DutchVideo 2019

Doe wat de Geest Gods van u vraagt!

De Aarde nu is verdorven voor Gods kadosh, heilige aangezicht. En vele kerken en vele zogenaamde Christenen doen niet wat de Geest Gods van hen vraagt. Bekeer u en red zielen, en verhard uw hart en gedachten niet! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 25 november 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 25 november 2019 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de enige Kadosh, Heilige en krachtige, opgestane, levende Heer, de Koning der koningen en de God van al wat leeft.

Voorwaar, de Aarde nu is niet alleen verdorven voor Gods kadosh, heilige aangezicht,
maar ook de harten zijn vol van liefdeloosheid en twist en uitbarstingen, en vol afgunst en afgoderijen en onreinheid en losbandigheid en toverijen, en vol van geweldenarij en ongerechtigheid en vergelding en verbittering, en vol jaloezie en hoogmoed en trots!

Voorwaar, de boosheid en wandel van de mensen op de Aarde smartte de Here.
En de vele overleggingen zijn niet uit God!

1 Korinthiërs 2, vers 10 tot en met 14  Want óns heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods. Wie toch onder de mensen weet, wat in een mens is, dan des mensen eigen geest, die in hem “of haar” is? Zo weet ook niemand, wat in God is, dan de Geest Gods. Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is. Hiervan spreken wij dan ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken. Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem “of haar” dwaasheid en hij “of zij” kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is.

Voorwaar, mijn naam is Revorme, een bode engel Gods.
Ook vele Christenen hebben niet eens door, dat ze meer het ongeestelijke aanvaard hebben, en dwaas zijn geworden en zich niet inspannen, om de heerlijkheid en genade en redding onder de heidenen, het evangelie, bekend te maken. Vele kerken en vele zogenaamde Christenen doen niet wat de Geest Gods van hen vraagt, en ze vinden het wel genoeg, dat zij gered en behouden zijn. En alles in hun denken is ‘Ikke, ikke, ikke!’ De rest die verloren gaat, mag als het ware gewoon stikken.

1 Korinthiërs 3, vers 16 tot en met 19  Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem “of haar” schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig! Laat niemand zichzelf misleiden! Indien iemand onder u meent wijs te zijn in deze tijd, hij “of zij” worde dwaas, om wijs te worden. Want de wijsheid dezer wereld is dwaasheid voor God. Want er staat geschreven: Die de wijzen vangt in hun sluwheid.
Vers 7 tot en met 9  Daarom, noch wie plant, noch wie begiet, betekent iets, maar God, die de wasdom geeft. Wie plant en wie begiet, staan gelijk; alleen zal elk zijn “of haar” eigen loon krijgen naar zijn “of haar” eigen werk. Want Gods medearbeiders zijn wij; Gods akker, Gods bouwwerk zijt gij.
En vers 20 en 21  en elders: De Here weet, dat de overleggingen der wijzen vruchteloos zijn. Daarom, niemand beroeme zich op mensen; alles is immers het uwe.
En 1 Korinthiërs 10, vers 10  En mort niet, zoals sommigen van hen deden, en zij kwamen om door de verderfengel.

Bekeer u en red zielen, en verhard uw hart en gedachten niet! 

2 Korinthiërs 9, vers 5 tot en met 8  Ik achtte het dus noodzakelijk de broeders “en zusters” op te wekken, van tevoren tot u te gaan en uw vroeger toegezegde milde gave vooraf in gereedheid te brengen, zodat zij klaar ligt als een milde gave en niet als een afgeperste gift. Bedenkt dit: wie karig zaait, zal ook karig oogsten, en wie mildelijk zaait, zal ook mildelijk oogsten. En ieder doe, naardat hij “of zij” zich in zijn “of haar” hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief. En God is bij machte alle genade in u overvloedig te schenken, opdat gij, in alle opzichten te allen tijde van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk overvloedig moogt zijn.

Amen!
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com