DutchVideo 2018

Doof en blind geraakt door de werken van satan die zij wel geloven!

Satan wil uiteraard niet, dat uw ogen en oren geestelijk geopend zijn of worden, en dat men deze boodschappen deelt, vanwege de geopenbaarde waarheid door de Here God, Jezus Christus, JHWH, Yeshua HaMashiach, in deze eindtijd. Velen zijn nu, door het werk van de technologische gevallen engelen, die onder andere via de media werken, verblind en doof geraakt voor de openbarende boodschappen van God. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 30 apr 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Hallo, hartelijk welkom! Dit is een boodschap van God, woord voor woord overgeleverd door een bode engel van God aan eindtijdprofeet in de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen, op 30 april 2018.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar!
De gevallen engelen van satan, met zijn machten en krachten, hebben vele Christenen van God kunnen aftrekken, omdat hun gehoor en ogen hen bedrogen hebben.

Handelingen 7, vers 51  Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij verzet u altijd tegen de heilige Geest; gelijk uw vaderen, zo ook gij.

En 2 Timotheüs 4, vers 3 en 4  Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren.

Voorwaar, ze kunnen juist de waarheid niet meer aanhoren, omdat ze verwend zijn geraakt en het allemaal wel beter weten!
Zelfs velen hebben zich door de technologische gevallen engelen, door middel van de televisie, computer, mobiel, en onder andere Facebook, tal van valse leraren en profeten en kerkleiders en evangelisten, en overige kwaadsprekers en roddelaars, laten verleiden, en hebben zich van de waarheid afgekeerd en zijn geestelijk doof en blind geraakt. Voorwaar, juist de volle waarheid wil satan niet horen en valt de waarheid het meeste aan. En de volle waarheid vindt men in de boodschappen Gods, die overgebracht zijn door de bode engelen van God aan Gods gezalfde, ware eindtijdprofeet, Benjamin Cousijnsen, in opdracht van de God van Abraham, Izaäk en Jakob.

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.

Voorwaar, mijn naam is Blender, een bode engel Gods.

Laat u niet misleiden!
Velen zijn zó gezegend en aangeraakt via Gods boodschappen, en zó gesterkt en ook geestelijk gegroeid. Maar natuurlijk wil satan dit niet, dat uw oren en ogen geestelijk open zijn en dat men deze boodschappen deelt, vanwege de volle waarheid!

1 Thessalonicenzen 5, vers 8  Maar laten wij, die de dag toebehoren, nuchter zijn, toegerust met het harnas van geloof en liefde en met de helm van de hoop der zaligheid.
En vers 19 tot en met 22  Dooft de Geest niet uit, veracht de profetieën niet, maar toetst alles en behoudt het goede. Onthoudt u van alle soort van kwaad.

En Handelingen 20, vers 30  En uit uw eigen midden zullen mannen opstaan, die verkeerde dingen spreken om de discipelen achter zich aan te trekken.
En Handelingen 24, vers 14  Maar dit erken ik voor u, dat ik naar die weg, die zij een sekte noemen, inderdaad de God der vaderen vereer, gelovende al hetgeen in de wet en in de Profeten geschreven staat.

Zegt: “Halleluja!”
Voorwaar, sta achter de volle waarheid.

Romeinen 8, vers 38 en 39  Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.

En Galaten 6, vers 7  Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij “of zij” ook oogsten.

En Efeziërs 6, vers 10 tot en met 13  Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.

Voorwaar, onderhoud uw relatie met Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en zoekt naar de dingen, die van boven zijn en niet die van beneden.

Openbaring 2, vers 6  Doch dit hebt gij, dat gij de werken der Nikolaïeten haat, welke ook Ik haat.

En 1 Johannes 3, vers 7 tot en met 10  Kinderkens, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, gelijk Hij rechtvaardig is; wie de zonde doet is uit de duivel, want de duivel zondigt van den beginne. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou. Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde; want het zaad Gods blijft in hem “en haar” en hij “of zij” kan niet zondigen, want hij “of zij” is uit God geboren. Hieraan zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels kenbaar: een ieder, die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God, evenmin als wie zijn broeder “of zuster” niet liefheeft.

Voorwaar, de volle waarheid maakt u vrij. Amen!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com