DutchVideo 2019

Een brandend hart met liefde, vol van kadosh, heilig vuur

Kom en wees nederig, en ga in gebed, en buig in Zijn Heiligdom voor de Koning der koningen! Hij doet Zijn hulp verschijnen en geeft overwinning in plaats van verdriet. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 5 apr 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 5 april 2019 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de enige kadosh, heilige, en enige almachtige Naam boven alle namen, Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, kom en wees nederig.
En ga in gebed, en buig in Zijn Heiligdom voor de Koning der koningen! Zalig en Kadosh, Heilig is de Here! Werp u neder voor Zijn voeten.

Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.
Johannes 15, vers 11  Dit heb Ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld worde.
Vers 7  Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden.
En vers 16  Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in mijn naam.

Voorwaar, zeg: “Jehovah-Jireh, ik prijs Uw kadosh, heilige Naam!”
“Jahweh Rohi, mijn God, U bent mijn Heelmeester! Doorstroom mij.”
Voorwaar, een nederige van geest zal eer ontvangen. Zeg: “Jahweh Rophe, U geneest en herstelt! Uw Naam worde geheiligd. Uw Naam geeft hoop en kracht in verdriet!”

Johannes 10, vers 11  Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen.
En vers 30  Ik en de Vader zijn één.

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus, zag u wenen en werd in de geest diep ontroerd, en weende.
Voorwaar, mijn naam is Temaja, en ben een bode engel Gods.

Laat uw hart brandend zijn en uw liefde vol van kadosh, heilig vuur!
En jubel, vol van geloof voor Abba, Vader, uw Bron van Levend Water. Al drukt het leed, al dreigt het lot, Hij is een Toevlucht voor wie Hem ernstig zoeken, en een Bevrijder! Hij doet Zijn hulp verschijnen en geeft overwinning in plaats van verdriet. Zeg: “Halleluja!” en verblijd u! Kadosh, Heilig is de Here! En zeg: “Ik geloof en ontvang en roep het uit: In Yeshua HaMashiach, Isa,  JHWH, Jezus Christus zit eer en rijkdom, wijsheid en macht en heerlijkheid en sterkte en kracht en herstel van geest, ziel en lichaam! Hij bekleedt mij en vult en vormt mij, en leidt mij om in Zijn kadosh, heiligheid te wandelen!”

Psalm 34, vers 3 tot en met 10  In de Here beroeme zich mijn ziel; laten de ootmoedigen het horen en zich verheugen. Maakt met mij de Here groot, en laat ons tezamen zijn naam verheffen. Ik zocht de Here en Hij antwoordde mij, Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen. Zij schouwen naar Hem en stralen van vreugde, en hun aangezicht zal niet schaamrood worden. Deze ellendige hier riep en de Here hoorde, Hij verloste hem, “maar ook haar”, uit al zijn “of haar” benauwdheden. De Engel des Heren legert Zich rondom wie Hem vrezen, en redt hen. Smaakt en ziet, dat de Here goed is; welzalig de man “en ook de vrouw” die bij Hem schuilt. Vreest de Here, gij, zijn heiligen, want wie Hem vrezen, hebben geen gebrek.
Vers 19  De Here is nabij de gebrokenen van hart en Hij verlost de verslagenen van geest.
En vers 23  De Here verlost de ziel van zijn knechten, allen die bij Hem schuilen, zullen niet boeten.

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com