DutchVideo 2013

“Dokter, zou u voor mij willen bidden?”

DEZE BOODSCHAP GODS WERD DOOR DE BODE ENGEL GODS OVERGEBRACHT AAN BENJAMIN COUSIJNSEN. DE HEER BEMOEDIGT IN DEZE BOODSCHAP MENSEN, DIE ZIEK ZIJN EN GEEFT ADVIES!

Gepubliceerd op 14 mei 2013 door Heiscoming12

Please share and do not change © BC

roos - Romeinen 8, vers 31

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 14 mei 2013 bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u,

Jakobus 5, vers 8  Oefent ook gij geduld, sterkt uw harten, want de komst des Heren is nabij.

Voorwaar, mijn naam is Nachias, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, lees voor: Jakobus 5, vers 13 tot en met 16, en Markus 5, vers 25 tot en met 34 

Jakobus 5, vers 13 tot en met 16  Hier staat geschreven: Heeft iemand onder u leed te dragen? Laat hij bidden. Is iemand blij te moede? Laat hij lofzingen. Is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudsten der gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren. En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken, en de Here zal hem oprichten. En als hij zonden heeft gedaan, zal hem vergiffenis geschonken worden. Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt.

Markus 5, vers 25 tot en met 34  Hier staat geschreven: En een vrouw, die twaalf jaar aan bloedvloeiingen geleden had, en veel doorstaan had van vele dokters en al het hare daaraan ten koste had gelegd en geen baat had gevonden, maar veeleer achteruit was gegaan, had gehoord, wat er van Jezus verteld werd, en zij kwam tussen de schare en raakte van achter zijn kleed aan. Want zij zeide: Indien ik slechts zijn klederen kan aanraken, zal ik behouden zijn. En terstond droogde de bron van haar bloed op en zij bemerkte aan haar lichaam, dat zij van haar kwaal genezen was. En Jezus bemerkte terstond bij Zichzelf de kracht, die van Hem uitgegaan was, en Hij keerde Zich om in de schare, en zeide: Wie heeft mijn klederen aangeraakt? En zijn discipelen zeiden tot Hem: Gij ziet, dat de schare tegen U opdringt en Gij zegt: Wie heeft Mij aangeraakt? En Hij keek rond om te zien, wie dat gedaan had. De vrouw nu, bevreesd en bevende, wetende wat met haar geschied was, kwam en wierp zich voor Hem neder en zeide Hem de volle waarheid. En Hij zeide tot haar: Dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede en wees genezen van uw kwaal.

Voorwaar, Paulus verkondigde bij de Galaten het evangelie, en was ernstig ziek.

Maar hij schreef toch, dat hij in staat was om te verkondigen.

Ook zijn volgeling, Timotheüs, had te kampen met lichamelijke problemen.

Voorwaar, ga bidden, als gij problemen hebt.

Het Onze Vader is een leidraad voor de wijze waarop gij kunt bidden.

Ik zeg u, een dokter ging eens op huisbezoek, omdat het kind in het ziekenhuis had gelegen…

Nadat hij het kind gegroet had, zei het kind: “Dokter, zou u voor mij willen bidden?”

De dokter keek verbaasd en bad voor het kind, met de woorden: “Jezus, ik weet dat u hier bent, het kind vraagt u om te genezen. Zou u uw handen willen uitstrekken.”

De dokter bleef het gebed herhalen, zelfs in de auto.

Een week later kreeg deze dokter een telefoontje van de vader…

Die week was er geen nieuwe transfusie nodig geweest.

Het HB was stabiel. En men kwam er ook achter, dat de chemotherapie niet meer nodig was.

Twee jaar later was hij weer naar school gegaan.

Hij is uitbehandeld en genezen door de Heer.

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, gebruikt ook wel eens artsen, maar dan wel die Christen zijn en dan pas arts.

Als gij ziek blijft, kan het ook vanwege uw zonden zijn!

Onderzoek uzelf en kom tot Mij.

Romeinen 8, vers 31 tot en met 39  Lees dit voor. Hier staat geschreven: Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken? Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen? God is het, die rechtvaardigt; wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is, de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard? Gelijk geschreven staat: Om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood, wij zijn gerekend als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com