DutchVideo 2023

Een eerste stap zetten, doet altijd wonderen!

Voorwaar, gebruik uw gaven en talenten tot Gods glorie en eer, en zet uw voeten op het water en vertrouw op Hem, geef u aan Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus over, en schaam u niet!

Gepubliceerd op 1 september 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 30 augustus kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die overgebracht is door de bode engel Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige, en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, wie een oor heeft, die hore wat de HERE gesproken heeft via de boodschappen Gods en doet wat Hij, de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus zegt.
Voorwaar, zo spreekt de HERE uw liefhebbende Abba, Vader:

Openbaring 3, vers 10 en 11 Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen. Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.
En vers 14 tot en met 16 En schrijf aan de engel der gemeente te Laodicea: Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin der schepping Gods: Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet. Waart gij maar koud of heet! Zo dan, omdat gij lauw zijt en noch heet, noch koud, zal Ik u uit mijn mond spuwen.
En vers 21 Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon.
En Lucas 21, vers 34 tot en met 36 Ziet toe op uzelf, dat uw hart nimmer bezwaard worde door roes en dronkenschap en zorgen voor levensonderhoud, en die dag niet plotseling over u kome, als een strik. Want hij zal komen over allen, die gezeten zijn op het oppervlak der ganse aarde. Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen.

Voorwaar, kadosh, heilig is de HEER!

Openbaring 22, vers 7 En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, die de woorden der profetie van dit boek bewaart!
En Spreuken 16, vers 20 Wie op het woord acht geeft, zal het goede vinden; ja, welzalig hij, die op de Here vertrouwt.
En Psalm 147, vers 5 en 6 Groot is onze Here en geweldig in kracht, zijn verstand is onbeperkt. De Here houdt de ootmoedigen staande, maar Hij vernedert de goddelozen ter aarde toe.
En Psalm 126, vers 5 Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien.
En Psalm 19, vers 8 en 9 De wet des Heren is volmaakt, zij verkwikt de ziel; de getuigenis des Heren is betrouwbaar, zij schenkt wijsheid aan de onverstandige. De bevelen des Heren zijn waarachtig, zij verheugen het hart; het gebod des Heren is louter, het verlicht de ogen.

Voorwaar, gebruik uw gaven en talenten tot Gods glorie en eer, en zet uw voeten op het water en vertrouw op Hem, geef u aan Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus over, en schaam u niet!
Een eerste stap zetten, doet altijd wonderen, vooral als u uw relatie met de HERE goed onderhoudt. Amen! Zelfs een paar woorden getuigen, zorgen voor wonderen, onder andere.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com