DutchVideo 2017

Een gevecht op leven en dood!

11-07-2017  Profeet Benjamin Cousijnsen zelf herinnerde zich deze gebeurtenis niet meer, omdat de Heer het, na de gebeurtenis, ook weer weghaalde. De bode engel zelf licht het toe. God is bij machte oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, of zoals Ep Ottens altijd zong en zei: “Daar zijn geen grenzen aan Jezus’ macht voor elk, die wonderen van Hem verwacht!” (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 11 jul 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! De bode engel van God bracht woord voor woord deze boodschap Gods over aan Profeet van de eindtijd, Benjamin Cousijnsen. Gods engel sprak alle woorden, terwijl Profeet Benjamin Cousijnsen alle woorden meteen opschreef, en zei:

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, Profeet Benjamin kwam heel lang geleden weleens op bezoek bij een oude man, Ep Ottens geheten.
Hij woonde in Enschede. Luister ook naar de boodschap, getiteld: ‘Ik vertel u over Ep Ottens!’ Voorwaar! “Daar zijn geen grenzen aan Jezus’ macht”, klonk uit zijn mond, “voor elk, die een wonder van Hem verwacht!” Wat had hij een verlangen om naar huis te gaan!

Op een dag ging Benjamin naar hem toe, en belde aan.
Maar hij hoorde gerommel, en keek door het raam naar binnen. En hij zag Ep Ottens voeten, en hij lag op de grond. Naast hem stond er iemand in het zwart! De voordeur ging plotseling open. Benjamin begon te bidden, om Ep Ottens te beschermen onder het Bloed van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Tot zijn grote schrik stond hij oog in oog met een gevallen engel, een warrior uit de duisternis! Zijn naam was Kilzich, en Kilzich vroeg het volgende: “Ben jij Benjamin?”
“Ja, dat ben ik.” Benjamin zei, “En jij bent een dienaar des afgronds!”
“Klopt!” zei hij. “Sorry voor de puinhoop. Deze zwakke mens viel mij aan, die uit stof gemaakt is. Wat een slap wezen is de mens! Is dat God? Hahaha! Waarom zit jij in dat stof, in dat lichaam?”
En Benjamin zei, “En waarom zit jij in de duisternis, en dient Abaddon?”

Ep Ottens kwam bij bewustzijn
Benjamin zei, “Ep, schrik niet, wat je gaat zien”.
“Oh, mijn God!” riep hij uit. “Jij, jij verandert!”
De gevallen engel, Kilzich, zei: “Eén stap dichterbij, en zijn keel is doorgesneden!”

Voorwaar, een warrior Gods kan door de tijd heen, en elk gevecht terugzien en zelfs aanpassen naar Gods wil!
Ep zei, “Ben jij Benjamin? Je bent een engel Gods, en krachtig! Oh, mijn God!”
Benjamin vroeg, “Wat doe jij hier in dit huis?”
Kilzich zei, “Wat denk je? Ik kom met jou afrekenen, met de hemelse engelenleider!”
Benjamin zei, “Laten we naar buiten gaan”.
“Goed.”
“Je laat deze man, Ep Ottens, gaan.”
“Trek je zwaard!” riep Kilzich. “En laat maar zien of je opgewassen bent, afgekeurde engel! Trek je zwaard!”
“Goed”, zei Benjamin. “Hier is mijn wapen, de Bijbel.”
“De Bijbel, hahaha”, grinnikte Kilzich.
“Ja”, zei Benjamin. “Luister maar.”

Openbaring 1, vers 16  En Hij had zeven sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard; en zijn aanzien was gelijk de zon schijnt in haar kracht.

Hebreeën 4, vers 12  Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten.

En Efeziërs 6, vers 17  En neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God.

2 Korinthiërs 2, vers 14 tot en met 16  Maar God zij gedankt, die ons te allen tijde in Christus doet zegevieren en de reuk van zijn kennis allerwegen door ons verspreidt, want wij zijn voor God een geur van Christus onder hen, die gered worden, en onder hen, die verloren gaan; voor dezen een doodslucht ten dode, voor genen een levensgeur ten leven. En wie is tot zulk een taak bekwaam?

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Door het woord Gods, dat Profeet Benjamin Cousijnsen uitsprak, viel de gevallen engel telkens terug ter aarde.
Toen rende Kilzich plotseling weg naar Ep Ottens, en sneed hem in een paar keer de keel door! Maar uit het niets kwam plotseling Gods zwaard tevoorschijn bij Benjamin. En hij pakte het en gooide het zwaard snel, als een speer, dwars door het voorhoofd van Kilzich heen, en zijn kop werd vermorzeld en spatte uit elkaar door een explosie, die dit veroorzaakte. Ep Ottens herinnerde zich niets, maar keek ongeschonden om zich heen… “Waarom? Waarom…?” zei hij, “zo heb ik toch mijn huis niet ingericht? En, was jij er allang? Alles gaat soms langs mij heen, maar één ding niet!”
“Wat bedoel je?” vroeg Profeet Benjamin.
“Jij bent een engel!”
“Sst, mondje dicht, hè”, zei Benjamin lachend, “ja, want daar zijn geen grenzen aan Jezus’ macht.”

Voorwaar, zes maanden later is Ep Ottens in vrede gestorven en naar de Hemel overgegaan.
Mijn naam is Bresium en ben een bode engel Gods, en licht deze gebeurtenis toe. Deze gebeurtenis, en zowel dat hij een engel was, werd hierna ook bij hem weer uit zijn geheugen weggehouden, omdat God bezig was met hem, en de weg aan het voorbereiden was, stap voor stap. Deze gebeurtenis, die plaatsvond, mocht ik vandaag weer met hem en met u delen.
Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com