DutchVideo 2015

Een evangelist geeft zich uit als profeet en een leraar als herder!

Waarschuwende boodschap Gods: Al zou de appel zeggen: “Ik ben een peer”, een appel is geen peer. Valse arbeiders, leugenaars en kwaadsprekers zullen niet behouden worden en zullen voorzeker niet de deur des hemels binnengaan. Voorwaar, bekeer u! Wees echt, maar geen valse vrucht!

Gepubliceerd op 14 jan 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

when God has to shut the door

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! De volgende boodschap is op 14 januari 2015 door een bode engel Gods overgebracht aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn naam is Elisama; ik ben de bode engel Gods. Voorwaar, kadosh, heilig is Jahweh, El Elohím, Adonai, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Voorwaar, 

Lukas 13, vers 24  Hij zeide tot hen: Strijdt om in te gaan door de enge poort, want velen, zeg Ik u, zullen trachten in te gaan, doch het niet kunnen.

Ik openbaar u, dat er vele arbeiders zijn onder de schapen, die zichzelf een rang hebben gegeven, zoals:
evangelist, herder, leraar, tot zelfs Profeet, enzovoorts!

Mattheüs 7, vers 22  Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan?

2 Korinthiërs 11, vers 14  Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts.

Mattheüs 7, vers 23  En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.

Voorwaar, velen belijden Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.
Maar zijn deze arbeiders door de God van Abraham, Izaäk en Jakob aangesteld?
Een evangelist geeft zich uit als Profeet, en een leraar als herder!

Mattheüs 7, vers 15  Wacht u voor de valse profeten, die in schapevacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven.
En vers 17  Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort, maar de slechte boom brengt slechte vruchten voort.

Voorwaar, een appel is geen peer, al zou de appel zeggen: “Ik ben een peer”! 

Mattheüs 7, vers 5  Huichelaar, doe eerst de balk uit uw oog weg, dan zult gij scherp kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder weg te doen.
En vers 13 en 14  Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.

Voorwaar, al wekt gij doden op en geneest melaatsen, en laat u vuur uit de hemel komen…
Valse arbeiders, leugenaars en kwaadsprekers zullen niet behouden worden en zullen voorzeker niet de deur des hemels binnengaan!

Johannes 10, vers 27  Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij.

Voorwaar, bekeer u!
Wees echt, maar geen valse vrucht!

1 Korinthiërs 3, vers 16  Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont?

Efeziërs 4, vers 28  Wie een dief was, stele niet meer, maar spanne zich liever in om met zijn handen goed werk te verrichten, opdat hij iets kan mededelen aan de behoeftige.
En vers 30  En bedroeft de heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing.

Voorwaar, zoals gij niet bedroefd wilt zijn, of teleurgesteld, zo wil de Heilige Geest dit ook niet!
Voorwaar,

Mattheüs 12, vers 36 en 37  Maar Ik zeg u: Van elk ijdel woord, dat de mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven op de dag des oordeels, want naar uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden, en naar uw woorden zult gij veroordeeld worden.

Voorwaar, ik heb u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, deze boodschap overgebracht naar Gods ware dienstknecht en profeet, Benjamin Cousijnsen.
Als God de deur sluit, bent u reddeloos verloren!

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Voorwaar, aan de vrucht herkent God de geest.
Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com