DutchVideo 2023

Door ongehoorzaamheid dwaalt men af

Als de overheid u zou vragen om Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus te verloochenen, wat zou u doen? Gaat u daar aan toegeven? Toch hebben er velen daaraan toegegeven.

Gepubliceerd op 19 januari 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 18 januari 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ik ben een bode engel Gods.

Zo spreekt de Here der heerscharen, de enige en eeuwige Almachtige, de Levende God van al wat leeft:

Ezechiël 33, vers 33 Doch als het komt – en het komt! – dan zullen zij weten, dat er in hun midden een Profeet is geweest.
En Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.

Voorwaar, bij velen kan men reeds de kenmerken, en bijwerkingen zien van de duivel, na het accepteren van de vaccin en het toedienen ervan.
Er zijn meer gevaccineerden om het leven gekomen dan ongevaccineerden. Laat dit ook duidelijk zijn, dat ongehoorzaamheid aan God u altijd van God aftrekt.

Luister ook beslist naar de boodschap, ‘Het DNA van de duivel’.
De duivel laat velen heel gemakkelijk in hokjes denken door het DNA en het karakter te veranderen in negatief denken. Deze gevaccineerden zijn anders dan toen ze nog niet gevaccineerd waren. Aan de vrucht herkent men de geest of het een beest is of niet.

2 Tessalonicenzen 2, vers 3 Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen… tot zover.
En 2 Tessalonicenzen 3, verse 1 en 2 Voorts, broeders, bidt voor ons, dat het woord des Heren snelle voortgang hebbe en verheerlijkt worde, en dat wij bewaard blijven voor de wargeesten en slechte mensen; want trouw vindt men niet bij allen.

Als de overheid u zou vragen om Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus te verloochenen, wat zou u doen? Geeft u daaraan toe?
Toch hebben velen zich daaraan toegegeven. Als er een fles staat en deze ziet er mooi uit doch voorzien is van dodelijk stoffen met vele bijwerkingen en deze uw DNA zou veranderen, gaat u deze dan drinken? Toch zonder na te denken of te onderzoeken, heeft men heel gemakkelijk de vaccinaties aangenomen met alle nare gevolgen van dien.

1 Johannes 4, vers 3 tot en met 6 En iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld. Gíj zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen; want Hij, die in u is, is meerder dan die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld; daarom spreken zij uit de wereld en hoort de wereld naar hen. Wij zijn uit God; wie God kent, hoort naar ons; wie uit God niet is, hoort naar ons niet. Hieraan onderkennen wij de Geest der waarheid en de geest der dwaling.
En 3 Johannes 1, vers 11 Geliefde, volg het kwade niet na, maar het goede. Wie goed doet, is uit God, maar wie kwaad doet, heeft God niet gezien.

Nergens staat er in uw Bijbel dat de Here deed wat satan zei of om de vaccinatie aan te nemen.
Hij zou verstandig en wijs antwoorden zoals de ongevaccineerden dit zou doen door ‘nee’ te zeggen tegen satan en antwoorden, ‘ga weg van mij!’.

Lucas 4, vers 12 en 13 En Jezus antwoordde en zeide tot hem: Er is gezegd: Gij zult de Here, uw God, niet verzoeken. En toen de duivel alle verzoeking ten einde had gebracht, week hij van Hem tot een bestemde tijd.

Voorwaar, weest standvastig in de Here en behoudt Zijn DNA!
Licht en duisternis gaat nimmer samen. Amen!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com