, wanneer alles woord voor woord opgeschreven wordt, in het bijzijn van Gods engelen. Laat dit u duidelijk zijn! Voorwaar, mijn naam is Onam.

Voorwaar, als men nu geluisterd had naar de boodschappen van Gods ware Profeet, had de wereld er heel anders uitgezien.
Ik raad u aan, om het boek te lezen: ‘RUACHA, YESHU, SHALOM!’ of te kopen, of op PDF het E-book te lezen.

Voorwaar, op 11 oktober werd in 2014 de boodschap, met de titel:
‘Openbaring over Ebola o.a.!’ door Profeet Benjamin Cousijnsen aan u doorgegeven, wat de bode engel Revelado doorgaf in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.
Hier volgt een kleine terugblik:

Voorwaar, verschillende virussen zullen hun weg vinden, wereldwijd!
Zo is het dodelijk MERS-virus in Egypte en in Saoedi-Arabië. En net als het Ebola virus, verspreidt het zich door de lucht, en zonder direct contact kan het zo op mensen overspringen!.’ Tot zover.

Voorwaar, op 15 oktober 2014 kwam men in de media ermee:
bij Center for Infectious Disease Research, en belijdt dat het Ebola virus via besmettelijke aerosol deeltjes – zowel dichtbij als op afstand – van geïnfecteerde patiënten wordt doorgegeven, bleek na onderzoek. Voorwaar, sinds dat men luistert naar de boodschappen, zijn velen zich bewust, dat het geen toeval is, dat er nu een Profeet is, die de wereld waarschuwt en voorzegd had, wat komen zou, als men zich niet bekeert. En zie, sinds Profeet Benjamin Cousijnsen tot de wereld spreekt, is alles toegenomen. Toeval?
Nee! Daar is wijsheid voor nodig. Voorwaar,

Genesis 6, vers 5 tot en met 6  Toen de Here zag, dat de boosheid des mensen groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten te allen tijde slechts boos was, berouwde het de Here, dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte Hem in zijn hart.
En vers 11 en 12  De aarde nu was verdorven voor Gods aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij. En God zag de aarde aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de aarde verdorven.

Spreuken 24, vers 12  Wanneer gij zegt: “Zie, wij wisten dit niet” – zal Hij, die de harten doorzoekt, het niet merken, en Hij, die op uw ziel let, het niet weten, en de mens naar zijn doen vergelden?

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zegt u:
Aan Profeet Benjamin Cousijnsen is het geopenbaard, de volle waarheid! En zo wordt vervuld, wat hij tot u sprak.

Johannes 12, vers 39 en 40  Hierom konden zij niet geloven, omdat Jesaja elders gezegd heeft: Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, dat zij niet met hun ogen zien, met hun hart verstaan en zich bekeren, en Ik hen geneze.

Hebreeën 4, vers 12 en 13  Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten; en geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen.

Voorwaar, bekeer u, en Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, redt u! 

Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.
Johannes 3, vers 16 tot en met 18  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

Kolossenzen 2, vers 6 tot en met 10  Nu gij Christus Jezus, de Here, aanvaard hebt, wandelt in Hem, geworteld en dan opgebouwd wordend in Hem, bevestigd wordend in het geloof, zoals u geleerd is, overvloeiende in dankzegging. Ziet toe, dat niemand u medeslepe door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering der mensen, met de wereldgeesten en niet met Christus, want in Hem woont al de volheid der godheid lichamelijk; en gij hebt de volheid verkregen in Hem, die het hoofd is van alle overheid en macht.

Voorwaar, kies heden hemel of hel, zowel op aarde!
Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com