DutchVideo 2012

Draag goede vruchten voort!

De Here liet Benjamin een voorganger zien, met veel uiterlijk vertoon in zijn kerk. Elk woord en elk beeld en alle Bijbelteksten zijn door God gegeven tijdens dit visioen. De tijd is zeer nabij, maak u klaar!

Gepubliceerd op 9 apr 2012 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

goede vruchten

Volledige weergave:

Op maandag 9 april 2012 kreeg ik een bezoek van een engel Gods.

Benjamin… Ik hoorde mijn naam roepen. Meteen wou ik mijn vrouw wakker maken met mijn handen, maar die gingen er dwars doorheen.

Benjamin, zei de engel toen, als een engel Gods verschijnt, komt hij voor degene, voor wie hij bestemd is. Het is zo liefdevol, maar haar tijd komt nog. Kom, volg mij.

We liepen de trap af, en toen ik dwars door de voordeur ging, was ik plotseling in een kerk met heel veel mensen…

Ze baden staande en met opgeheven hoofd.

“Wat mooi”, zei ik.

Benjamin, kijk, zie je hem? De engel wees naar een man, die Haman heette. Hij zei, Haman vast wel twee keer per week, soms drie keer. Maar als je bidt, moet dit wel vanuit je hart. Enkele oprechte woorden zijn al genoeg. Deze Haman moet nog leren om nederig te zijn voor God. Hij vast niet vanuit zijn hart.

Oprechte liefde en berouw, en nederigheid, is waardevol in Gods ogen, meer dan uiterlijk vertoon!

Ik zag dat deze Haman naar voren ging, en bad met de mensen. ‘Wow’, dacht ik, ‘hij spreekt als een engel, lijkt wel’.

Hij is de herder van deze kerk, zei de engel.

Ik zag ook dat Haman sprak en bad voor de mensen. “Ongelooflijk,” zei ik, “wat ik zie!”

De engel liet mij zien, wat Haman deed… Hij deed vele wonderen en hij profeteerde! Maar toen werd ik teleurgesteld, want de engel zei: Uiterlijk vertoon, Benjamin!

Vele Godsmannen zullen zeggen – ook deze Haman – als ze voor de Koning der koningen staan: “Ik heb over Jezus Christus gesproken!”

Ik, ik, ik! zei de engel. Verder zal Koning Jezus zeggen: Ik heb u niet gekend, Ik wil u nimmer kennen, Ik ken u niet.

Mattheüs 7, vers 22 en 23  Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan?  En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.

Haman en vele anderen, Benjamin, hebben vaak geoordeeld over hun broeders en zusters, omdat ze macht hebben.

Maar heb Ik niet, zegt de Here – Mattheüs 7 – niet vaak tot uw geweten gesproken?

In Mattheüs 7 staat, zei de engel:  Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt; want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden, en met de maat, waarmede gij meet, zal u gemeten worden. Wat ziet gij de splinter in het oog van uw broeder, maar de balk in uw eigen oog bemerkt gij niet? Hoe zult gij dan tot uw broeder zeggen: Laat mij de splinter uit uw oog wegdoen, terwijl, zie, de balk in uw oog is? Huichelaar, doe eerst de balk uit uw oog weg, dan zult gij scherp kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder weg te doen. Geeft het heilige niet aan de honden en werpt uw paarlen niet voor de zwijnen, opdat zij die niet vertrappen met hun poten en, zich omkerende, u verscheuren.

Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. Want een ieder, die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie klopt, hem zal opengedaan worden. Of welk mens onder u zal, als zijn zoon hem om brood vraagt, hem een steen geven? Of als hij een vis vraagt, zal hij hem toch geen slang geven? Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader in de hemelen het goede geven aan hen, die Hem daarom bidden. Alles nu wat gij wilt, dat u de mensen doen, doet gij hun ook aldus: want dit is de wet en de Profeten.

Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden. Wacht u voor de valse profeten, die in schapenvacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven. Aan hun vruchten zult gij hen kennen: men leest toch geen druiven van dorens of vijgen van distels? Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort, maar de slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, of een slechte boom goede vruchten dragen. Iedere boom, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Zo zult gij hen dan aan hun vruchten kennen. Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.

Een ieder nu, die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots. En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, en het viel niet in, want het was op de rots gegrondvest. En een ieder, die deze mijn woorden hoort en ze niet doet, zal gelijken op een dwaas man, die zijn huis bouwde op het zand. En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis, en het viel in, en zijn val was groot.

En het geschiedde, toen Jezus deze woorden geëindigd had, dat de scharen versteld stonden over zijn leer, want Hij leerde hen als gezaghebbende en niet als hun schriftgeleerden.

Heb Ik niet vaak tot uw geweten gesproken?

Benjamin, wie op zijn eigen hart vertrouwt, is echt een dwaas in Gods ogen. Maar ik heb ook goed nieuws, zei de engel: Wie in wijsheid wandelt, zal Gods straf ontkomen. God wil ook geen bedriegers,

Psalm 101, vers 6 tot 8  Mijn ogen zijn op de getrouwen in den lande om bij mij te wonen; wie onberispelijk wandelt, die zal mij dienen. In mijn huis zal geen bedrieger wonen; de leugenspreker zal niet bestaan voor mijn ogen. Elke morgen zal ik verdelgen alle goddelozen des lands, en uit de stad des HEREN uitroeien alle bedrijvers van ongerechtigheid.

De engel Gods sprak verder,

Weet je, Benjamin, God wil ook geen bedriegers.

Kom, zei de engel… We liepen naar buiten, en de Here zegt: Ik wacht al zolang, en nog steeds, Benjamin, zijn de vruchten maar niet goed. Ik heb, zegt Jezus, er genoeg van. Ik hak het om, als deze boom niet snel verandert in een oprechtheid, eerlijkheid, liefdevol zijn, en nederigheid, een luisterend oor…; dit is een schat van waarde, volle waarde.

We waren in een seconde in mijn slaapkamer. 

De engel zei ook nog: Benjamin, God is geduldig; Hij geeft de mens altijd een kans om te leven, zoals God toekomt.

Er zijn kinderen, die hun vijgen hebben laten liggen. God wil dat ieder gebruikmaakt van die vruchten. God gaf die vruchten.

Overdenk dit heel goed, wat u gehoord heeft. Dit moest ik zeggen: Gedenk heel goed deze woorden, wat u allemaal gehoord hebt!

Toen zei hij ook, Benjamin, je moet ook zeggen: Veeg uw stof af en wees oprecht.

Benjamin, slaap lekker, rust nu goed uit, want de dag nadert. Zeg ook: Hij komt zeer spoedig, en Hij zal komen zeer spoedig voor hen, die Hem liefhebben, want zij zullen Hem zien. Zeg dit nogmaals: Wie niet wil horen, gaat verloren.

Ik hoorde belletjes en zingen, en toen hoorde ik: ‘Ere zij God in de hoge’. Een hemels koor hoorde ik, en het werd zachter en zachter… en het viel weg in de stilte van de nacht.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com