DutchVideo 2021

Doe uw lauwheid weg, en wees vurig van Geest!

Vervloekt, wie het werk des Heren met lauwheid verricht. Jeremia 48:10

Gepubliceerd op 31 december 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 30 december 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Fenajach, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, vele christenen lijken sterk, maar wanneer er een windje aan komt, blijkt pas dat hun vertrouwen en relatie met Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus niet sterk was.
Voorwaar,

Jeremia 48, vers 10 Vervloekt, wie het werk des HEREN met lauwheid verricht. Tot zover.

En Openbaring 3, vers 15 tot en met 17 Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet. Waart gij maar koud of heet! Zo dan, omdat gij lauw zijt en noch heet, noch koud, zal Ik u uit mijn mond spuwen. Omdat gij zegt: Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek, en gij weet niet, dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte.

Voorwaar, doe uw lauwheid weg, maar wees vurig van Geest. Ja, krachtig in de Here, uw liefhebbende Abba, Vader!

Hebreeën 2, vers 14 tot en met 18 Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook Hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen, opdat Hij door zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel, zou onttronen, en allen zou bevrijden, die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren. Want over de engelen ontfermt Hij Zich niet, maar Hij ontfermt Zich over het nageslacht van Abraham. Daarom moest Hij in alle opzichten aan zijn broeders gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en getrouw hogepriester zou worden bij God, om de zonden van het volk te verzoenen. Want doordat Hij zelf in verzoekingen geleden heeft, kan Hij hun, die verzocht worden, te hulp komen.

Zegt, Halleluja!
Wees klaar voor de Opname!
Zegt, Ik zal op Hem vertrouwen en in de hoop waarin wij roemen, tot het einde toe onverwrikt vasthouden.

Hebreeën 3, vers 7 tot en met 10 Daarom, gelijk de Heilige Geest zegt: Heden, indien gij zijn stem hoort, verhardt uw harten niet, zoals bij de verbittering, ten dage van de verzoeking in de woestijn, waar uw vaders Mij verzochten door Mij op de proef te stellen, hoewel zij mijn werken zagen, veertig jaren lang; daarom heb Ik een afkeer gekregen van dit geslacht en Ik heb gezegd: Altijd dwalen zij met hun hart, en zij hebben mijn wegen niet gekend.
En vers 12 Ziet toe, broeders “en zusters”, dat bij niemand uwer een boos, ongelovig hart zij, door af te vallen van de levende God.
En vers 14 tot en met 17 Want wij hebben deel gekregen aan Christus, mits wij het begin van onze verzekerdheid tot het einde onverwrikt vasthouden. Als er gezegd wordt: Heden, indien gij zijn stem hoort, verhardt uw harten niet zoals bij de verbittering. Wie waren het dan, die, hoewel zij de stem gehoord hadden, God verbitterden? Waren dat niet allen, die onder Mozes uit Egypte waren uitgegaan? En van wie heeft Hij, “de Here, JHWH”, een afkeer gehad, veertig jaren lang? Was het niet van hen, die gezondigd hadden? Tot zover.

Voorwaar, wat u ook ziet, blijf krachtig!

Job 10, vers 4 Hebt Gij dan vleselijke ogen, ziet Gij zoals stervelingen zien?
En Job 11, vers 7 Kunt gij de geheimen Gods doorgronden, de Almachtige doorgronden ten einde toe?
En Job 12, vers 22 Hij legt de diepten uit de donkerheid bloot en brengt de diepe duisternis aan het licht.
En Job 13, vers 17 Luistert aandachtig naar mijn woord en mijn verklaring kome in uw oren.
En Job 15, vers 11 Zijn de vertroostingen Gods u te gering en het woord, dat in zachtheid tot u kwam?

Voorwaar, in Job 2, vers 3 daar zegt de Here dat niemand op aarde is als hij (Job), zo vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad.En nog volhardde hij in zijn vroomheid.
Voorwaar, wat een complement is dit, als de Here zegt, ‘niemand op de aarde is als ….’

Job 33, vers 28 Hij heeft mijn ziel bevrijd van de gang naar de groeve, en mijn leven verlustigt zich in het licht.

Voorwaar,

Openbaring 14, vers 12 Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren.
En vers 16 En Hij, die op de wolk gezeten was, zond zijn sikkel uit op de aarde, en de aarde werd gemaaid.

En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij met u allen. Amen!

Tot slot, Job was krachtig en na de tegenslagen, werd hij rijkelijk gezegend!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com