DutchVideo 2022

Door de verdrukkingen heb ik Uw inzettingen geleerd

Toets mij, Here, en beproef mij, keur mijn nieren en mijn hart.

Gepubliceerd op 19 april 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 18 april 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Blesia, en ben een bode engel Gods.

Psalm 26, vers 2 Toets mij, Here, en beproef mij, keur mijn nieren en mijn hart.
En Psalm 31, vers 15 Maar ik vertrouw op U, Here, ik zeg: Gij zijt mijn God.
En Psalm 33, vers 20 tot en met 22 Onze ziel verwacht de Here, Hij is onze hulp en ons schild. Ja, in Hem verheugt zich ons hart, ja, op zijn heilige naam vertrouwen wij. Uw goedertierenheid, Here, zij over ons, gelijk wij op U hopen.
En Psalm 40, vers 3 Hij trok mij op uit de kuil van het verderf, uit het slijk van de modderpoel; Hij stelde mijn voeten op een rots, mijn schreden maakte Hij vast.

Zeg, Hij vergaf al mijn zonden op het kruis van Golgotha.

En Psalm 52, vers 10 Maar ik ben “nu” als een groenende olijfboom in het huis van God; ik vertrouw op Gods goedertierenheid, altoos en immer.
En Psalm 67, vers 2 God zij ons genadig en zegene ons, Hij doe zijn aanschijn bij ons lichten.
En Psalm 68, vers 20 Geprezen zij de Here. Dag aan dag draagt Hij ons; die God is ons heil.
En Psalm 84, vers 12 en 13 Want de Here God is een zon en schild, de Here geeft genade en ere; het goede onthoudt Hij niet aan hen die onberispelijk wandelen. Here der heerscharen, welzalig de mens die op U vertrouwt.

En Psalm 92, vers 7 Een redeloos mens verstaat het niet, en een dwaas begrijpt dit niet.
En Psalm 118, vers 8 Het is beter bij de Here te schuilen dan op mensen te vertrouwen.
En Psalm 119, vers 71 Het is mij goed, dat ik verdrukt ben geweest, opdat ik uw inzettingen zou leren.

En Jesaja 35, vers 10 De vrijgekochten des Heren zullen wederkeren en met gejubel in Sion komen; eeuwige vreugde zal op hun hoofd zijn, blijdschap en vreugde zullen zij verkrijgen, maar kommer en zuchten zullen wegvlieden.

Zo spreekt de Here,

Jesaja 41, vers 10 tot en met 13 Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand. Zie, allen die tegen u in woede ontstoken zijn, staan beschaamd en worden te schande; de mannen die u bestrijden, worden als niets en komen om; gij zult hen zoeken, maar niet vinden, de mannen die u bestoken; zij worden als niets, ja vernietigd, de mannen die tegen u oorlog voeren. Want Ik, de Here, uw God, grijp uw rechterhand vast; die tot u zeg: Vrees niet, Ik help u.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com