DutchVideo 2015

Doelbewust zwijgen is een vorm van antisemitisme!

Boodschap Gods: De boodschap is zeer belangrijk; die moet gehoord worden, zowel de boodschappen van Gods ware geliefde eindtijdprofeet, Benjamin Cousijnsen. Voorwaar, bid voor Israël! En nooit mag worden gezegd, dat het met de Joden vanzelf wel goed gaat. Hoor en luister waarom!

Gepubliceerd op 27 mei 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

remaining silent

Volledige weergave: 

Hallo, welkom! In opdracht van de almachtige God, JHWH, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, werd de volgende boodschap op 27 mei 2015 overgebracht aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Choron en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, onder veel Christenen leeft op dit moment de overtuiging, dat men zich niet teveel met de Joden moet bemoeien.
‘God heeft toch een plan met hen; dan komt het wel goed!’ denkt men. Voorwaar, nooit mag worden gezegd, dat het met de Joden vanzelf wel goed gaat. Voorwaar, als men zo denkt over iedereen, komt er weinig terecht van de boodschap van redding!

Mattheüs 10, vers 7  Gaat en predikt en zegt: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.

Voorwaar, als men doelbewust zwijgt, is dat een vorm van antisemitisme.
De boodschap is zeer belangrijk; die moet gehoord worden, zowel de boodschappen van Gods ware geliefde eindtijdprofeet, Benjamin Cousijnsen!

Markus 16, vers 15 en 16  En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden.

En Lukas 11, vers 17  Maar Hij kende hun gedachten en zeide tot hen: Ieder koninkrijk, dat tegen zichzelf verdeeld is, gaat ten onder, en het ene huis valt op het andere.

Voorwaar, de verlossing door het Bloed van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, reinigt van alle zonden!
En Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, wil dat u zich laat gebruiken als levende stenen, en bijdraagt aan de EvangelicalEndtimemachine, en dat de uitbreiding van het Koninkrijk Gods en de boodschappen Gods niet verzwegen worden! Voorwaar, gebruik ook uw gaven en talenten, en zwijg niet! Voorwaar, het lichaam bestaat uit vele delen. En toch hebben ze elkaar nodig.

Romeinen 8, vers 26 tot en met 28  En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit. Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.

En 1 Johannes 5, vers 12  Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.

Voorwaar, bid voor Israël! 

Efeziërs 2, vers 18 tot en met 22  Want door Hem hebben wij beiden in één Geest de toegang tot de Vader. Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. In Hem wast elk bouwwerk, goed ineensluitend, op tot een tempel, heilig in de Here, in wie ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de Geest.
En Efeziërs 3, vers 6  Dit geheimenis, dat de heidenen mede-erfgenamen zijn, medeleden en medegenoten van de belofte in Christus Jezus door het evangelie.

En Psalm 122, vers 6 tot en met 9  Bidt Jeruzalem vrede toe: mogen wie u liefhebben, rust genieten; vrede zij binnen uw muur, rust in uw burchten. Om mijn broeders en mijn vrienden wil ik zeggen: vrede zij in u; om het huis van de Here, onze God, wil ik het goede voor u zoeken.

En Numeri 6, vers 24 tot en met 27  De Here zegene u en behoede u; de Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; de Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Zo zullen zij mijn naam op de Israëlieten leggen, en Ik zal hen zegenen.

En Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com