DutchVideo 2019

Durf te getuigen en te praten over Yeshua HaMashiach

Er zijn velen, die niet de Naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, durven te gebruiken. Ze krijgen zó vele kansen om te getuigen, maar ze zijn bang! Hoewel de Here hen macht heeft gegeven, en eveneens macht om op slangen en schorpioenen te treden, laten ze zich het zwijgen opleggen. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 21 juni 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 21 juni 2019 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël, een bode engel Gods.

Ik vertel u een verhaal in beeldspraak.
Hoe vaak had de Here Ruben wel niet op het gedrukt, om over Yeshua HaMashiach te spreken? Maar hij sloot het Koninkrijk der Hemelen toe voor vele mensen, vanwege zijn ongehoorzaamheid!

Lukas 10, vers 2 en 3  En Hij zeide tot hen: De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Bidt daarom de Heer van de oogst, dat Hij arbeiders uitzende in zijn oogst. Gaat heen, zie, Ik zend u als lammeren midden onder wolven.
Vers 16  Wie naar u hoort, hoort naar Mij; en wie u verwerpt, verwerpt Mij; en wie Mij verwerpt, verwerpt Hem, die Mij gezonden heeft.
En vers 19 en 20  Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen. Evenwel, verheugt u niet hierover, dat de geesten zich aan u onderwerpen, maar verheugt u, dat uw namen staan opgetekend in de hemelen.

Tja, zo zijn er velen, die niet de Naam van Yeshua HaMashiach durven te gebruiken.
Ze krijgen zó vele kansen om te getuigen, maar ze zijn bang! Hoewel de Here hen macht heeft gegeven, en eveneens macht om op slangen en schorpioenen te treden, laten ze zich het zwijgen opleggen en zijn ze onderworpen aan satan, net als Ruben. Voorwaar, bekeer u!

Johannes 10, vers 8  Allen, die vóór Mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben naar hen niet gehoord.
En vers 11  Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen.

Ruben zet zijn leven niet in, om enkelen te redden.
Maar dat de Here dat voor hem deed, is genoeg, lijkt wel. ‘s Zondags in de kerk met zingen kwam wel de Naam van de Heer over zijn lippen!

Johannes 14, vers 12  Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader.
En Johannes 13, vers 38  Jezus antwoordde: Uw leven zult gij voor Mij inzetten? Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de haan zal niet kraaien, eer gij Mij driemaal verloochend hebt.

Voorwaar, 

Efeziërs 6, vers 10  Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.
En vers 18 tot en met 20  En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen; ook voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worde, om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvoor ik een gezant ben in ketenen. Dan zal ik daartoe vrijmoedig kunnen optreden, zoals ik behoor te spreken.

Voorwaar, als ik, Rafaël, zou luisteren en kijken naar uw volheid en vrijheid in de Here, zouden velen mij teleurstellen, maar vooral de Here!
Trek uw mond open, niet alleen bij het eten van uw maaltijd!

Filippenzen 1, vers 3 tot en met 6  Ik dank mijn God, zo dikwijls ik uwer gedenk; immers, in al mijn gebeden bid ik telkens voor u allen met blijdschap, wegens uw deelhebben aan de prediking van het evangelie, van de eerste dag af tot nu toe. Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus.

En Jakobus 3, vers 13  Wie is wijs en verstandig onder u? Hij “of zij” tone uit zijn “of haar” goede wandel zijn “of haar” werken met wijze zachtmoedigheid.
En vers 17 en 18  Maar de wijsheid van boven is vooreerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd. Maar gerechtigheid is een vrucht, die in vrede wordt gezaaid voor hen, die vrede stichten.

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com