DutchVideo 2017

Een door God ingestelde Oudtestamentische doodstraf

Voorwaar, stap in de time machine, en luister aandachtig, want er is geen wet hoger dan die van God! Zelfs de doodstraf werd door God zelf ingesteld na de wereldwijde zondvloed. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 17 jul 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Gods bode engel bracht deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Schriedach en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, stap in de time machine! 

Numeri 15, vers 32 tot en met 36  Terwijl de Israëlieten in de woestijn waren, betrapten zij iemand, die op de sabbatdag aan het houtsprokkelen was, en zij, die hem betrapt hadden, terwijl hij aan het houtsprokkelen was, brachten hem tot Mozes en Aäron en de gehele vergadering; dezen stelden hem in bewaring omdat nog niet bepaald was wat met hem gedaan moest worden. Toen zeide de Here tot Mozes: Die man zal zeker ter dood gebracht worden; de gehele vergadering zal hem buiten de legerplaats stenigen. Toen leidde de gehele vergadering hem buiten de legerplaats, en zij stenigden hem, zodat hij stierf – zoals de Here Mozes geboden had.

Voorwaar, en luister aandachtig.
Voorwaar, Kadosh, Heilig is JHWH, El Elohím, Adonai, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, en Benjamin! Voorwaar,

Johannes 8, vers 58 en 59  Jezus zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Eer Abraham was, ben Ik. Zij namen dan stenen op om naar Hem te werpen; maar Jezus verborg Zich en verliet de tempel.

Exodus 20, vers 13  Gij zult niet doodslaan.
Exodus 8, vers 26  Maar Mozes zeide: Het is onmogelijk zo te doen, wij zouden aan de Here, onze God, offeren, wat de gruwel der Egyptenaren is. Wanneer wij datgene, wat de gruwel der Egyptenaren is, voor hun ogen zouden offeren, zouden zij ons dan niet stenigen?

Voorwaar, wie is de Schrijver en de Uitgever van de Bijbel?
God! En het is aan Hem, wat Hij beslist. De doodstraf werd door God zelf ingesteld na de wereldwijde zondvloed!

Genesis 9, vers 6  Wie des mensen bloed vergiet, diens bloed zal door de mens vergoten worden, want naar het beeld Gods heeft Hij de mens gemaakt.

Dit vers spreekt over een moordenaar.
Daarom, voorwaar, niet God, maar de mens is afgeweken van God! God blijft boven de mens staan en straft, na vele terechtwijzingen, als men ongehoorzaam is en geen berouw heeft, of niet te veranderen is, vanwege trots en hoogmoed. Men moet ook gehoorzaam zijn aan Gods ware eindtijdprofeet, die Gods boodschappen in zuiverheid en heiligheid en onderdanigheid en respect overbrengt, namens de God van Abraham, Izaäk en Jakob. Voorwaar,

Exodus 21, vers 20  Wanneer iemand zijn slaaf of zijn slavin met een stok slaat, zodat deze onder zijn hand sterft, zal deze zeker gewroken worden.
En Exodus 22, vers 19 en 20  Al wie met een dier gemeenschap heeft, zal zeker ter dood gebracht worden. Wie aan de goden offert, behalve aan de Here alleen, zal met de ban geslagen worden.
En Exodus 23, vers 20  Zie, Ik zend een engel vóór uw aangezicht, om u te bewaren op de weg en om u te brengen naar de plaats, die Ik bereid heb.

Voorwaar!
Omdat Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, voor u kwam, om uw plaats in te nemen, en zich liet kruisigen aan het kruis, om u vergeving te schenken en genade, van alle overtredingen, is het stenigen of doden niet meer van toepassing. Want wie echt in Hem gelooft, of vergeving heeft gevraagd, mag uitzien naar Zijn genade en vergeving, zoals Hij uw talrijke zonden vergeeft!

Johannes 8, vers 3 tot en met 5  En de schriftgeleerden en de Farizeeën brachten een vrouw, op overspel betrapt, en zij stelden haar in het midden en zeiden tot Hem: Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel; en in de wet heeft Mozes ons bevolen zulken te stenigen; Gij dan, wat zegt Gij?
Vers 7 tot en met 12  Doch toen zij Hem bleven vragen, richtte Hij Zich op en zeide tot hen: Wie van u zonder zonde is, werpe het eerst een steen naar haar. En weer bukte Hij neder en schreef op de grond. Maar toen zij dit hoorden, gingen zij één voor één weg, te beginnen bij de oudsten, en zij lieten Jezus alleen en de vrouw in het midden. En Jezus richtte Zich op en zeide tot haar: Vrouw, waar zijn zij? Heeft niemand u veroordeeld? En zij zeide: Niemand, Here. En Jezus zeide: Ook Ik veroordeel u niet. Ga heen, zondig van nu af niet meer! Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.

Eigenlijk zou ieder mens gedood moeten worden, vanwege de zonde.
Maar Hij kwam om u redding te brengen en vergeving!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Er is geen hogere wet dan die van God!
Ook Ik veroordeel u niet, zegt de Heer, als u in Mij gelooft. Ga heen en vergeef ook uw naaste, en zondig niet meer. Werp uw steen weg, voordat de berg u verplettert.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com