DutchVideo 2020

Echte Vrijheid: Volledig kiezen voor Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus en kiest ervoor om elke zonde te verbreken

Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen. Laat dit uw ogen geopend zijn en uw wakker maken!

Gepubliceerd op 16 November 2020 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 15 November 2020, bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen..

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam boven alle namen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar,

Galaten 5, vers 1 Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen.
En vers 7 en 8 Gij liept goed. Wie is u in de weg gekomen, dat gij aan de waarheid niet meer gehoorzaamt? 8Die overreding kwam niet van Hem, die u roept.
En vers 10 Ik voor mij ben van u overtuigd in de Here, dat gij geen andere mening zult hebben. Maar wie u in verwarring brengt, zal zijn straf hebben te dragen, wie hij ook zij.
En vers 13 Want gij zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn; gebruikt echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkander door de liefde.
En vers 16 en 17 Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat gij niet doet wat gij maar wenst.
En vers 24 en 25 Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden.

En Galaten 6, vers 1 tot en met 10 Broeders, zelfs indien iemand op een overtreding betrapt wordt, helpt gij, die geestelijk zijt, hem terecht in een geest van zachtmoedigheid, ziende op uzelf; gij mocht ook eens in verzoeking komen. Verdraagt elkanders moeilijkheden; zó zult gij de wet van Christus vervullen. Want indien iemand zich verbeeldt, dat hij iets is, en het niet is, dan vergist hij zich zeer. Ieder moet zijn eigen werk toetsen; dan zal hij slechts voor zichzelf stof tot roem hebben en niet voor een ander. Want ieder zal zijn eigen last dragen. En hij, die onderricht wordt in het woord, dele van alle goed mede aan wie dat onderricht geeft. Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Want wie op de akker van zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten, maar wie op de akker van de Geest zaait, zal uit de Geest eeuwig leven oogsten. Laten wij niet moede worden goed te doen, want, wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten, als wij niet verslappen. Laten wij dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor allen, maar inzonderheid voor onze geloofsgenoten.

Voorwaar, mijn naam is Rafeël, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, droeg uw straf voor alle zonden die u wegtrekt van God en tot slaven van de duisternis wil maken.

Lucas 4, vers 17 tot en met 20 En Hem werd het boek van de Profeet Jesaja ter hand gesteld en toen Hij het boek geopend had, vond Hij de plaats, waar geschreven is: De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen; en Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren. Daarna sloot Hij het boek, gaf het aan de dienaar terug en ging zitten.

Voorwaar, als men oprecht gelooft in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Zoon van God is, en de Koning der koningen, en u neemt afstand om te zondigen, van klein tot groot, dan stuurt Hij u hulp van zijn Heilige Geest en bevrijdt Hij u van uw bindingen, en schulden en schaamte, en van zorgen en onzekerheid.
Wat de mensen van de wereld vrijheid noemen is in werkelijkheid gebondenheid. Velen brengen wereldse bindingen op zich zelf dat leid tot verslaving en o.a. Verder, brengt dit schade toe aan uw ziel en trekt het u weg van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, dat is precies wat de vijand, satan, wil bereiken. Hij wil u gevangen houden in zijn duisternis en kapot maken.

Voorwaar, wanneer u zich volledig overgeeft aan Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus komt zijn Heilige Geest om u te helpen en om de bindingen te verbreken.
Want echt vrij bent u pas als men kiest voor Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en als men kiest zelf om wat slecht is en wat schade brengt te verbreken.

Voorwaar, God kijkt naar uw hart. Heb vertrouwen op zijn genade.
Wanneer men eens gaat struikelen dan helpt Hij u weer overeind en leidt u verder.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Voorwaar, streeft naar het goede. Amen!
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com