DutchVideo 2022

Een grote hemelse familie ziet uit naar u

Baruch haba b’Shem Adonai, gezegend zij de Naam van de Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus voor eeuwig! Uw hele grote hemelse familie en al de engelen in de kadosh, heilige Hemel zien uit om u te ontmoeten.

Gepubliceerd op 1 juni 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 31 mei 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mij naam is Treach, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, spits uw oren!
Baruch haba b’Shem Adonai, gezegend zij de Naam van de Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus voor eeuwig! Uw hele grote hemelse familie en al de engelen in de kadosh, heilige Hemel zien uit om u te ontmoeten. Bij de Here is troost en genade en onverwaarlijke liefde en begrip. In Hem, JHWH, is alleen overwinning en verlossing en kracht en vrede.

Sirach 39, vers 5 tot en met 9 Al vroeg in de morgen zoekt hij met hart en ziel de Heer, die hem gemaakt heeft; hij bidt tot de Allerhoogste. Hij spreekt een gebed uit en vraagt om vergeving voor zijn zonden. Als de Heer, de machtige, het wil wordt hij van inzicht vervuld. Dan laat hij zijn wiijze woorden stromen en looft de Heer in een gebed. Hij richt zich op kennis en inzicht en overdenkt Gods verborgenheden. Hij geef blijk van de vorming die hij heeft gekregen en laat zich voorstaan op de wet van het verbond met de Heer. Velen prijzen zijn kennis en hij zal nooit worden vergeten; de herinnering aan hem gaat nooit verloren, zijn naam leeft voort van generatie op generatie.

En Sirach 44, vers 16 en 17 Henoch was de Heer welgevallig en hij werd weggenomen, een toonbeeld van inkeer voor alle generaties. Noach werd voorbeeldig en rechtschapen bevonden…tot zover.
En Mattheüs 5, vers 8 Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien.

En Mattheüs 16, vers 24 Toen zeide Jezus tot zijn discipelen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij.
En vers 27 Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid zijns Vaders, met zijn engelen, en dan zal Hij een ieder vergelden naar zijn daden.
En Mattheüs 24, vers 12 en 13 En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.
En vers 38 en 39 Want zoals zij in die dagen vóór de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging, en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.
En Marcus 13, vers 20 En indien de Here die dagen niet had ingekort, zou geen vlees behouden worden, doch ter wille van de uitverkorenen, die Hij heeft uitverkoren, heeft Hij die dagen ingekort.
En vers 26 en 27 En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen op de wolken, met grote macht en heerlijkheid. En dan zal Hij zijn engelen uitzenden en zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het uiterste der aarde tot het uiterste des hemels.
En vers 33 Ziet toe, blijft waakzaam. Want gij weet niet, wanneer het de tijd is.
En Lucas 8, vers 17 Want er is niets verborgen, dat niet aan het licht zal komen, en niets geheim, dat niet zal bekend worden en aan het licht komen.

En Lucas 21, vers 19 Door uw volharding zult gij uw leven verkrijgen.
En vers 22 Want dit zijn de dagen van vergelding, waarin alles wat geschreven is, in vervulling gaat.
En vers 26 en 27 Terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen. En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen op een wolk, met grote macht en heerlijkheid.
En vers 36 Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen.

Voorwaar, juist nu in deze wereldwijde afvalligheid is het zeer belangrijk om krachtig te zijn en standvastig in uw geloof en u niet te laten beïnvloeden door de haters.

Job 17, vers 9 Nochtans houdt de rechtvaardige vast aan zijn weg, en wie rein van handen is, neemt toe in kracht.
En Psalm 12, vers 3 Zij spreken valsheid tegen elkander, zij spreken dubbelhartig, met gladde lippen.
En Openbaring 14, vers 12 Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren.
En vers 14 En ik zag en zie, een witte wolk, en op de wolk iemand gezeten als eens mensenzoon met een gouden kroon op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand.
En vers 16 n Hij, die op de wolk gezeten was, zond zijn sikkel uit op de aarde, en de aarde werd gemaaid.

En Openbaring 22, vers 12 Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is.
En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij met u allen.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com