DutchVideo 2022

Doe wat u beloofd hebt

Gij hebt immers de Here, uw God, volkomen vrijwillig een gelofte gedaan, die gij hebt uitgesproken met eigen mond.

Gepubliceerd op 7 december 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 6 december 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de enige Almachtige Koning der koningen.

Voorwaar,

Deuteronomium 28, vers 1 en 2 Indien gij dan aandachtig luistert naar de stem van de Here, uw God, en al zijn geboden, die ik u heden opleg, naarstig onderhoudt, dan zal de Here, uw God, u verheffen boven alle volken der aarde. De volgende zegeningen zullen alle over u komen en uw deel worden, indien gij luistert naar de stem van de Here, uw God.
En vers 9 De Here zal u als zijn heilig volk bevestigen, zoals Hij u gezworen heeft, indien gij de geboden van de Here, uw God, onderhoudt en in zijn wegen wandelt.

Voorwaar, indien gij naar uw God luistert, zal Hij, uw Abba, Vader, de Here, u overvloedig kunnen zegenen en u het goede kunnen schenken.

Deuteronomium 23, vers 5 Maar de Here, uw God, heeft naar Bileam niet willen luisteren en de Here, uw God, heeft de vloek voor u in een zegen veranderd, omdat de Here, uw God, u liefhad.
En vers 21 tot en met 23 Wanneer gij de Here, uw God, een gelofte doet, zult gij er niet mee talmen haar in te lossen, want de Here, uw God, zou ze toch van u eisen en dan zoudt gij u bezondigen. Maar, wanneer gij u onthoudt van het doen van een gelofte, bezondigt gij u niet. Wat over uw lippen gegaan is, moet gij stipt volbrengen; gij hebt immers de Here, uw God, volkomen vrijwillig een gelofte gedaan, die gij hebt uitgesproken met eigen mond.

Voorwaar, gij zult uw beloften nakomen en u voor het aangezicht van de Here uw God nederig en vol ontzag neerbuigen en u erover verblijden dat u heeft ingelost wat over uw lippen is uitgegaan.

Deuteronomium 27, vers 26 Vervloekt is hij, die de woorden van deze wet niet metterdaad volbrengt. En het gehele volk zal zeggen: Amen.

Voorwaar, mijn naam is Blesia en ben een bode engel Gods.
De Here heeft u zo vaak het goede in uw hart gelegd om dat voor Zijn glorie te doen, maar u stelt telkens weer uit en u laat de gaven liggen die voor u geopend zijn in Zijn rijke schatkamer in de Hemel. Vreest niet! Om geestelijk verder te komen, moet u de eerste stap op het water zetten.

Mattheüs 4, vers 4 Maar Hij antwoordde en zeide: Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat.
En Mattheüs 5, vers 16 en 17 Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken. Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen.
En Mattheüs 6, vers 21 Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.
En Mattheüs 13, vers 16 Maar uw ogen zijn zalig, omdat zij zien en uw oren, omdat zij horen.
En vers 51 Hebt gij dit alles verstaan? Zij zeiden tot Hem: Ja.
En Mattheüs 14, vers 26 tot en met 33 Toen de discipelen Hem over de zee zagen gaan, werden zij verbijsterd en zeiden: Het is een spook! En zij schreeuwden van vrees. Terstond sprak [Jezus] hen aan en zeide: Houdt moed, Ik ben het, weest niet bevreesd! Petrus antwoordde Hem en zeide: Here, als Gij het zijt, beveel mij dan tot U te komen over het water. En Hij zeide: Kom! En Petrus ging uit het schip en liep over het water en ging naar Jezus. Maar toen hij zag op de wind, werd hij bevreesd en begon te zinken en hij schreeuwde: Here, red mij! Terstond stak Jezus hem de hand toe en greep hem en zeide tot hem: Kleingelovige, waarom zijt gij gaan twijfelen? En toen zij in het schip geklommen waren, ging de wind liggen. Die in het schip waren, vielen voor hem neder en zeiden: Waarlijk, Gij zijt Gods Zoon!

Voorwaar, geloof en laat u niet meer tegenhouden!
Alleen satan wil u tegenhouden en u kleingelovig houden en u laten twijfelen aan uzelf en bang maken. Voorwaar, vele christenen zijn jaren lang niet geestelijk verder gekomen omdat zij niet naar de Here God geluisterd hebben om wat Hij u als verlangen op uw hart en in uw gedachten bracht.

Voorwaar, ga in gebed over deze boodschap die 100 procent van God komt.
Voorwaar,

1 Korintiërs 3, vers 7 tot en met 9 Daarom, noch wie plant, noch wie begiet, betekent iets, maar God, die de wasdom geeft. Wie plant en wie begiet, staan gelijk; alleen zal elk zijn eigen loon krijgen naar zijn eigen werk. Want Gods medearbeiders zijn wij; Gods akker, Gods bouwwerk zijt gij.
En vers 16 Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont?

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com