DutchVideo 2022

Een geweldig moment komt voor de kinderen Gods

Wat zal het een geweldig moment zijn om het te zien wanneer de heilige trouwe kinderen Gods komen te staan voor de Here in al Zijn glorie en liefde en kracht.

Gepubliceerd op 30 juni 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 29 juni 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, hoe geweldig is het om straks voor de Here, uw liefhebbende Vader, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Koning der koningen, te komen te staan.
Wat zal het een geweldig moment zijn om het te zien! Niet lang meer en u zult Hem zien in al Zijn glorie en liefde en kracht. Voorwaar, let goed op wat Yeshua HaMashiach zeide tegen Zijn discipelen.

Johannes 20, vers 29 Jezus zeide tot hem: Omdat gij Mij gezien hebt, hebt gij geloofd? Zalig zij, die niet gezien hebben en toch geloven.

Voorwaar, de Here heeft al Zijn kadosh, heilige trouwe kinderen zeer lief.
Zijn liefde voor hen is zeer groot. Geliefden des Heren, wees sterk en moedig en gebruik Zijn woorden, die Hij op uw lippen legt. De Here, uw God is met u overal waar gij gaat.

Voorwaar, heiligt u, dan zal uw liefhebbende Vader in uw wandel met Hem wonderen laten zien.
Voorwaar, sidder niet en deel wat Hij u reeds geopenbaard heeft zoals over de twee getuigen. De Here wil dat u erover getuigt voor Zijn glorie en eer. Voorwaar, een valse profeet zou nimmer u waarschuwen met Gods overgebrachte kadosh, heilige boodschappen Gods. Voorwaar, ook de twee profeten geven alle eer aan Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, die het toekomt voor eeuwig.

Psalm 72, vers 17 Zijn naam zij voor altoos, zolang de zon er is, bloeie zijn naam. Mogen alle volken elkander daarmee zegenen, hem gelukkig prijzen.

En Mattheüs 6, vers 21 Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.

En Johannes 14, vers 27 Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd of versaagd.
En Johannes 15, vers 16 tot en met 22 Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in mijn naam. Dit gebied Ik u, dat gij elkander liefhebt. Indien de wereld u haat, weet dan, dat zij Mij eer dan u gehaat heeft. Indien gij van de wereld waart, zou de wereld het hare liefhebben, doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld uitgekozen heb, daarom haat u de wereld. Gedenkt het woord, dat Ik tot u gesproken heb: Een slaaf staat niet boven zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen; indien zij mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren. Maar dit alles zullen zij u aandoen om mijn naam, want zij kennen Hem niet, die Mij gezonden heeft. Indien Ik niet gekomen was en tot hen gesproken had, zij zouden geen zonde hebben, maar nu hebben zij geen voorwendsel voor hun zonde.

En tot slot,

1 Johannes 5, vers 10 tot en met 12 Wie in de Zoon van God gelooft, heeft het getuigenis in zich; wie God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft in het getuigenis, dat God getuigd heeft van zijn Zoon. En dit is het getuigenis: God heeft ons eeuwig leven gegeven en dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.

En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij met u allen.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com