DutchVideo 2022

Doorgrond mij, O God, en toets mij

Voorwaar, overdenk dagelijks of u niet goddeloos bent geworden, en ontrouw aan God en Zijn geboden.

Gepubliceerd op 23 augustus 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 22 augustus 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar,

Genesis 1, vers 27 En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.
En Genesis 2, vers 7 Toen formeerde de Here God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen.

God heeft de mens in liefde gemaakt.

Psalm 139, vers 13 en 14 Want Gij hebt mijn nieren gevormd, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof U, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid, wonderbaar zijn uw werken; mijn ziel weet dat zeer wel.
En vers 16 Uw ogen zagen mijn vormeloos begin; in uw boek waren zij alle opgeschreven, de dagen, die geformeerd zouden worden, toen nog geen daarvan bestond.
En vers 23 Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, toets mij en ken mijn gedachten.
En vers 1 tot en met 4 Here, Gij doorgrondt en kent mij; Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre mijn gedachten; Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, met al mijn wegen zijt Gij vertrouwd. Want er is geen woord op mijn tong, of, zie, Here, Gij kent het volkomen.

Voorwaar, mijn naam is Lovesadai, en ben een bode engel Gods.
Voorwaar, overdenk dagelijks of u niet goddeloos bent geworden, en ontrouw aan God en Zijn geboden.
Zeg dit.

Psalm 139, vers 24 Zie, of bij mij een heilloze weg is, en leid mij op de eeuwige weg.
En Psalm 140, vers 8 Here Here, Sterkte mijner verlossing, Gij beschermt mijn hoofd ten dage van de strijd.
En vers 14 Waarlijk, de rechtvaardigen zullen uw naam, “Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus gaan” loven “en prijzen en aanbidden”, de oprechten zullen voor uw aangezicht wonen.
En Psalm 141, vers 3 en 4 Here, stel een wacht voor mijn mond, “ziel en gedachten”, waak over de deuren van mijn lippen; neig mijn hart niet tot iets kwaads “en bedek mij onder Uw beschermende Bloed” om in goddeloosheid boze daden te volvoeren met mannen “en vrouwen”, die bedrijvers van ongerechtigheid zijn, en laat mij van hun “slangengif dat over hun lippen komt, hun” lekkernijen niet eten.
En vers 8 en 9 Want op U, Here Here, zijn mijn ogen, bij U schuil ik; giet mijn leven niet uit. Behoed mij voor de strik die zij mij spanden, voor de vallen der bedrijvers van ongerechtigheid.

Voorwaar, waak en bekleed u met de sterkte des Heren.

Jesaja 51, vers 11 en 12 De vrijgekochten des Heren zullen wederkeren en met gejubel in Sion komen; eeuwige vreugde zal op hun hoofd wezen, blijdschap en vreugde zullen zij verwerven, kommer en gezucht zullen wegvluchten. Ik, Ik ben het, die u troost. Wie zijt gij, dat gij bevreesd zijt voor een sterfelijk mens, voor een mensenkind, dat als gras wordt weggeworpen.

Voorwaar, luister aandachtig!

En Jesaja 54, vers 15 tot en met 17 Valt men heftig aan, dan gaat dat van Mij niet uit; wie u aanvalt, zal over u vallen. Zie, Ik ben het, die de smid geschapen heb, welke het kolenvuur aanblaast en naar zijn kunst het wapen vervaardigt, maar Ik ben het ook, die de verderver geschapen heb om te vernielen. Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal niets uitrichten, en elke tong die zich voor het gericht tegen u keert, zult gij in het ongelijk stellen. Dit is het deel van de knechten des Heren en hun recht van Mijnentwege, luidt het woord des Heren.

En tot slot,

Galaten 6, vers 4 Ieder moet zijn eigen werk toetsen; dan zal hij slechts voor zichzelf stof tot roem hebben en niet voor een ander.
En Efeziërs 4, vers 17 Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken.
En Efeziërs 5, vers 15 Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen.

En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com