DutchVideo 2020

Een droom Gods

Hoewel Profeet Benjamin Cousijnsen sliep, werd hij opgenomen, terwijl zijn lichaam achterbleef. En zie, een persoon verscheen uit de mist… Het was de Here Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! “Vrees niet, Mijn rechtvaardige, gezalfde Profeet.” (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 15 januari 2020 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Van harte welkom! In de nacht van 13 op 14 januari 2020 ontving Profeet Benjamin de volgende droom Gods, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige, kadosh, heilige Naam van de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, hoewel Profeet Benjamin Cousijnsen sliep, werd hij vannacht eigenlijk opgenomen, terwijl zijn lichaam achterbleef.
Voorwaar, mijn naam is Mirte, een bode engel Gods.

Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen kwam in een soort mist terecht, en nu komt het:
Zie, een persoon verscheen uit de mist… Het was de Here Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Benjamin voelde een wind, die hem naar de Here zoog, en werd de lucht ingezogen door de Here Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, die dit met Zijn adem deed. Benjamin stond ineens recht tegenover de Here. Hij voelde een soort warme gloed en liefde van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Benjamin huilde en viel op zijn knieën, en trilde en viel op zijn aangezicht.

En de Here sprak met Zijn stem:
“Vrees niet, Mijn rechtvaardige, gezalfde Profeet. Ik ben uw Meester, uw Rabboeni, Adonai. Ween niet; gij zijt van Mij! Droog je tranen. Ik wil je weer zien stralen, Mijn geliefde. Wees sterk, wanneer gij moe wordt. Vertrouw op Mij; Ik zal u dragen en helpen en troosten. Ik zal u blijven dragen! Kom tot Mij. Ik, de Here, neem uw zware juk op Mij, en Ik ben zachtmoedig. En zij die u verwerpen of bestrijden, hebben Mij niet gevonden, maar hebben de dood gevonden! Voorwaar, Ik hou van u, ook al voelt gij zich weleens alleen en eenzaam. Kijk omhoog; daar wacht uw echte familie, ginds achter de sterren! Kom maar, Ik zal u omarmen, en ook Mijn tranen zullen zeggen: ‘Kijk naar Mijn liefde’. Hou je vast, waar wij samen doorheen moeten gaan. Voorwaar, Ik heb u, met Mijn kostbaar Bloed, Mijn liefde en genade gegeven, die u vrijpleit van alle overtredingen door Mijn kostbaar Bloed. Voorwaar, Ik ben uw Vredevorst. Het is bezegeld: wie u niet serieus neemt, wie het ook is, heeft Mij, die in u is, tot schande gemaakt!”

Handelingen 8, vers 3  En Saulus verwoestte de gemeente, en hij ging het ene huis na het andere binnen en sleurde mannen en vrouwen mede, en hij leverde hen over in de gevangenis.
En Handelingen 7, vers 54 en 55  Toen zij dit hoorden, sneed het hun door het hart en zij knersten de tanden tegen hem. Maar hij, vol van de heilige Geest, sloeg de ogen ten hemel en zag de heerlijkheid Gods en Jezus, staande ter rechterhand Gods.

Voor velen was Saulus een slecht mens, vanwege het verleden.
En er werd een stempel op hem gezet, net als bij velen. Maar juist hij bekeerde zich!

Handelingen 9, vers 19 tot en met 25 vanaf: En het geschiedde, toen Saulus enige dagen bij de discipelen te Damascus was, dat hij terstond in de synagogen verkondigde, dat Jezus de Zoon van God is. En allen, die het hoorden, stonden verbaasd en zeiden: Is dit niet de man, die te Jeruzalem uitroeide, wie deze naam aanriepen, en die hier gekomen is met het doel hen gevankelijk voor de overpriesters te brengen? Doch Saulus trad steeds krachtiger op en bracht de Joden, die te Damascus woonden, in verwarring door te bewijzen, dat deze de Christus is. En toen er verscheidene dagen verlopen waren, beraamden de Joden het plan hem te vermoorden, maar hun toeleg kwam ter kennis van Saulus. En zij hielden dag en nacht de wacht bij de poorten om hem te vermoorden; doch zijn discipelen namen hem en lieten hem des nachts in een mand over de muur zakken.

Voorwaar, het verleden was Saulus vergeven.
Zo heeft de Here ook uw verleden uitgewist: blanco! Alleen de satan klaagt altijd aan.

Voorwaar, de Here blies met Zijn mond…
en Profeet Benjamin zat weer in Zijn lichaam. Amen!
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com