DutchVideo 2019

Doe het oude zuurdeeg weg!

22-08-2019  Behandel elkaar, zoals Hij ooit al uw overtredingen gedragen en vergeven heeft op het kruis van Golgotha. Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 23 augustus 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 22 augustus 2019 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap over, die ik heel graag met u wil delen.

Van harte welkom! De volgende boodschap werd overgebracht door de bode engel Gods aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, 

Job 15, vers 12 en 13  Wat sleept uw hart u mee en wat flikkeren uw ogen, dat gij uw geest tegen God keert en zulke woorden uit uw mond laat gaan?
En Job 20, vers 2  Nu dwingen mijn gedachten mij toch tot een antwoord, omdat het in mij stormt.

En Psalm 6, vers 2  O Here, straf mij niet in uw toorn, en kastijd mij niet in uw grimmigheid.
En vers 8  Mijn oog is dof geworden van verdriet, verzwakt door allen die mij benauwen.

En 2 Korinthiërs 2, vers 8  Daarom spoor ik u aan te besluiten hem “of haar” liefde te betonen.
En vers 10 en 11  Wie gij nu iets vergeeft, die vergeef ik het ook; want heb ik iets vergeven, gesteld dat ik iets vergeven heb, dan was het om uwentwil voor het aangezicht van Christus, opdat de satan op ons geen voordeel mocht behalen. Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend.

Voorwaar, behandel elkaar, zoals Hij ooit al uw overtredingen gedragen heeft en vergeven heeft op het kruis van Golgotha. 

2 Korinthiërs 2, vers 10 en 11  Wie gij nu iets vergeeft, die vergeef ik het ook; want heb ik iets vergeven, gesteld dat ik iets vergeven heb, dan was het om uwentwil voor het aangezicht van Christus, opdat de satan op ons geen voordeel mocht behalen. Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend.

En Romeinen 15, vers 7  Daarom, aanvaardt elkander, zoals ook Christus ons aanvaard heeft tot heerlijkheid Gods.

Bekeer u, en doe het oude zuurdeeg weg! 

Romeinen 12, vers 2  En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.

En 1 Korinthiërs 7, vers 10  Doch hun, die getrouwd zijn, beveel ik niet, maar de Here, dat een vrouw haar man niet mag verlaten.

En Romeinen 12, vers 17 en 18  Vergeldt niemand kwaad met kwaad; hebt het goede voor met alle mensen. Houdt zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen.
Romeinen 13, vers 8  Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld.
En Romeinen 14, vers 13  Laten wij dan niet langer elkander oordelen, maar komt liever tot dit oordeel: uw broeder “of zuster” geen aanstoot of ergernis te geven.

En Efeziërs 4, vers 17  Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken.

En Romeinen 16, vers 20  De God nu des vredes zal weldra de satan onder uw voeten vertreden. De genade van onze Here Jezus zij met u!

En 1 Korinthiërs 5, vers 7 en 8  Doet het oude zuurdeeg weg, opdat gij een vers deeg moogt zijn; gij zijt immers ongezuurd. Want ook ons paaslam is geslacht: Christus. Laten wij derhalve feest vieren, niet met oud zuurdeeg, noch met zuurdeeg van slechtheid en boosheid, maar met het ongezuurde brood van reinheid en waarheid.

Voorwaar, mijn naam is Cuperis, en ben een bode engel Gods. 

Efeziërs 5, vers 1  Weest dan navolgers Gods, als geliefde kinderen.
En vers 15 tot en met 17  Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad. Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is.
En Efeziërs 6, vers 16  Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven.

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com