CommentaryDutchVideo 2022

Door deze zal men het weten

Nu velen de vaccins hebben genomen, is zijn DNA, het kenmerk van hem, overgebracht naar de mens zoals zijn eigenwijsheid en zijn gedrag en de hoogmoed en trots, onder andere.

Gepubliceerd op 13 mei 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 12 mei 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, zoals velen dat weten, is de listige slang, de duivel, een aanklager en een verleider.
De naam van hem betekent in het Hebreeuws lasteraar, dat is ook niet zomaar bedoeld. De satan kan er nooit tegen dat iemand zich bekeerd heeft en vergeving ontvangen heeft, onder andere. Hij kan alleen maar zeuren en klagen en roddelen. Hij heeft ook vele namen zoals Belial, de vorst van het rijk der duisternis, onder andere. Zelfs noemt hij zich naar een mens en doet zich voor als een engel des lichts.

Luister ook naar de boodschap, ‘Het DNA van de duivel”.
Nu velen de vaccins hebben genomen, is zijn DNA, het kenmerk van hem, overgebracht naar de mens, zoals zijn eigenwijsheid en zijn gedrag en de hoogmoed en trots, onder andere. U kunt ook vele mensen herkennen dat ze het eigendom van satan zijn, ook al is men een christen. Aan de vrucht herkent men de Geest of het beest. Voorwaar,

1 Johannes 4, vers 3 tot en met 6 En iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld. Gíj zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen; want Hij, die in u is, is meerder dan die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld; daarom spreken zij uit de wereld en hoort de wereld naar hen. Wij zijn uit God; wie God kent, hoort naar ons; wie uit God niet is, hoort naar ons niet. Hieraan onderkennen wij de Geest der waarheid en de geest der dwaling.
En 2 Johannes 1, vers 9 en 10 Een ieder, die verder gaat en niet blijft in de leer van Christus, heeft God niet; wie in die leer blijft, deze heeft zowel de Vader als de Zoon. Indien iemand tot u komt en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in uw huis en heet hem niet welkom.
En 3 Johannes 1, vers 11 Geliefden, volg het kwade niet na, maar het goede. Wie goed doet, is uit God, maar wie kwaad doet, heeft God niet gezien.
En 1 Johannes 2, vers 6 Wie zegt, dat hij in Hem blijft, behoort ook zelf zó te wandelen, als Hij gewandeld heeft.

Nergens staat in uw Bijbel dat de Here de vaccins nam.
Hij zou ook ‘nee’ zeggen.

Lucas 4, vers 6 tot en met 8 En de duivel zeide tot Hem: U zal ik al deze macht geven en hun heerlijkheid, want zij is mij overgegeven, en ik geef haar wie ik wil. Indien Gij mij dan aanbidt, zal zij geheel van U zijn. En Jezus antwoordde en zeide tot hem: Er staat geschreven: Gij zult de Here, uw God, aanbidden en Hem alleen dienen.
En vers 12 en 13 En Jezus antwoordde en zeide tot hem: Er is gezegd: Gij zult de Here, uw God, niet verzoeken. En toen de duivel alle verzoeking ten einde had gebracht, week hij van Hem tot een bestemde tijd.

Wederom zou de Here dit hebben gezegd:

1 Johannes 2, vers 9 Wie zegt in het licht te zijn en zijn broeder haat, die is in de duisternis tot nu toe.

Voorwaar,

Openbaring 14, vers 14 En ik zag en zie, een witte wolk, en op de wolk iemand gezeten als eens mensen zoon met een gouden kroon op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand.
En vers 16 En Hij, die op de wolk gezeten was, zond zijn sikkel uit op de aarde, en de aarde werd gemaaid.

En tot slot,

Ezechiël 33, vers 33 Doch als het komt – en het komt! – dan zullen zij weten, dat er in hun midden een Profeet is geweest.

En Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.
En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij met u allen.

Amen!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com