DutchVideo 2023

Door de zalving betoonde zij zoveel liefde

De volgende boodschap brengt in uw gedachten wellicht de herinnering terug aan een gebeurtenis die plaatsvond ten tijde dat de Heer in het huis van de farizeeërs was. En wat zou uw reactie zijn op deze persoon? Het is belangrijk om de volledige boodschap aandachtig te lezen of te beluisteren.

Gepubliceerd op 27 maart 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 26 maart 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u: hoor aandachtig!

Lucas 7, vers 37 En zie een “wereldse” vrouw, die in de “gehele” stad als “een” zondares bekend stond, “kwam naar het huis van de farizeeër en” bemerkte, “en had gehoord” dat Hij, “Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus” aan tafel was in het huis van de Farizeeër. En zij bracht een albasten kruik “vol” met mirre.

Deze zondares met vele zonden, had haar lichaam verkocht voor deze kostbare kruik, om deze te kopen. De kruik was gevuld met dure onbetaalbare mirre.

Lucas 7, vers 38 “Zij ging het huis in” en zij ging wenende achter Hem, “Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus” staan, bij zijn voeten, en begon met haar tranen “en onder diep berouw van al haar zonden” zijn voeten nat te maken en droogde ze af met haar hoofdhaar, “velen zouden ook in deze tijd over deze zondares roddelen en kwaadspreken en denken of zeggen, Oh nee hè, zij gaat wel veel te ver!,” en “zij” kuste zijn voeten, “die bezweet waren en onder het stof zaten door het lopen” en zalfde ze “en maakte ze schoon” met de mirre.

Voorwaar, en wat zou uw reactie zijn op haar?

Lucas 7, vers 39 tot en met 50 Toen de Farizeeër, die Hem genodigd had, dat zag, zeide hij bij zichzelf: Indien deze de profeet was, zou Hij wel weten, wie en wat deze vrouw is, die Hem aanraakt: dat zij een zondares is. En Jezus antwoordde en zeide tot hem: Simon, Ik heb u iets te zeggen. Hij zeide: Meester, zeg het. Een schuldeiser had twee schuldenaars. De één was hem vijfhonderd schellingen schuldig, de ander vijftig. Toen zij niet konden betalen, schonk hij het hun beiden. Wie van hen zal hem dan het meest liefhebben? Simon “de farizeeër” antwoordde en zeide: Ik veronderstel, hij, aan wie hij het meeste geschonken heeft. Hij zeide tot hem: Gij hebt juist geoordeeld. En Zich naar de vrouw wendende, zeide Hij tot Simon: Ziet gij deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen; water voor mijn voeten hebt gij Mij niet gegeven, maar zij heeft met tranen mijn voeten nat gemaakt “om schoon te worden” en ze met haar haren afgedroogd. Een kus hebt gij Mij niet gegeven, maar zij heeft, van dat Ik binnengekomen ben, niet opgehouden mijn voeten te kussen. Met olie hebt gij mijn hoofd niet gezalfd, maar zij heeft met mirre mijn voeten gezalfd. Daarom zeg Ik u: Haar zonden zijn haar vergeven, al waren zij vele, want zij betoonde veel liefde; maar wie weinig vergeven wordt, die betoont weinig liefde. En Hij, “Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus” zeide tot haar: Uw zonden zijn u vergeven. En die met Hem aan tafel waren, begonnen bij zichzelf te zeggen: Wie is deze, dat Hij zelfs de zonden vergeeft? En Hij zeide tot de vrouw: Uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede!

Voorwaar, mijn naam is Lovesadai, en ben een bode engel Gods.
Wat een liefde en genade liet Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus zien, en wat een bijzonder voorbeeld gaf Hij ook aan u, die luistert! Wat een wijze les voor iedereen! Maar wat doet u daar eigenlijk daarmee?

Ik herhaal deze prachtige woorden:

Lucas 7, vers 47 Daarom zeg Ik u: Haar zonden zijn haar vergeven, al waren zij vele, want zij betoonde veel liefde; maar wie weinig vergeven wordt, die betoont weinig liefde.

Voorwaar,

1 Johannes 4, vers 19 en 20 En dit telt ook voor de zusters. Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. Indien iemand zegt: Ik heb God lief, doch zijn broeder haat, dan is hij een leugenaar; want wie zijn broeder, die hij gezien heeft, niet liefheeft, kan ook God, die hij niet gezien heeft, niet liefhebben.
En 1 Johannes 2, vers 9 en 10 Wie zegt in het licht te zijn en zijn broeder haat, die is in de duisternis tot nu toe. Wie zijn broeder liefheeft, blijft in het licht en in hem is niets aanstotelijks.
En 1 Johannes 1, vers 7 en 9 Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.
En 1 Johannes 2, vers 5 en 6 Maar wie zijn woord bewaart, in die is waarlijk de liefde Gods volmaakt. Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem zijn. Wie zegt, dat hij in Hem blijft, behoort ook zelf zó te wandelen, als Hij gewandeld heeft.

En tot slot,

1 Johannes 4, vers 8 Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.
En vers 10 tot en met 13 Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden. Geliefden, indien God ons zó heeft liefgehad, behoren ook wij elkander lief te hebben. Niemand heeft ooit God aanschouwd; indien wij elkander liefhebben, blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt geworden. Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem blijven en Hij in ons, dat Hij ons van zijn Geest gegeven heeft. Amen!

Voorwaar, deel deze mooie boodschap!

Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com